Peter Ondume yomomufitu: Okuthika pEnolyexaya

0
598
Peter Jungle Fighter

 

Sho nda thiki pEnolyexaya mpoka onda yi ndu ukilila pehala mpoka nda holeka ombistoli yandje noodokumende dhilwe. Pehala mpaka opo nda li nda holeka kehe shimwe shinasha niilonga yandje yomeholamo. Omadhina gaamboka handi longo nayo, elyenge lyaamboka haya kwatha ndje oshowo gaamboka ndali nda dhiladhila ya gwana oku kutwa okuninga ooguerrilla dhomiilando oshowo omahala ngoka ga li gena okuhomonwa monakuyiwa kaadheulwa mboka. Pehala mpoka onda li wo nda holekapo oondokumende dhilwe. Oodokumende pamwe niikondjitho onda li nde yi holeka kohi yevi, moshilambo shalongwa nawa. Oshilambo moka iinima ayihe mbika kwali ya holekwa onda li ndeshi longa nawa kutya ngaaka nomeya gomvula itaga vulu oku ya mo ga yonagule oodokumende nenge ga etele ombistoli yandje orusu. Iiholekwa ayihe mbika oyo mbyoka ngame ndali nda gana kutya itandi popiko nando osha pethimbo ndali nda dhengwa komutondi konima yoku kwatwa. Sho nda kutha ondjembo yandje yombistoli mehala ndyoka onda li nda pepelelwa mokutseya kutya kapena ngoka ta vulu oku kwata ndje nomwenyo we ngele aatondi yandje oya landule ndje. Oshikwawo onda li ndishishi kutya olugodhi inalu pwa sigo uuna ndoka nda shuna kehangano koAngola. Konima sho nda kutha ondjembo yandje onda yi kegumbo lyomusamane Peter Eneas Mundonga, nguka omulumentu ngoka nda tala oye gumwe gomomapenda gandje. Sho Mundonga a mono ndje okwa pula ndje mbala ngele onda tumwa komutondi noshikwawo kutya otandi zi peni.

Konima yoku mu hokololela shoka nda ningilwa naasho a mono onkalo yandje, okwa lombwelendje mbala ndi mu landule meni lyegumbo, eta ningine moondunda dhegumbo lye. Sho a galuka okwe ya nondjembo yomushasho ndjoka a pendje oku yaha nayo “Oombulu” ngele odha landula ndje. Konima okwa shuna ishewe mondunda yimwe eta zimo nondjembo yomushasho onkwawo okulongitha yemwene. “Oombulu ngele odhe ku landulile megumbo lyandje otuna okudhidhipaga manga inaadhi tu dhipaga” osho omusamane Mundonga a popi nuuhwapindi. Okwa pendje iikuti omulongo niiyali, omanga ye okwa li ena ekwamo lyuudha iikuti iilongekidhila olugodhi. Sho a pendje ondjembo niikuti yayo ka li eshiwo kutya ngame ondali nombistoli yandje yoMakalov, ihe onde mu kwashilipaleke kutya ngele aatondi oya landula ndje itandi ka kwatwa we ndinomwenyo, ota ya kuthapo ashike omudhimba gwandje shila. Inandi mu holeka nando osha kombinga yetokolo lyandje. Eilongekidho lyomusamane Mundonga okukondja noku gamena ndje ngele omutondi okwa landula ndje olya fuula ndje nonando ngame onda li nda vulwa ngame tandi ehama.

Tate Mundonga omolwuukwatya mboka a ulike mokati kaakwashigwana okuli gumwe gomomapenda gandje gekondjelomanguluko inaaga simanekwa. Etokolo lye okusa ta kondjo okugamena ndje oshuulikile ndje onkalotokolo yaantu yetu okusa taya kondjitha omukolonyeki nomatanga ge pethimbo lyiita.

Okwa fala ndje mondunda yimwe moka omukadhi Meme Paulina a eta omeya galomoka oku opaleka iilalo yandje. Pethimbo ndyoka onda li nda lala poshiyala sho tandi tumbwa ngaaka nokalapi ka pupyala.

Sho a mono kutya iilalo yandje oya ninga oontsika, omusamane okwa tumu omukulukadhi a ka lande omiti kOshakati esiku lya landula.

Ye okwa li inaa hala oku ya yemwene kOshakati oshoka okwa li a hala okugamena ndje. Aanona megumbo oya li ya lombwelwa kutya  onda li moshiponga shoshihauto omanga tandi zi koVenduka. Aanona oya li ye shindje ongo gumwe gomooyinakulu, handi ithanwa Frans Amutenya handi longele koVenduka. Aanona oya li wo ya kumagidhwa opo yaa lombwele nando olye kombinga yandje opo ku keelelwe aashiinda yaa ye okutalela ndje po omanga nda ehama unene. Manga inaandi pewa sha okulya Meme Paulina okwa dhunga oshihupagela shoka osho nda nu tango.

Shika okwe shi ningi oshoka kandali tandi vulu okunina sha nenge pomuligu gwandje kapwali tapu vulu okupita. Onkene onda li ndina okunwamo moshihupagela omanga inaandi lya oshithima. Ndyoka olya li esiku etiyali inaandi lya sha no inaandi nwa sha onkene onda li nda senota ngame nda sa ondjala noonkondo. Kongulohi meekulu Paulina okwe ya ishewe okutumba ndje nokalapi okapyu oshowo a pendje omiti dhokudhipaga uuwehame. Onda lala nokukothela megumbo ndyoka ndu uvite kutya onda li momake omawanawa. Ongula onene yomasiku gaali ga Novemba 1986 Meme Paulina okwa yi kOshakati a ka lande omiti koositola dhaahoka.

Okwa galuka ko kwatoka, molwashoka kali a mono olefa ndjoka yuuka komukunda gwawo mbala. Sho a galuka okwa etelele okambapila kena ethano lyandje hoka ka umbwa komutondi taka indile opo aantu ngele oya mona ndje ya lopote ndje kokamba yaa kwiita yopopepi nenge kooyene yomikunda opo ndi kwatululwe. Oshigwana osha li sha londodhwa opo shaakambadhale okukwata ndje oshoka ngame onda li anuwa oshikulo sha nika oshiponga. Aatondi oya lombwele oshigwana opo shi longe nangame nuukeka oshoka otandi vulu okuya dhipaga.

Okambapila oka li wo ka tseyitha ofuto kungoka ta holola kutya onda gama peni. Oofuto odha li mbali. Ngoka a lopota mpoka ndili etandi kwatwa nguka ota ka futwa ooranda R280 000, nenge ngoka a lopota ndje ngame etandi dhipagwa nguka otaka pewa ooranda R170 000..

Kakele koku etelela uumbapila mboka okwa etelele wo omiti opo dhi kwathele okupanga iilalo yandje. Ndele sho a thiki pegumbo iilalo yandje ngaashi shoka nda ningwa koshikuti shomutondi osha li sha ninga nayi. Onda kala megumbo tandi hwepopala komvulwe oshowo iilalo yandje tayi aluka. Onda ningimo omasiku gatano omanga inaandi shuna koAngola momasiku 6 Novemba 1986. Manga tandi tipo hwepo onda mono oondhila dhoku ndaadha dhomutondi tadhi tuka kombanda yOnakamwandi tadhi umbu uumbapila mboka wuna ethano lyandje momikunda dhopuushiinda. Uumbapila mbuka owa li wo wa umbwa pomahala gamwe geli koongamba dhaNamibia na Angola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here