Medipark a ninga ondjokonona okutwika oshitishanafiyo lwotete moNamibia

0
309

ONGWEDIVA  -Ongudu yovashivinawa vouhaku vomoshipangelo shopaumwene shaMedipark mOngwediva opamwe nookapyoko moundjolowele vadja koSouth Africa, Etivali eli ova pondola oku twika omunhu oshitishanafiyo.

Ouyelele ou owa yandjwa komukulunhu wOshipangelo shaMedipark Dr. Tshali Iithete.

Iithete tati etando olo lokutwika ofiyo ola li la kwata eevili konyala hamano, olo lo tete tete tali ningwa moNamibia.

Ta ti ongudu yovashivinawa vouhaku vomoMedipark ova kala noku li longekidila etando eli konyala oule weemwedi 15. “Otwa kala noku ya koSouth Africa opo tu pewe ekwafo apa tashi dulika moku longekida oikwa noipangifo aishe tai pumbiwa,” Iithete osho a weda po.

Oo a ninga omunhu wotete ta twikilwa oshitishanafiyo moNamibia, omunamido 59 oo a kala hatulwa keshina lodialysis oule wefimbo lile. Okwa twikwa ofiyo, eipewa kokamonamati keedula 20. Ava aveshe vavali oveli monghalo ili nawa, na otai etifa eenghono.

Ndohotola Iithete okwa yelifa kutya ngeno omupangwa waye oo kali a twikwa oshiti sha nafiyo, ngeno okwa kala ashike ta xupu keshina lodialysis  onghalamwenyo ya ye aishe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here