Mushelenga  a popitha engathithi pOnamutene

0
239

 

ONAMUTENE – Omupevi Minista gwOmakwatathano gOpaigwana nElongelokumwe, Peya Mushelenga okwa indile aayakuli yaakulupe opo ye ya sile nawa oshimpwiyu.

Mushelelnga okwa ningi eindilo ndika pOnamutene oshiwike sha ziko pethimbo a popi oshigwana shaampoka sho sha li tashi dhimbulukwa esiku lyemanguluko lya Namibia oshikando oshitimilongo mbali noshitihamano.

Okwa poitha aavali, aalongi , aanaskola oshowo aakwashigwana pethimbo ya li ya gongala poskola pOnamutene omolwa esiku lyemanguluko.Mesiku moka opwa li wo pwa gandjwa omapole nomapapa  kaalongwa , naalongi yomoshikandjolongo  Oshigambo.

Moshipopiwa she okwa li a galikana mboka haya kwatele aakulupe iimaliwa yawo yopenzela  ye yi longithe nawa oshoka oha yi gandjwa omagano kepangelo okukwatha aakokele mbaka oku kandulapo oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

“Okwa konekiwa iimaliwa yaakulupe momagumbo tayi longithwa pambambo, yo aakulupe mbono haya kwata iimaliwa yawo yoyene nayo ota ye yi longitha owala momalovu shono kaashili mondjila, kehe ngoka ta ka monika ta longitha nayi oshali shoka shepangelo otaka kala a katukilwa onkatu nziya,” Mushelenga ta ti.

Ta tsikileko ta pula woo aakwashigwana ayehe ya longele kumwe momapendulepo giikandjohogololo, tati epangelo olina omalalakano ogendji okuhumitha komeho uunamiti,noku andjaneka uuhaku komahala nomahala koku yandwe iinano iile okuya kiipangelo.

“Ota tu longo twaana ezimbuko oku kondjitha iimbuluma mbyoka tayi indjipala esiku nesiku, no tatu longo ngaashi tatu vulu tu etepo oosasiona dhopolisi tse tu longele pamwe mokukondjitha iimbuluma ko ku shunithwe pevi elanditho lyiingangamithi,” Ta gwedhapo.

Mushelenga okwa indile aavali opo ya galulile oohungi momagumbo wo uunona tawu tekulwa wu kale wuna esimaneko lyaakuluntu, wo tawu simaneke omithigululwakalo wo wu kale wu shi oohedhi  nomikalo dhaakulu yonale, ta ti otashi yemateke oshoka pethimbo ndika aavali momagumbo iha ya tokelwa mo we ohaya kala puundingosho taya thigilathanamo nuunona wawo,yo ihaya mono we ethimbo ya popye yo ya kundathane nomaluvalo gawo oshoka ethimbo olya manwapo komalovu.

Ta kumike aakwashigwana ya kondjithe mekandulepo lyoluhepo, yo taya simaneke uunamapya yo ya longe noku etapo iikulya kuyo yene, yo ya hupe nuupu.

Okwa pula woo aanaskola yi itulemo miilongwa yawo yo ya hepulule iimaliwa yepangelo, ta indile aalongi ya simaneke iilonga yawo yo ya gandje elongo lyongushu kaanona oshoka oyo aaleli yokomongula.

Okwa pula aavali yi itulemo melongo lyaanona yo ya kwashilipaleke kutya aanona ayehe oya tumwa komanongelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here