Omukulupe ta mono iihuna okwa hala kegumbo lyaakulupe

0
407
Jason Nangolo eli naashiinda she mboka taye mu sile oshimpwiyu.

 

Omuthiya- Omukulupe gwomomukunda Ondiyara moshikandjohogololo Omuthiya ota pula ekwatho opo a falwe kegumbo lyaakulupe oshoka ota mono iihuna ye ishewe iha monoko we.

Omunamimvo dhivule pomilongo 80 Jason Nangolo okwa ningi eindilo ndika molwashoka onkalo oye mu dhigupalela oshoka unene tuu sho eli muuwehame mboka we mu kwata mu Desemba omvogu.

Nangolo okwa ti muDesemba okwa mono ashike itaa sitama sho uuna ta sitama omasita ita ga zimo molutu. Konima sho ayi koshipangelo okwali a pewa okampunda komasita.

“ Ngame kandi lweteko ngame ohandi ka pewa oopela koshipangelo uuna nda shuna komakonako momasiku 15 gomwedhi kehe. Onda loloka eshongo ndika . Kandina omuyambidbidbi ohandi kala mo megumbo ongame awike. Onkene ondi ilongekidha esiku kehe okuya kegumbo lyaakulupe ngele okuna ehala,” Nangolo a popi ngaaka a yemata.

Nangolo okwa hokolola woo tuu kutya megumbo oha silemo enota unene oshoka ita vulu oku ka teka keweteko ishewe omeya ogeli kokule unene negumbo lye.

“ Ngashingeyi omuntu owa nika ashike uupongo, ohonu omiti ngoye kulweteko , megumbo ito vulu oku teleka oshoka ku lweteko , ngoye owuna okamupunda mokugulu pamwe taka pi omanga keli kolutu lwa ndje,” Nangolo ati ngaaka.

Ashike okwa endulula kutya onkalo ndjoka otayi mu hepitha noonkondo nokwa hala a falwe kegumbo lyaakulupe mbala ngaashi tashi vulika .

Omukulupe nguka okwati okwali ena aanona yeli omulongo na Kalunga ke okwe mu thigila po yeli yatatu aakiintu yaali nomulumentu gumwe mbaka ayehe yena omagumbo gawo.

Okwa ti oku li ngaa melago sho a pewa aashiinda yeli nawa mboka haye mu kwathele okumu thindikila koshipangelo kOshakati kehe omwedhi.

Gumwe gwomaashiinda she okwe mu kwathela sigo oku landa iipeleki opo a tunge ondunda ye yokulala oshoka ngashingeyi oha lala mondunda yiiti ndjoka tayi monika ya kulupa unene.

Okwa ti woo aashiinda ye ohaye mu kwathele shi vulithe aakwanezimo lye.

Okwa ti oyana okwe ya iihula oomvula hamano dha yi poosa dhomutekulu gwe ngoka ali megumbo na ye omanga inaa sa.

Nonando iha ya endepo puye oha ya dhenge ngaa anuwa oongodhi ta ya dhengele aashinda mboka ha ye mukwathele okuya koshipangelo noshowo oku mutelekela uuna ya mona ethimbo.

Nangolo okwa dhenge omuthindo kutya ngele opuna oondohotola dha pyokoka dhi mu kwathele oku thitika ombululu ndjoka yo kampunda komeni oshoka otakemuhepeke ye keweteko.

Omukulupe nguka okwali ena omuyalekwa ashike okwe mu thigipo omvula ya ziko sho a hakukilwa kuuvu womalaria .

Gumwe gwomaashinda she mboka haye mu kwathele okwa gandja omanyenyeto kutya aakwanezimo oya fa ya ekelahi omuntu oshoka ihaya thiki po puye ya tale monkalo moka eli.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here