A gandja iidhanitho nomambo kokinda yIihekeya

0
314

Omukalimo gwomomukunda Iihekeya moshikandjohogololo Otamanzi moshitopolwa Omusati okwa gandja omagano kokinda pomukunda ngoka, omasiku ngaka.

Paulus Amwaama okwa ti  okwa ndhindhilike kutya aanona oyendji komikunda kayena iidhanitho nolundji ohaya dhana niiti pomanongelo gawo mpoka.

“Onde ya pampadhalele iidhanitho sigo ndeya monenepo yimwe mekwathelo lyaaNamibia aapopi yoShindowishi yeli yatatu, Ilona, Tania oshowo Mariana. Mbaka ondi shi oku ya pandula  lela noonkondo”. Amwaama a ti.

Omagano ngoka Amwaama a monene aanona yopokinda yIihekeya oga kwatelamo oompya, oombapila dhokumbaapeka iidhanitho noyindji mbyokaa inaa vula okundandjukununa.

Okwa ti pethimbo ndika okinda ndjika oya teka sho yaa na iipeleki pombanda oshoka mbyoka oya pepwako kombepo yoshikungulu.

“ Molwashika enongelo lyopetameko ndika olya li popepi noondingosho otwa li twi indile kansela gwOtamanzi, Johannes Iyambo opo etu kwathe oku tu kongela ehala epe, mpoka tatu tembudhile ndjika uuna twa mono iitungitho ya gwana oku yi tungulula”. Amwaama ta ulike.

Okwa ti ota ya kambadhala ngaashi ta ya vulu okukala ya tungulula okinda ndjika pehala epe. Okwa gwedha ko ishewe a ti okinda oya li wo ha ye yi longitha ongo okapangelo kuunamiti omalupita  uuna ya taalelwapo kaanambelelwa yuundjolowele. Amwaama okwa  ti okinda ndjika oha yi yakula ongehala lyoku yakulwa paundjolowele molwaashoka kokapangelo kOtamanzi kokwene okokule okuza pIihekeya.

Okinda yIihekeya oyi na aanona sigo oompaka yeli omulongo naya hetatu.Mbaka oha ya longwa noku wilikwa komulongi Vistorina Kuudhingililwa.

Amwaama okwa galikana noku indila kansela gwoshikandjohogololo Otamanzi opo a kwathele okinda yIihekeya moku etapo omeya ngele otashi vulika.

 

iihekeya-4-(1) iihekeya-9 iihekeya-8-(2) iihekeya-8-(1) iihekeya-6-(2) iihekeya-4-(2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here