Woo okatoo moshitukulwa shaHangwena

0
322

 

OSHIKANGO- Opolifi yoshitukulwa shaHangwena natango otai endulula ekunghililo koshiwana shiha kundafane vali ongeshefa novanhu vehe shiivike.

Edi, oda tumbulwa komupopili ko wopolifi moshitukulwa shaHangwena sisante Kaume Itumba, eshi opolifi ya lopotelwa oshivike sha dja ko ovanhu ve dule vatatu va nyekwa oimaliwa okupitila mekotokelo.

Itumba ota ti vahapu va tulwa mokatoo keengangala ohava lombwelwa kutya ope na ekontainer leeshi dihapu tadi olo omolwa odima yolusheno, onghee otadi fandifwa po.

Ovatulwa mokatoo ohava etwa poivelo yeefitola dovaChaina mOshikango, pa tulwa ovakainhu ovo va ninga oilongifo mokatoo nohava fiifwa eendjato poivelo, manga ovalandi veeshi tava twalwa kwaau ta landifa eeshi meeraka.

Mokwaaluka, nakupewa ondjato okwa ya nale. Oshivike sha dja ko ovanhu vatatu pOshikango ova lopota va nyekwa oimaliwa umwe N$2000, mukwao 1500, na umwe kwa li a lopota a nyekwa omayovi 10 000, osho a yelifa kutya nani okwa nyekwa N$ 300 komuAngola.

Vahapu tava fekelwa mokulonga oilonga ya tya ngaha ohava faduka po nokutauluka eengaba va uka moAngola,taku ti ovaAngola. Opolifi yaHangwena oya kwata omuAngola  momafiku 4 Apiilili neudo a tula omunhu mokatoo e mu kotokela N$300 , nakukotokelwa ou naye omuAngola, oye a tandavelifa ehokololo oshivike sha dja ko kutya okwa nyekwa N$10 000 naashi a lopota ehokololo kopolifi, omufekelwa okwa kwatelwa ponhele opo hadi modoolopa yaShikango nehokololo ola ka yelifwa kutya okwa nyekwa N$300 adike.

Opolifi otai kumaida ovo have ya okulanda kodoolopa vaha ye  vali meenghundafana dondando novanhu vehe va shii. Sisante  Itumba ta kunghilile ovalandi vaha fiye vali eendjato davo momatuwa noinima yongushu opo vaha hongolole eembudi. Oonakuningilwa sha nava kale hava koneke oipala yeembudi, shaashi vamwe ava va ika kunyeka oshiwana omafano avo oku li meesasiona dopolifi nohashi kala shipu okutala efano opo omunhu a ulike ou e mu kotokela. Itumba ta ti, oibofa nai lopotwe kopolifi  meendelelo.

Nande oumbudi womatuwa makulu wa kofa po manga, sisante Itumba ota kumaida ovanamatuwa e holike keengangala hadi ka landifa moAngola ngaashi eeRV 4, ouToyota vakulu  ta ti, oovene vomatuwa nava nangeke omatuwa avo peenhele da amenwa, omatuwa naa tulwe omakumba oku a amena. Ota ti, keshe moshivike opolifi yaHangwena ohai lopotelwa  ovanhu ve dule puvane va tulwa mokatoo, mwaava inamu kwatelwa ava va nyekwa eendjato  noinima ikwao. Opolifi otai konaakona oshiningwanima shoshivike sha dja ko eshi ya kwata oipakete 20 yomakaya oYes a dja moAngola,  moshivike omu oya kwata oipakete 20 ponhele imwe tai lopotelwa  vali oipakete yomakoya oo tu oo oipakete  ihetatu oyo paife ili kosasiona yopolifi kOshikango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here