Iipindi yaNdangwa nonuumvo oko yili

0
294

 

 

ONDANGWA –  Konima yoomvula hamano sho elelo lyondoolopa yaNdangwa lyali lya tameke nomauliko giipindi mondoolopa, osha kala omukalondjigilile sho omumvo kehe aanangeshefa aashona ya kala ha ye ya pamwe nokulanditha iinima yawo oshowo oku ulika iilikolomwa yawo.

Elelo lyaNdangwa olyali lya tameke oku opaleka ehala netungo moka tamu kala tamu ningilwa iipindi. Ismael Namgongo okwa yelitha kutya ehala ndyoka olya pwa okutungwa nokuya pehulilo lyaMaalitsa ayihe otayi kala yapwa thilu.

“Otwa thaneka iipindi yetu yi tameke momasiku 29 Apiilili-7 Mai nuumvo, otuna woo uulalelo wowina mboka tawu ka kalako momasiku 16 Apiilili omolwegongelo lyoshimaliwa,aanangeshefa yetu oyi ipyakidhila nomalongekidho guulalelo mbuka, ongaashi mwa koneke kutya ondoolopa yetu otayi koko esiku nesiku , tse ongelelo lyondoolopa otwa hala opo tu gandje oompito kaanangeshefa aashona ya halithe iipindi yawo ya manguluka,” Namgongo ta ti.

Namgongo ta ti gamwe gomomalalakano gawo okuyambulapo nokukwathela oongeshefa ndhoka oonshona, okutulapo ekwatathano ewaanawa pokati kaanangeshefa yomoshilongo naamboka yokondje yoshilongo, okugandja omauyelele kombinga yoongeshefa oshowo okukwatha mboka ya hala okutotapo oongeshefa dhawo.

Elelo lyondoolopa otali hiya ayehe mboka ya hala okukutha ombinga ya longithe ompito ndjika, yo ya yaleke omahala gawo. “otuna omukumo kutya iipindi yonuumvo oyo tayi ka kala dhingi oku yelekanitha naambyoka yoomvula dha piti , oshoka otwa ninga omalunduluko ogendji, notwa hala aaNamibia ayehe ya kale ya holoka yo yi italeleko yoyene, otwa tegelela omahangano ogendji ngono ta geya ga ulike iipindi yago,” Namgongo ta tsikileko ngaaka.

Ta gwedhapo kutya momvula ndjika oya tegelela omwaalu ogundji gwaalandithi, oshoka ehala ndyoka yi ipyakidhila nokutunga omwa pumbwa aantu oyendji nomalunduluko ngoka ya ningapo pehala ogendji. Otaku ka kala nomainyanyudho ogendji naahikingalo yomomudhingoloko otaya ka kuthombinga. Otaku ka kala woo ethigathano lyokakadhonadhingi.

Momauliko giipindi gaNdangwa ohamu kala esiku lyOmukwaniilwa nonuumvo esiku ndyoka olya thanekwa opo li ka kale mono nOmukwaniilwa Kauluma Elifas opo ta ka kala ye ta tala nkene aanangeshefa ta ya pindike.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here