Orizza ota ka pititha oalubuma ontiyaliu

0
347
Orizza ngoka ta ka pititha oalubuma ye ontiyali yedhina My Ngeshefa

Windhoek-Omwiimbi gwoongalo dhoKwaito no Afro-pop, Orizza, a tseyika nawa nedhina lyoshilukadhina Ufanange Orizza, osho a tokola opo a ka kale apititha oalubuma ye ontiyali yedhina My Ngeshefa, pehulilo lyomwedhi nguka.

Oalubuma ndjika otayi ka kala yina omaimbilo ngoka ga dhenga mbanda, geli 14. Ngaka ota ga ka kwatela mo ongalo ndjoka yali ya piti petameko lyomvula ndjika yedhina Apology, naandjika oya kala i tayi inyenge nawa nokudhanwa shinene kooradio dhomoshilongo.

Oongalo oonkwawo ndhoka inaa dhu uvika nale ongaashi  “Olye mbela” “Ostory” na Eemhedi dange, moka Orizza ta kwathelwa ku Neslow na Exit.

Orizza ota ti oalubuma otayi ka kala konyala yi na oongalo dhoKwaito, dha tulwa mumwe no Afro-pop. “Oalubuma ndjika oyi na etumwalaka lyuukilila aagundjuka unene li na sha nomashongo ngoka yataalela, naandjika okwa tegelelwa  yi ka nyanyudhe oyendji,” Orizza ta ti.

“Opuna iinima oyindji mbyoka tayi ka ulika kutya onda longa nuudhiginini moalubuma ndjika, ngaashi shoka kutya onda longitha aaningi yomikwelengendjo oyendji, opo ya pendje omadhiladhilo nkene tandi kala nokulundulula okwiimba kwandje,” Orizza ta ti ishewe ngaaka.

Orizza ngoka a za moshitopolwa sOhangwena mondoolopa Eenhana, okwa longa ishewe pamwe naahikingalo ooyakwawo ngaashi Shitana, Neslow naExit, momaimbilo ngoka geli moalubuma ye.

Orizza okwa tseyika nawa noalubuma ye yotango yedhina “New fashion”  ndjoka ya pitile mo2013, nokwa li wo a  totele oshifo Kundana okangalo, hoka kali kataambiwako woo koyendji. Ngashingeyi otati pamwe noalubuma ye ompe oteya noshikonga shoka sho ku kwathela oothigwa shedhina “Feel Free at School” moshilongo ashihe, moka ta ka landela oothigwa omizalo dhosikola niinima iikwawo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here