Nkene aanona wu uviteko emanguluko lyaNamibia

0
407

Penda Loivisa: “Ondina oomvula 13, oha ndi  sikola posikola Epato mondondo onti 7 onduuvite kutya oshilongo shetu osha manguluka muupika womukolonyeki sho Tatekulu Sam Nujoma nooyakwawo oyo ya mangulula oshilongo, onda hala uunona wi ilonge wa manamo.

Shaningwa Ndasilwohenda: Ondina omimvo 10 oha ndi sikola pEpato Combined School mondondo ontine, emanguluko ota li ti oshilongo shetu ngashiingeyi oshi li momake getu yene, oshoka aakuluntu yetu oya li kondjo noku hulithapo uupika.Ttatekulu Sam Nujoma okwa lwa opo a ninge Omupresitende gwotango.

Teofilus Loide: Ondina omimvo 10 oha ndi hiti osikola posikola Epato, mondondo ontine otwa manguluka muupika wa South Africa notwa li twa mono epangelo lyetu yene mo 21 Maalitsa 1990 , ondahala uunona wu kale uuvuliki nokulesha ondjokonona.

Johannes Secilia: Ondina Omimvo 13, oha ndi sikola posikola Epato mondondo onti 7 oshilongo shetu osha li momake gaakolonyeki , ootatekulu oya li ya lu nokusindana, yamwe oya li ya sile mekondjelo manguluko nena otatu ipangele tse yene.

Tolata Lehito: Ondina omimvo 15 omunasikola posikola Epato mondondo onti 8 Emanguluko ota li ti kutya Namibia okwa za mo momake gaakolonyeki ngashiingeyi otuna ombili natu yi kwateni nawa, uunona uukwetu ilongeni nawa.

Mwanyangapo Paulus: Ondina omimvo 15, oha ndi hiti posikola Epato mondondo onti 8 oshilongo shetu oshamanguluka momake gomutondi mbulu ngoka ali apangele oshilongo shetu ethimbo ele ombinzi oya li ya tika omolwa Namibia nena atu tyapula iiyimati yemanguluko ngaashi elongo lyoshali.

Mwanyangapo-Paulus Shaningwa-Ndasilohenda Tolata-Lehito

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here