Tu kondjeleni onkalo nombepo yuuntu

0
228

Osha li tashi uvitha na yi okutala iiponokela yuuhwapindi oshowo omakuyunguto ngoka ga ningwa moLusaka sha Zambia oshiwike shika. Otashi lilitha unene tuu sho mboka ya hepekwa noku yonenwa iinima yawo aAfrika ooyakwetu ya kala moZambia.

Hasho oshikando shotango omaponokelo gaakwiilongo taga hokololwa ga ningwa miishiindalongo ya Namibia. Ha thimbo ele unene lyapitipo sho omahokololo guutondwe waakwiilongo ga li getu ziilile koSouth Afrika. Kashishi wo ethimbo ele unene sho omakuyunguto gomoSouth Afrika ga hulu shono twa li twa mono aantu moNamibia ya kambadhala okuponokela aakwiilongo yaza kiilongo yilwe yAfrika mboka ya kala muka, molwashoka mbaka oye wetike ya fa ya nika oshiponga momukalo ngoka mbaka taya imonene iimaliwa.

Nomo Zambia aakwiilongo oya tameke okuponokelwa nokuningilwa omiyonena sha landula omitoto kutya aakwashigwana yiilongo yilwe moZambia oyo taya dhipaga aantu omadhipago gopamindamba.

Omahokololo nomitoto ndhoka otashi vulika dhaana uushili mudho ihe aantu oya tokola okuponokela aakwiilongo mboka aAfrika  moLusaka, ta ya yugumo iinima yaantu mbaka moositola nomuundingosho wawo, oositola odhindji ndhoka dha yonagulwa pamukalo nguka odhaakwashigwana ya Rwanda.Aantu yamwe yomwaambaka oya dhipagwa omanga yamwe oya ehamekwa noonkondo.

Tse onga aaNamibia oshowo aaAfrika , otuna okwiikaleka kokule nomaihumbato goludhi nduka.Molwashoka olundji aantu mboka ya ponokelwa momukalo nguka oomboka yaana ondjo oshoka yo ha yo ya eta uupyakadhi mboka. Mboka ya ningi iihakanwa yiiponokela mbika olundji oshoka owala yo aakwiilongo moshilongo shoka naasho ashike mbaka ya za koshilongo shilwe menenevi Afrika.Yo mbaka oye na ehalo nomukumo okwiihupitha mokulongitha ompito kehe taya mono moshilongo shoka she ya edhilila.

Ohenda sho uuna onkalamwenyo ya ningi ondhigu no yetu dhigupalela, oshinima shotango hatu ningi osho okupalamena mboka taya pumbwa ekwatho lyetu molwashoka tse otwe ya tala aakwiilongo oshoka mbaka ka ye shi yekongo lyetu, nonando yo aAfrika ketameko.

Ka shishi nale unene sho oomwenyo dhoyendji dha kana momukalo nguka. Omaihumbato goludhi nduka ita ga kwatha okweetapo epotokonono nekandulepo lyomashongo ngoka ga taalela iilongo mUumbugantu wAfrika.

Afrika okwa pumbwa oku thika kumwe nokutaalela omashogno goludhi kehe ngoka gemu taalela kutya nee ogo pankalathano  nenge oongoka gopamahupilo, no pwaana onkambadhala yokushundula uuntu womutnu ngaashi tashi ningwa  palwe muuyuni nena.

Tse otatu imanga kumwe naAfrika ooyakwetu moZambia, oshowo moSouth Afrika nomenenvi alihe okuyumudhapo ombepo yuuntu nokulonga okutonatela omuntu.Enenevi  ndika olya mona etiko lyombinzi shagwana oshowo elongitho lyoonkondo lyapitilila.Onkene inatu pitika we tu shune menono lyokuningila aaAfrika oyaakwetu uuhwapindi watya ngeyi. Onkalo ndjoka aakwashigwana aaAfrika haya vulu mbala okugwila  muupyakadhi wuutondwe okudhenga aaAfrika aakwawo no yaa henda. Tse katushi aantu yaanohenda ngaashi aakolonyeki ya li ye tu luka pethimbo ya li ya kambadha la okuyuga ko iilongo yetu koonkondo haa nale unene.

Itatu vulu okutonda Aafrika ooyakwetu  molwashoka yo oye na ongeshefa molwasho ye shipondola okumona ompito yokungeshefa , omanga tse twa ndopa oku mona ompito ndjoka tse yene. Ngele tse otu uvite twa ningwa na yi  molwomalanditho nena otatu vulu okupula ekwatho kopolisi, no inaatu ikuthila oveta miikaha.

Onkene osho etegameno lyetu negalikano lyetu aaNamibia  opo kaatu adhike nande okomahongololo ngaka okudhipaga aaAfrika ooyakwetu molwashoka mbaka yaashi oshigwana shetu nande yo aakalimo yenenevi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here