Otonamende yoVolleyball ehuliloshiwike ndika mOndangwa

0
253

ONDANGWA-Otonamende ndjoka ha yi tetekele epatululo lyoliha yuudhano woFar North Volleyball League ota yi ka kalako ongula pokapale kosikola yo North Cote mOndangwa.

Otonamende ndjoka ha yi kwashilipalekwa kelelo lyosikola yoNorth Cote Private School ota yi ka etelela oosipana adhihe ndhoka ha dhi kutha ombinga moliha yoVolleyball koNooli.

Omupopiliko gwuudhano woVolleyball koNooli ,Tinaye Mupambireyi okwa ti  otonamende ndjika oha yi longithwa opo ya pe oosipana dhi ningile aadhani yadho aape naakulu omalolelo noku ya longekidhila omumvo omupe guudhano.

Ota indile aakalimo yomOndangwa niitopolwa yopuushiinda opo ya ye kokapale kosikola yaNorth Cote ndjoka yi li mondjila onene yuuka  kOniipa opo ya ka ondodhe omeho yo ya ka kuthepo ezaza.

Osipana yotango ota yi ka toolapo okapandi koodola N$ 5000, ekopi noombandi dhoshingoli 12, omanga osipana osipana intiyali ta yi ka toolapo N$ 3000, noombandi dhoshisiliveli 12.

Osipana ontitatu otayi ka hekelekwa nokapandi ko N$ 2000, opamwe noombandi dhoshikushu.

“Uudhano woVolleyball otau humu komeho koNooli onkene ota ndi indile opo aavali ye ete aanona kokapale opo ya mone ohokwe yuudhano mbuka, oshoka uudhano woVolley ka wu na nando omayehamo oshoka kamuna nando omayipumpo mumwe nomayingwandjulathano ngaashi muudhano uukwawo”, Mupambireyi ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here