Indongo na Naidjala ya katuka nawa mokati  kaambokisi

0
343

 

Windhoek – Omanyakwa gaNamibia mokudhenga oongonyo ngoka taga ende no ku tumbala muudhano mbuka ogena etompelo oku kala ga nyanyukwa omasiku ngaka.

Julius ‘Blue Machine’ Indongo na Immanuel ‘Prince’ Naidjala enyanyu lyawo olya zi mehwepopalo lyomithika mpoka yeli kompani nenge melandulathano lyaadhengingonyo muuyuni pahangano lyuudhengingonyo lyoWorld Boxing Organisation (WBO). Oonkatu ndhoka mbaka yiinyenge otadhi talikako oonkatu oonene okuuka popepi nondungu yomusholondondo ngoka.

Pethimbo ndika enyakwa lyoWBO Africa Junior Welterweight,  inaali sindika nando okulye sigo oompaka, Julius Indongo oli inyenge omahala gatano nolili pehala etitatu  melandulathano lyuudhengingonyo mbuka. Ngashingeyi Indongo okuli mongundu yaadhengingonyo yatatu mboka yeli pombanda mondjundo ndjika. Omudhengingonyo omutiyali oye omuRussia Provdnikov omanga ngo eli pombanda pehala lyotango oye Jason Pagara omukwashigwana gwa Phillipine. Omalunduluko ngaka oga ulikwa momishangwahokololo kombinga yomainyengo gaadhengingonyo muuyuni ngoka opo ga tseyithwa omasiku ngaka.

Terence Crawford gokoAmerica oye enyakwa mondjundo ndjika pethimbo ndika. Ye Indongo oye awike omvalele yAfrika eli meni lyomusholondondo gwaadhengingonyo omulongo nayatano moshiwiha shika muna aadhengingonyo oyendji.

“Ndjika onkundana ombwaanawa ku Julius molwashoka otashi ti tse otuli momusinda nomondjila ndjoka twa hala yi tu fale kokwaadha elalakano lyetu mpoka tse twa hala a kale, sigo oompaka ye ina sindika nando okulye onkene olugodhi lwahugunina ndoka a kondjele olwa ningilwe pethimbo lyoopala. Otuna ashike okukala twi idhidhimika noku tegamena kutya olugodhi lwe talu landulako otalu kala ndoka lwokukondja opo a pite mo mokati kaamboka ya hala okukondjela epaya  lyuunyakwa muuyuni.Ngele okwa mono ompito ndjika eta sindana molugodhi ndoka nena nguka ota kakala omukondjithi gwotango ngoka ena okukondjitha enyakwa lyomondjundo ndjika” osho omudheuli omunedhina muudhengingonyo Nestor Tobias a popi.

“Ondjila okukondjela oshishani shuuyuni kehe ka yi shi ompu no yi na okulandulwa ashike ngaashi omautho taga ti, omuntu owuna oku yi longela moku kondjitha aadhengingonyo yongushu oshowo momalugodhi ngoka owuna okuulika kutya ngoye oho dhenge shili nawa oongonyo. Otwi inekela kutya esiku lya Julius oli li pokuya naandika ngele lya thiki otushishi kutya okwe li ilongela dholela” Nestor a tsikileko.

Mondjundo yo Bantamweight momusholondondo gwa WBO gwomasiku ngaka – Immanuel “Prince” Naidjala na ye okwi inyenga okuza poshikolo mpoka a li okuuka pombanda  a zi pehala etihetatu noku ya pehala etihamano neinyengo ndika olyuuka mondjila ombwaanawa okuya kokukondjela uunyakwa wuuyuni mondjundo ndjoka.

“Naidjala okwa huma nawa komeho , noku shiwike nawa paigwana ngele tashiya muudhano woongonyo  molwashoka  ye okwa kondja naadhengingonyo ya kindja ngaashi enyakwa nale muuyuni Tomoki Kameda molugodhi moka a dhengwa ashike niitsa. Okuza tuu sho a ningile enyakwa lyo WBO Inter-continental nguka okwa li iinyenge okuza pehala etimulongo nalimwe okuya pehala etimugoyi nongashingeyi okwa zi puutihetatu ta yi puutihamano,” Tobias a gwedhapo.

“Ondjokonona ye ota yi mu popi nawa noku mu kalelapo nawa, naasho a tegelela oku gamena oshishani she momasiku 11 ga Juni nuumvo  ngele okwa sindana shika otashi kakala muuwanawa we . Ye omumdhengingonyo ena oshitalendi mokuumba oongonyo, ngoka a topola oongonyo na yamwe yomaadhengingonyo dhingi muuyuni onkene naye okuna ompito lela ombwaanawa yokuninga enyakwa lyuudhengingonyo muuyuni.  Ondjila onde oku adha ethikilo ndika ndele pehulilo lyomumvo nguka otwa hala  nguka a kale pehala etitatu momusholondondo ngoka. Pethimbo ndika tse otwa hala okushonga enyakwa mondjundo ndjika lyongashingeyi okugamena oshishani shalyo ngaashi sha uthwa. Ihe pethimbo ndika tse otatu ilongekidhile manga olugodhi lwe na Klaas Mboyane  momasiku 11 Juni nuumvo.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here