Elina Petrus ote kiilonga ewiliko lyomaudhano moNdowishi

0
282
Omuambasada gwaNdowishi moNamibia Christian Schlaga ta gandja ondjato ku Elina Petrus ngoka te kiilonga ewiliko lyomaudhano moUnivesiti ya Leipzig mOndowishi uule woomwedhi ne.

 WINDHOEK-Omudhani nale mospana yoomeme yetanga lyokoompadhi Brave Gladiators Elina Petrus  okwa pewa ompito e kiilongele ewiliko lyomaudhano moNdowishi uule woomwedhi ne nuumvo.

Aanambelewa mboka haya wilike omaudhano oya pumbwa okutseya kutya elongekidho , efutilo nenge ekwashilipaleko  oshowo etsyitho lyomaudhano newiliko lyoonzo dhopantu odho oongudhi dhasimana opo omaudhano ga ye komeho nokukoka nawa moshilongo.

Ongoshitopolwa shopamithigululwako dhopondje oshowo omulandu gwelongo mOmbelewa yiikwapondje moNdowishi melongelokumwe noshikondo shelongo lyomaudhano oUnivesiti ya Leipzig ota yi gandja ootundi uule woomwedhi ne  moshinima shewiliko lyomaudhano. Ootundi ndhika otadhi gandjwa kaanambelewa naanawino momaudhano yokiilongo mbyoka opo tayi putuka natango.

Petrus ota landula moompadhi dha Victoria Katukula, omunambelewa gomaudhano mOshikondo Shuudhano, Aagundjuka nIilonga  yOpashigwana ngoka a li pamwe na Andrew Masongo, Omupresidente gwehangano lyo Namibia Basketball Federation, mboka ya li  ya dheulwa mokursesa ndjika uule woomwedhi hamano okuza mu Januali nuumvo mo Univesiti yaLeipzig.

Ombelewa yIikwapondje ya Ndowishi oya ithana omudhani nale gwoBrave Gladiator [1997-2009] Elina Petrus opo a ka kale mootundi dhewiliko lyomaudhano uule woomwedhi ne.

Okwi inekela kutya eilongo lye ndika otali ka kwathela meyokomeho lyomaudhano moNamibia okutula oshilongo pomuthika ngoka sho tashi vulu okukala tashi thigathanapo nawa pomuthika gopaigwana. “Ngame omunambelewa gomaudhano pashitopolwa moshitopolwa sha //Karas onda hala oku ilonga kaanawino yokOndowishi oshowo okumona sha mwaashoka yeshi”.

Omukaleliposhilongo shaNdowishi moNamibia,Christian Schlaga, okwa koleke ehiyo ndika lya pewa Petrus a ti. “Osha simana okuhumitha komeho owino yaaNamibia yagwanena moshikondo shomaudhano.”

Opo tu adhe shika  osha simana opo tu yambidhidhe  aanawino moshimpungu shomaudhano  unene tuu mewiliko lyomaudhano kaanambelewa mboka ha ya longele pondje yoshilandopangelo. Onkene tse otu uvite uuntsa sho omunambelewa gwomaudhano koshitopolwa sha //Karas naye a pewa ompito okukuthombinga mootundi ndhika dhuule woomwedhi ne”

Okursesa ndjika yokudheula yopaigwana nenge[International Coaching Courses (ITK)] otayi tala nkene ya tamekele uule womimvo 50 dhapiti nkene tuu ndjika ya kala nokulongwa mo Univesiti ya Leipzig. Sigo oompaka ndjika oya dheula aanawino momaudhano ye vule pomayovi 4 000 ya za miilongo 144 mboka ya li ya longitha ompito ndjika uuna yo ye yi pewa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here