Oshungo pomatala gOshakati ya nyanyudha oyendji

0
368

OSHAKATI – Aatalelipo mOshakati oshowo aakalimo yomoshilando shika oya pandula nokunyanyukilwa oshungo ndjoka yili oshitopolwa shomatala omape gaShakati.

Shika oyendji oye shipopi konima sho omatala ngaka omape ga tungithwa koshimaliwa konyala shoodola oomilliona omilongo hetatu ga egulululwa pambelewa Etitano lya yi.

Aatalelipo oya ti oshungo oye ya nyanyudha molwashoka ohayi tema nawa uusiku noku ya pukulula nawa kutya Oshakati osha gama peni. Oshikwawo oya ti oshungo ndjika oya ngushupaleka emoniko nomutalelo gwOshakati.

Omatala ngoka geegululwa kOmuperesidende gwoshilongo omundohotola Hage Geingob  ogena omahala gokulandithila ge vule pomathele gatano. Ishewe ngaka otaga vulu okulonga ethimbo alihe kokutya uusiku nomutenya.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaShakati Jackson Muma okwa ti omatala oga tamekelwe okutungwa omumvo 2013, naashi ga manithwa oga li ga longitha konyala oodola oomilliona 80, omanga oshungo oyo ayike oya pula omayuvi ge vule pomathele  400.

Muma okwa ti oshungo ota yi etele Oshakati uuwanawa  owindji  unene kelelo lyondoolopa yaShakati molwashoka mboka ta ye yi longitha ota ya kala ta ya futu uuna ta ya londo moshungo moka okutala eopalo lyondoolopa.

Oshungo ndjika otayi vulu okulongithwa kaathaneki yoofilima, kaapukululi yaayenda,  kaatalelipo naakwashigwana noyi li wo endhindhiliko lyOshakati shoka sha kala nale noshungo ndjoka yokutuma omakuthikuthi goradio notiivii , ndjoka ya thikamenepo okuza momimvo dhomilongohamano.

Muma okwa tsikile a ti oshungo ndjika pomatala oya tulwa po nelalakano yi na uule woometa 45 okuuka pombanda tayi vulu okuhumbata oshiviga shookilograma 100 poshikando, ohayi monika nawa unene ngele etango lya ningina. Ngele omalongekidho agehe oga pu, nena elelo lyondoolopa ota li ka tula po omuniilonga taka yakula mboka ya hala okutala eopalo lyOshakati  oshowo okutokola ofuto yoshimaliwa kaalongithi yoshungo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here