ARTNam ta tameke noonkundathana dhunkulungu Etine tali ya

0
256
Oonkundathana kombinga yuunkulungu dhili metifa omumvo gwayi pendiki lyo Franco-Namibian Cultural Centre. Nuumvo ndhika otadhi tameke ishewe oshiwike tuuka kambadhala oku ya wu ka pulakene.

ARTNam okwa galuka ishewe nuumvo na ota ka kala noonkundathana  kombinga yiilonga yuunkulungu wokuthaneka nosho tuu wulwe  melongelokumwe nendiki lya Franco-Namibian Cultural Centre (FNCC). Oonkundathana ndhika oshowo okupopya huka otaku ka ningwa Etine oshiwike tu uka.

Oonkulungu naanawino  miitopolwa ayihe yuunkulungu  oshowo iilyo yoshigwana otaya kumikwa opo ya ye koonkundathana ndhika dhotango dhili kohi yoshipalanyolo ‘Ehangano lyoonkulungu , egumbo tashi vulika li etepo oshindji’.

Oshikundathanwa shika shasimana otashi lalakanene  okutalulula  omuthika nonkalelo  yehangano ndyoka lya kalelapo oonkulungu moshilongo nena .

Oonkundathana otadhi kala ongo eigidho oshowo okupendula ehangano ndika lyoonkulungu. Elalakano olyo okukumika oonkulungu opo dhi imange kumwe mehangano ndika  noku li kwatha opo  li yeluthepo omutungilo gwalyo omolwuuwanawa woonkulungu nenge ngele itashi  vulika ndika li kalepo nena oonkulungu otadhi vulu okudhikapo limwe epe opo ndika li pingenepo ndika lya fa pamwe lyaana omwenyo lyo ndyoka li vule okukalelapo oonkulungu ndhika ngaashi osho shina okukala.

Aapopi poonkundathana kombinga yUunkulungu  oya za komahangano ngoka ge lipo ngashingeyi, oshowo moonkulungu dhodhene , omukalelipo goshikondo shElongo  nUunkulungu  nOmithigululwakalo  , omunawino moveta  nenge omunawino momahupilo.

Oonkundathana ndhika otadhi tameke potundi 18h30 okuyamo itaku futilwa sha..

ARTNam ehangano hali joinwa kehalo lyomuntu mwene  opo lya dhikilwepo okuhwepopeka  uungeshefelo  moshikondo shuunkulungu oshowo okuyeluthapo omuthika gwoonkulungu koohandimwe moNamibia.

Omalalakano ga ARTNam okuhumithakomeho  oshowo okugamena omuthika gwoonkulungu dha Namibia, okudhi mangela kumwe nenge okudhi hanganitha mokati kadho kashina nee mbudhi kutya ndhika oonkulungu dhuunkulungu wu ni. Ota lalakanene wo okukongela oonkulungu omakwatho gopashimaliwa  nosho tuu okutala nawa omahangano goonkulungu ngoka haga kwathwa  niimaliwa yoshigwana.. Okwa hala wo oku longa oonkulungu opo aluhe dhi kale hadhi tala nawa onkalo yadho oshowo iilonga yadho.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here