Olundjinda ota lu tyapula emanguluko nonuumvo ngaashi shito

0
359

OLUNDJINDA-Konima sho Namibia a li a mono emanguluko mo 1990 aakalimo yopOlundjinda oya kala haya tyapula edhimbuluko lyemanguluko kehe omumvo sigo onena.

Aakalimo mbaka oya kala noku ninga oshituthi shika pomukunda gwawo mpoka kehe omvula haya dhipaga ongombe nokutyapulila pamwe esiku.Mesiku ndika oha ya kala ye na iinyangadhalwa oyindji ngaashi iipopiwa kaaleli, iidhano, omaimbilo unene tuu gekondjelomanguluko nosho wo elongo lyuunona uushona nkene ekondjelo manguluko lya li elulu nele.

Omukwateli komeho gwokangundu –longekidhi, Daniel Megameno Ilende ngoka wo eli oye omugandji guuyelele gwongundu yoSWAPO moshitopolwa shaGongo okwa ti “ omukunda gwetu ogwa ninga ondjokonona ngashingeyi oshoka kehe omvula edhimbuluko lyemanguluko olya ninga oshitopolwa shokalindeli komukunda gwetu okuza ngaa sho oshilongo sha manguluka sigo okeluwa ndi”.

Ilende ta tsikileko ta ti “omvula ndjika otwa hiya  omusimanekwa Modestus Amutse Kansela gwaShikuku ngoka oye ta ka popitha aakalimo opamwe naapopi ooyakwawo moka mwakwatelwa aakondjeli manguluko mboka ta ya ka gandja nkene sha li she ende”.

Okwa ti esiku ndika olya simanekwa kaakalimo yomomukunda gwawo noyendji mboka ha ya kala komalukalwa galwe oha ya idhenge oondjila opo ye ye ya tyapule esiku ndika pomukunda gwawo”.

Okwa ti elalakano olyo oku pa oohiinina ondjokonona yekondjelomanguluko yo ya vule oku ke yi gandja no ko mapipi ta ge ya, Ilende ta ti.

Okwa ti aakalimo ohaya gongele oshimaliwa shokulanda ongombe omvula kehe, onkene ota indile aakalimo yomukunda Olundjinda nomikunda dhopuushiinda opo ye ya wayimine momasiku 21 gaMaalitsa opo ye ye ya tyapule pamwe.

Ota hiya woo uunona awuhe mboka ta wu vulu oku thika opo wu thike pethimbo yo na ya etelele uuyaha nuukopi, etyapulo olya tengenekwa li ka tameke pomulongo gwongula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here