Oludhi lwanalutenzi lwa pewa oonguyo

0
302

 

OMAPUNDO – Oludhi lwaNalutenzi ndoka luli momapundo moshikandjohogolo shaNehale lyaMpingana olwali lwa pewa oonguyo kaasilihenda moshilongo.

Shino oshali sha ningwa paindilo lya ngoloneya gwoshitopolwa Oshikoto sho ali a pula kehe ngoka ena oonguyo nenge iikutu iheeyi zala a kale eyi thikitha kombelewa ya ngoloneya, yo yi falwe kwaamboka yena ompumbwe.

Oyendji yomaasamalia aanamutimahenda oyali ya yamukula mbala keigidho lya ngoloneya no ya gandja iikutu mbyoka yo yi kale ya thikithwa komahala nomahala. Ngoloneya Kankoshi okwali a yelitha kutya okwali a ningi omapekapeko mpaka naampeyaka nometalelepo lye moshitopolwa okwali a mono kutya omuna aakwankala oyendji taya mono iihuna, unene kombinga yomizalo.

Aanona oyendji yaayelele ohaya kala owala komapunda gowala na yamwe iikutu mbyoka haya zala oya tuuka. Yamwe yomoshikandjohogololo ooshowo ohowo ngoloneya Kankoshi oyali ya talelepo omapundo moka hamu kala aayelel muNehale lyaMpingana.

Komapundo hoka okwali kwa falwa oondjato dhoonguyo opo ya topolelathane yo taya tsikile ishewe nonkalamwenyo yawo. Antonia Amakali gumwe gomaakalimo yopomapundo mpoka okwati okwa kalapo uule woomvula ntano, na olundji otaya hupu shokadhila.

“Tse ka tuna  uuthemba woshilongo naanona yetu ka yena oonzapo dhomavalo, omuna aakulupe ya adha okukwata openzela ihe molwaasho ka yena uuthemba ihaya kwata  otaya lilwa owala uuwana kuyakwawo, otwa pandula sho aakwashigwana taye tu dhimbulukwa, nokutu pa iikutu ngaashingeyi otwa mona iikutu naanona yetu otay zala ihe,” Amakali tati ngaaka.

Ta gwedhapo kutya pepundo lyawo mpoka oye lipo yeli omi20, ashie oyena owala oondunda 2 mono omo haya lala nuunona wawo mo omo haya pungula iinima yawo. Yoyene otaya kambadhala ngaa nokulonga momapya ashike oya holola kutya ohaya kala yena ompumbwe unene yoombuto pethimbo lyokukuna noya pumbwa omambakumbaku ya kale haya pulula omapya gawo yo yi imonene iilikolomwa yawo , ya vule okuhupa.

Mwene gwomukunda Omapundo Andreas Amakali okwati omwaalu gwaakwankala pOmapundo otagu ende tagu koko esiku nesiku oshoka aagundjuka mboka ye lipon kehethimbo otaya mono owala uunona oshoka anuwa ka ye nawe shoka haya ningi. Oyendji inaya mona elongo naanano yawo ohaya kala owala nayo momagumbo.

San-c

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here