Omuthigululwakalo gwetu, uuthiga wetu wookuku

0
295

ONYAANYA

Osekundoskola yUukule oyali ya longekidha oshituthi shomithigululwakalo, shono shali sha dhanwa Etine lya ziko poseko oyo tuu ndjoka. Aalongi oshowo aanaskola oyali ya gongala pokapale komaudhano noku topolelathana mbyoka ya pamba omithigululwakalo.

Oshituthi shika oshali woo sha kalwa koosikola ndhoka dhopuushiinda, no dhali dha tumu uunona opo wu ye wu nyanyukwe pamwe nuukwawo wo tawu topolelathane iinima ya pamba omithigululwakalo. Esiku ndyoka opwali woo tapu landithwa iikulya yopamuthigululwakalo, pamukalo gomauliko.

Omukuluntuskola poskola oyo tuu ndjika  Jenipher Mwale Lizazi okwa li a yelitha kutya oyali ya tula uukuni kumwe pamwe naalongi ye opo ya totepo oshituthi shomuthigululwakalo mosikola yawo, shono ta ti otashi kala hashi dhanwa aluhe komumvo, mono taya kala taya hiya aatseyinawa yomithigululwakalo,ya longe uunona yo ye wu tseyithe iinima yimwe mbyoka ya kala hayi ningwa pethimbo lyonale.

“Omithigululwakalo olyo etumba lyetu nuuthiga wetu mboka twa thigilwa kookuku onkene otuna okuwu kalekapo tse tu wu simaneke, otwa hala woo aanona yetu ya tseye omithigululwakalo dhomihoko adhihe moshilongo wo wu dhi simaneke dhi adhike komapipi nomapipi ngoka ta ge keya,” Lizazi ta ti.

Okwa gwedhapo kutya aanona oyendji ina ya hala okusimaneka omithigululwakalo dhawo, yamwe anuwa taye dhi dhini naashino omukuluntuskola okwa holola kutya kashina elago monkalamwenyo yomuntu. Okwa pula woo aavali ya kumike aanona momagumbo ya tseye omithigululwakalo oshoka odho oohedhi nomikalo dhonkulu yonale.

Aanaskola yaza koosikola ngaashi Amakali, Onyaanya, Okalumbu ,oshowo Emanya oya li ya kuthombinga momithigululwakalo muka. Oosikola odha li dha dhana iidhano tayi tanga aakulu yonale nonkene omikalo noohedhi dhaakulu yonale dhina okukalekwapo dhina omwenyo

Esiku ndyoka okwali woo kwa ningwa omathigathano mono ongundu yoCommerce oyo yali ye ya yotango methigathano limwe tayi landulwa koScience omanga Social Science yali ye etelele okano. Muudhano owo tuu mboka natango ondondo onti-10 oyali ye ya yotango noya pewa oshimaliwa shooN$250, onti-9 oye ya puutiyali tayi pewa 150 omanga onti-8 ye ya yahugunina noya pewa 100.
Aanaskola oyali taya dhana iinyandwa oshowo taya hokolola iitewo kombinga yomithigululwakalo. Oyali woo taya gandja omalongo noku gandja omatompelo kutya omolwashike omithigululwakalo dhina okukalekwapo dhina omwenyo. Aalongwa oya holola eitulemo lyawo momithigululwakalo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here