Nakwatumba omuuvithi omwiifupipiki

0
596
Egongalo tali fumvike nakusa Omusitagongalo Nathaniel Ndaxuma Nakwatumbah pomayendo pOdibo Olyomakaya gaziko

ODIBO-Nakusa Omubisofi Nathaniel Nakwatumbah, omuuvithi a simana ngoka a kalelapo eifupipiko oshowo eholokepo lyeishonopeko.

Ngaka omatumbulo ngoka Omuperesidende Hage Geingob a longitha okupopya uukwatya wanakusa Nakwatumba pethimbo lyoshituthifumviko shOmubisofi  gwongelka yAnglican Olyomakaya gaziko pOdibo.

Moshipopiwa sha leshwa peha lye kOmuprima Minista Saara Kuugongelwa Amadhila Geingob okwa ti Nakwatumbah okwa li omulumentu a mwena ihaa ngoko esimano lye mwene ndele okwa longitha ethimbo lye mokwiimpwiyika nonkalonawa ya, yalwe.

Okwa ti nakusa Nakwatumbah okwa soshimpwiyu kutya okwa kwatha aantu oyendji ngaashi tashi vulika okuya galulamo moondjila dhapuka noku ye eta mondjila ya thinana yoku ya kehupitho.

Nakusa Nakwatumbah oye Omubisofi omutimulongo gwongelki yAnglican moNamibia ngoka ali a yapulilwa oshilonga shUuwiliki wongelka pegongalo lya Maria Omuyapuki pomissioni yAnglican pOdibo  konima yomimvo 11 ngashingeyi.Okwa wilike nokukwatela komeho ongelki ndjika nawa osigo oosho a yi moshipundi shevululuko  omvogu.

Nakwatumbah, okwa taambelwa moshipangelo shopaumwene sha Paramount Private Hospital moVenduka moka a manene oondjenda dhe momasiku 19 gomwedhi gwayi.

Nakusa Nakwatumbah okwa valwa 19 Auguste, 1945 pOhainengena megongalo Onamunama moshitopolwa  Ohangwena.

Pahapu dha Amushanga gwongelka yAnglican  Omusita Lukas Kaluwapa Katenda, nakusa Bisofi okwa li omulongi  ngoka elalakano lye lyali, okukala apititha aalongwa ayehe mboka a longa opo mbaka ya ye kongundu ya landulako.

“Nathaniel okwa li omulongi ena oshipewa nomagano gokwiimba. Ongundu ye yostandelti ontintano oya li ongundulwiimbo kuyo yene.Molwontseyo ye yoonote nakusa Nakwatumbah okwa etamo omaimbilo gopambepo gaAfrica aAmerican ngoka ga pendutha ombepo yekondjo oshowo omwiityo meilongo” osho Katenda a tumbula.

Nakusa Nakwatumbah okwa thigako omukulukadhi gwe aanona yatano naatekulu yatano.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here