Ekondjelomanguluko olya li elulu, tatekulu Iilende ta ti

0
327

KuShipi Elago

OKATHITU KAMBANDA-Tatekulu David Iilende, omulongi omukulu okwa li a yi moonkundathana naKundana noku mu hokololela nkene sha li she ende pethimbo lyuukoloni. “Opolitika onda li nde yi wayimine pethimbo lyaOPO sho nda li nda hokwa iilonga nomalalakano gongundu ndjika nuunene sho tate Israel Iilende a li gumwe gwomaawiliki yo OPO nonda li nda mono okakalata kandje momumvo 1959. Iigongi oyindji yopetameko yoOPO oya kala hayi ningilwa megumbo lyatate mEtunda mOngandjera moka aantu mbaka ya li ye shiwike ongoFFO ehangano ndyoka lyIigwana Hangano nenge UN.Mbaka otwa li tweya talako ongo aakalekipo yombili, ashike konima yethimbo aatililigane oya li ya tameke oku ya finyaafinya noya li ya tameke okukwata po aantu mbaka yoOPO, mboka ya li ya kwatwa po oyo nee ngaashi Lamek Iithete naIsrael Iilende noya li ya falwa kondholongo kOndangwa hoka ya li ya monithwa iihuna. “Onda li nda mono uukwashilyo wandje woSWAPO mo 1962 manga ndi li kosikola yaamati kOmbalantu naashika osha li sha hwameke ombepo yekondjelomanguluko oku kondja sigo opehuulilo.” Okwa holola nkene oshiningwanima shehanagulepo lyOkamba yaKahao opamwe nondjembo yaSWAPO ndjoka yaadhikile mepya lye sha li sha hepekitha aanegumbo lye esiku limwe
manga a li kokresesa kOngwediva. Omanga nda li ndi li kOngwediva onda li nda pewa etumwalaka kutya egumbo lyandje hwiyaka olya kondekwa komakakunya naanegumbo lyandje oya dhengwa shinyanyalitha onkene ngoka a yakele ndje ko a li a kumagidha ndje opo ndi ye ontuku oshoka pamwe aanima otaya ka dhipaga ndje ashike onda li nda kutha etokolo kutya shoka sha ningilwa aanegumbo lyandje nangame nandi shi ningilwe wo. Onda li nda yi kegumbo nonda li nda mono nkene shili aamwandje nomukulukadhi gwandje ya li ya monithwa iihuna nonda li nde ya lombwele kutya aantu yaKalunga mbaka kaye na ondjo, konima oya li ya kwata ndje po nokufala ndje kondholongo hoka nda li nda pangulilwa iipotha iyali , ehanagulepo po lyokamba yaKahao nondjembo ndjoka ya adhikwa mepya lyandje, moka nda li nde shi holola kutya eeno ngame onda li nda kwathele moshikonga shehanagulepo lyOkamba yaKahao oshoka oya li tayi yi onakuyiwa yuunona wetu moshipala konima onda li nda ethwa , nonda li nda tsikile nokuhwahwameka iikonga yekondjelomanguluko meni lyoshilongo.
Tatekulu David okwa li a holola kutya oyo ya li ya ningi omutumba omunene ngoka gwa li gwa ningilwa mOkatana okuninga iikonga yokutunga po oombelewa dhoSWAPO moshilongo ashihe moka ya li mo naDaniel Namuhuja, Dr Salom, Isack Shoome, Lilie Itenge, Sakeus Kaulu naRedemptus
Kamari. Oya li ya kwathelwa koongeleka ngaashi ELCIN,Roman Catholic naAnglican oku tula oombelewa dhawo momahala goongeleka opo
kaaya dhimbululwe komutondi. Ombelewa yawo yotango mOkahao oya li mongeleka yaKahao mokakololo kokashungo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here