Iilonga kaagundjuka yaana iilonga

0
296

Windhoek

Oholomende oya thaneka okugandja oshimaliwa kaagundjuka yaana iilonga, ndele shika itashi gandjwa pamukalo gwoShimaliwa shiiyemo yopetameko nenge Basic Income Grant . BIG oya lolelwe omimvo mbali dhapiti sho aakalimo yopomukunda Omitara ya li haya pewa oodola dha Namibia ethele limwe omwedhi kehe pwaana ondjoolola kutya omuntu oha longo nenge iha longo.

Ethaneko ndyoka lya gandjwa kepangelo pethimbo Omuperesidente Hage Geingob a popi kombinga yaampoka oshilongo shathikama moParlaimende oshiwike shika olya odheka okupa aagundjuka yaana iilonga oshimaliwa uuna mbaka ya longo sha.

Shika otashi ti aagundjuka mbaka itaya hawalekwa owala oshimaliwa ihe otaya pandulwa nenge tutye otaya futwa molwashoka mbaka oya longo nenge oya kuthombinga miilongadhalwa mbyoka ta yi lalakanene okuteyapo oluhepo sigo aluhe.

Aagundjuka mboka yaana iilonga otaya ka pewa oshinakugwanithwa shuuwiliki woompungulilo dhiikulya miilando oshowo momahala ngoka taga ihilile momuthika gwiilando, otaya ka dheulwa wo opo ya longe ongaapolisi moshigwana shawo, ongo aatungi yuundjugo womomikunda oshowo ongaagandji yomayakulo gokupulula omapya komikunda.

Omuperesidende Hage Geingob okwa tseyitha onkundana ndjika ombwaanawa sho a tula poshitaafula ethaneko lyeyokomeho lyedhina Harambee ongoshitopolwa  shoshipopiwa she kombinga yaampoka pwathikama onkalo yEvi lyOmapenda nena. Omutse gwoshilongo ogwa tesyitha ethaneko ndika pethimbo lyomutumba gwoParlamende yaNamibia oshiwike shika. Harambee ethaneko lyeyokomeho lyopashigwana  ndyoka tali tulwa miilonga uule womimvo ne ,naandika olyo ondjila ndjoka Omuperesidende noKabinete ke ya dhiladhila okufala Namibia kuuhupilo uuwanawa womukalimo kehe.

Iilonga mbyoka aagundjuka yaana iilonga taya ka mona otayi longekidhwa paangundu pamandaanda moka yeli naambaka otaya ka pandulwa niiyemo uuna ya gwanithapo shoka ya pewa ya longe. Oshinakugwanithwa shimwe oshinene shaagundjuka mbaka okutalelapo aakwashigwana momudhingoloko gwawo okutala mboka ya gumwa kondjala, noku koneka omagumbo ngoka ga pumbwa shili iikulya , noku soshimpwiyu kutya omagumbo ngoka geli shili mompumbwe yiikulya oga pewa oondya oku za koompungulilo dhiikulya.

“Aagundjuka mbaka yaana iilonga otaya pewa oshinakugwanithwa okutothamo  mboka ye li moluhepo nomondjala, otaya kaleke wo omapandaanda gawo ga yela oshowo otaya ka dheulwa okutseya nkene taya tonatele omaushiinda gawo ongaapolisi moshigwana nomomikunda dhawo,” Omuperesidende Geingob a ti.

Aagundjuka mbaka otaya  pewa wo oshinakugwanithwa shoku tungapo uundjugo wokwiiwatelela momikunda kiitopolwa yokuushayi.

“Ngaashi ewiliko lyoompungulilo dhiikulya tali kala miikaha yaagundjuka yaana iilonga, etungo lyuundjugo komikunda  nalyo otali ka longwa nokuningwa wo kaagundjuka mboka yaana etemo momikunda opo pu kondjithwe ondjala oshowo oluhepo momikunda nongeyi oku etapo eyogopalo noku pendutha einyengo momahupilo,” Omuperesidente Geingob a ulike.

Monakuziwa opwa li omaindilo opo epangelo li tule miilonga ethaneko lya ningilwe ndyoka lya ti le aantu mboka yaana iilonga naya pewe oshimaliwa shoodola ethele limwe komwedhi. Ndika olya li lya ningwa kongundu yoongelki dhiimanga kumwe nomahangano gaashi gepangelo ngoka ga li ga lolo egandjo lyoshimaliwa ndika pOmitara omukunda guli pondje yoVenduka. Mpaka omuntu kehe keena iilonga okwa pelwe oodolaN$100.00 omwedhi kehe.

Ihe Omuperesident Geingob oshiwike shika okwa ti  iimaliwa tayi gandjwa konyala pamukalo gwanakulonga oye nakulya ogwa yooloka kwaangoka gwa BIG oshoka elalakano lyaanguka okupandula nenge okufuta  aagundjuka mboka yakuthombinga moopoloyeka dha yooloka dhi na elalakano lyoku teyapo oluhepo noku kwatha mboka taya mwenya moluhepo momikunda.

Ethaneko ndika lyokufuta aagundjuka yaana iilonga uuna ya kuthombinga miilonga yashanakulya osho shanakulonga  ina yi ndjandjukununwamo nawa natango nkene ndika tali tulwa miilonga onkene inapa  tseyika natango kutya omwaalu ngoka omugundjuka kehe ta kuthombinga ta ka pandulwa nago oguthike peni.

Nonano ongeyi oholomende oye shi ulike sha yela kutya aagundjukaa yaa na iilonga  oyo taya ka pewa iilonga yokuwilika oompungulilo dhiikulya ya nuninwa mboka yeli muupyakadhi wondjala. Oompungulilo ndhika otadhi tungwa po miilando nomomahala konyala gafa iilando oshilongo ashihe. Omanga aagundjuka mboka ye li kuushayi  ota ya pewa oshimpwiyu shoku gandja omayakulo gokupulula, oshowo okugandja oombuto nokupululila mboka ya pumbwa omapya gawo ga pululwa. Oshowo okugandja iikulya komahala gokomikunda  hoka mbika ihaayi monika nuupu.,” Geingob a ti.

Aagundjuka mbaka otaya pewa wo oshinakugwanithwa  okukaleka po uuyogoki moshishigwana shawo, opo mboka ye li muupyakadhi ya vule oku kala yena oondya dha gwana.

Geingob okwa ti omayakulo gopolisi yopashigwana otaga ka kwatha oku kandulapo elongitho lyoonkondo hali ningwa omolwa uukashike komuntu womuntu unene wa hepeka aakiintu naanona,”Omuperesidende osho ati.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here