AaNamibia oyoondoka unene

0
539

Oshakati

Aanamibia oyendi oyoondoka noonkondo. Okwoondoka huka mokati kaaNamibia okwa hololwa momayalulo gehangano lyUundjolowele mUuyuni [WHO].

Omiyalu ndhoka dha li dha tseyithwa pethimbo lyedhimbuluko lyEsiku lyUukalinawa mUuyuni lya ningililwe mOshakati oshiwike shayi, odha ulike kutya konyala etata lyoshigwana oshikuluntu muNamibia oshina eyondo lya pitilila nenge ondjundo yapitilila. Momwaalu nguka omwa kwatelwa aakiintu yoopelesenda 32 naalumentu yoopelesenda 12.

Pahapu dha Bernard Haufiku, Minista Yuukalinawa Niilonga yOnkalonawa aaNamibia oyendji mboka ye na uuvu wosuuka oyo aayamba naamboka ye na oshindji.

Shika otashi kondjithathana nonkalo yaantu mboka yahepa noya kala momikunda yo ishewe oha yi ipalutha niikulya yopaushitwe, mbyoka yo haya longo yoyene. Oyendji yomaayamba miilando iha ya li iikulya mbyoka ya longwa paushitwe ndele mbaka olundji oha ya li iikulya yaana uundjolowele nawa ngaashi oonamunate ndhoka dhuudha ombepo nosuuka oshowo okulya iikulya mbyoka hayi telekwa moorestaurant. Ishewe aayamba mbaka ohaya kala ashike ya kuutumba olundji nonkalamwenyo yawo oondjoka yaantu ihaaya ningi omadhewo gopalutu olundji.

“Iizemo yekonakono lya ningilwe moshilongo oya ulike kutya  oopelesenda dhi vule hetatu  dhaakalimo miilando  odhina omukithi gwosuuka gwongundu ontiyali okuyeleka naakalimo yoopelesenda ashike ndatu oshinkwanu heyali dhaantu mboka ya kala komikunda. Molwashoka omukithi gwosuuka  ogwa indjipala ngashingeyi shika osha hala okutya opelesenda  omugoyi dhaamboka yena sha  odhindji okuyeleka nopelesenda yimwe oshinkwanu  ntano dhaamboka yahepelela.

“Shika otashi ti aantu yomOshoopala, Sauyemwa nOkangwati itaa ka kwatwa nuupu kosuuka okuyeleka  naakalimo yomomahala ngaashi Extension 11 mOngwediva nenge Kleine Kuppe nenge Ludwigsdorf,”osho Haufiku  ulike.

Haufiku okwa ti oholomende ya Namibia otayi tulapo noku etapo omilandu okuhwepopeka  iikulya oshowo oku indjipaleka einyengo olindji lyopalutu . Epangelo otali kala wo noku gongela uuyelele kwaashoka aantu haya li  oshowo omadhewo ngoka haya ningi noku kwathela aavu yosuuka oshowo omadhewo nomainyengo gopalutu.

Haufiku okwa ti okwa hala pu tungwe omahala gokwiidheulila  moohostela adhihe tadhi tungwa ngashingeyi moshilongo.

“Otuna oku kumika aantu ya kale haya ende, haya nyanyamo , haya kayile uumbasikela oshowo omadhewo galwe gopalutu, piilonga yawo, piigongi, koosikola nomagumbo getu naga ninge omahala gomaidheulilo”Haufiku a indile.

Okwa indile opo oongeshefa dhiilandithomwa nadho wo dhi kwathele unene dhiikulya dhi kale hadhi ulike  kutya ongushu yiitungilutu yi thike peni yili  miikulya mbyoka haya landitha.

Omundohotola  Mary Brantuo gwEhangano lyUundjolowele mUuyuni[WHO] okwa ti oopelesenda omilongo 44 dhoshigwana shaakuluntu moNamibia odhi li moshiponga shoku kwatwa kethindakano lyombinzi ,osuuka yongundu ontiyali nenge ya kwatwe komikithi dhina sha nomutima oshowo nomithipa dhombinzi, ndhika hadhi etwa koshiviha  shapitilila oshowo okumwenya kwaana uukolele.

“Pamakonakono goshigwana shaNamibia nuundjolowele washo, oopelesenda 13 dhaakuluntu moshilongo  odhina uuvu wosuuka[ kokutya oopelesenda heyali dhaalumentu noopelesenda hamano dhaakiintu] nenge  ye li pokukwatwa kosuuka [oopelesenda heyali dhaalumentu nahamano dhaakiintu]” osho Brantuo a fatulula.

Omwaalu ogundji gwaantu yena osuuka otashi ulike  kutya Namibia oshitopolwa  shuuyuni wa putuka mboka tau kondjitha osuuka.

Konyala aantu omilliona yimwe oshinkwanu ntano ohaya si omumvo kehe muuyuni omolwosuuka.Shika  otashi ti konyala aantu 4 200 oha ya si komukithi gwosuuka  esiku kehe nenge  aantu yaali haya si mosekonde kehe.Omukithi gwosuuka ogo omutiheyali mokudhipaga aantu muuyuni, nosuuka yoludhi lwongundu ontiyali  ndjoka yi niwe kaantu yoopelesenda 95 ohayi vulu oku keelelwa oshoka ndjika oha yi etwa komuhingo ngoka omuntu ha mwenya nago.

Iiyeti yosuuka yongundu ontiyali ongaashi okulongitha nayi  omalovu, okwaaninga omadhewo gopalutu,okulya iikulya yoondoka  oshowo iitoye  mokati kiinima oyindji.

Onkalo ndjika otayi tilitha ngashingeyi sho yi iteyela wo nomaagundjuka oshowo aanona okuyeleka naashoka ndjika yi shiwikile maakuluntu.

Edhimbuluko lyesiku lyuuvu wosuuka olya dhimbulukiwa kohi yoshipalanyolo “Kala wa ndjanga, dhenga osuuka”. Edhimbuluko olya tamekelwe nokukatuka oshinano shookilometa ndatu  shaningwa kaanambelewa yuukalinawa yiipangelo yoholomende oshowo mbyoka yopaumwene ya kwatelwa komeho kOminista Yuukalinawa Nonkalo nawa Omundohotola Bernard Haufiku.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here