Tweya a kumike aawilikwa ye ya longe

0
196
Ominista yOmauyelele nOmakwatathano gOpaungomba Tjekero Tweya.

Windhoek

Minista yOmauyelele nOmakwatathano gOpaungomba, oya ti yo ita yi kiidhopa miilonga yesiku kehe yomahangano nomalutu ngoka gopapangelo geli kohi yoshikondo shayo, kakele yo ota yi ke shininga ngele oyi wete shapumbiwa.

Tjekero Tweya okwa ti okuna einekelo mwaamboka ye na oshinakugwanithwa okuwilika omalutu ngaka oshowo mboka haya longele omalutu ngaka goshigwana geli kohi yUuministeli we. Okwa ti ye ota kiidhopamo momahangano ngaka owala uuna ndoka onkalo yi li nayi no ya pumbwa opo ye a yemo olunyala.

Okwa gandja elondodho ndika manga ta kumike omahangano agehe ngoka opo ga longe iinakugwanithwa yago nawa oshowo pethimbo.

‘Kandina  ehalo oku idhopa miinakugwanithwa yeni yesiku kehe,ihe ngele omwa ningi omandangalati mondjila yokugandja omayakulo nena otamu mono ndje” osho a londodha manga ta popitha aawiliki yomahangano ga yama kepangelo gomoshikondo she oshowo aaniilonga yoshikondo she moVenduka.

Mbaka oya li ya gongala poshigongi shokomumvo shaaniilonga yomuuministeli mbuka opamwe naanambelewa yomahangano haga silwoshimpiyu koshikondo shoka pamilandu, pashimaliwa oshowo pamayele. Tweya okwa kumike ayehe opo ya taambeko Ondungethaneko yuuwanawa nelikolo ya Harambee noku kwashilipaleka kutya ndjika oya  adha esindano.

Okwa ti ina hala omaluhoko  ye ta dhenge omuthindo kompumbwe yokukundathana ethimbo alihe opo omayakulo ga kale oshilalakanenwa oshinene shuuministeli we pamwe nomahangano geli mesiloshimpwiyu lyawo.

“ Okugongala omathimbo nomathimbo osha pumbiwa opo tu kundathaneni kombinga yomayakulo ngoka twi inekelelwa  nonkene tatu gandja ngaka nawa nomeendelelo. Natu popyeni nkene tatu hwepopeke iinakugwanithwa yetu noku ethapo oluhoko” osho Minista a indile.

Omahangano ga yama kepangelo ngoka geli kohi yUuministeli mbuka ongaashi  New Era Publication Corporation[NEPC], Namibian Broadcasting Corporation[NBC]. Mobile Telecommunications LTD[MTC] Namzim, Namibia Press Agency[Nampa], Communications Regulatory Authority of Namibia [CRAN] Nampost oshowo nee Telecom Namibia.

Tweya okwa ti agehe ngaka naga andjaganeke nokufala omayakulo gago  kooha nooha dhEvi lyOmapenda opo ngaashi pa igidho lyOmuperesidende Hage Geingob kwaakale nando omuNamibia uuvite inaa etelwa omayakulo ngoka ga pumbiwa ha ga gandjwa komahangano ngaka.

“Natu faleni omayakulo getu ngaashi goongodhi dhopeke nomakuthikuthi goradio kooha nokoonkololo dhokokule moshilongo shika” osho a kumike .

“ Otuna okukala aayakuli aawanawa yoshigwana shaNamibia” osho a ti.Tweya okwa pula aanambelewa moshikondo she  oku andjaganeka uumbo moka mwa nyolwa ondungethaneko yaHarambee. Moka mwandjandjukununwa ashihe shoka iikondo ayihe ta yi ka longa kohi yethaneko ndika.

Ondungethaneko ndjika na yi  andjaganekwe oshowo na yi  lundululilwe momalaka agehe gaaNamibia opo omukwashigwana kehe a kale eshi shoka tashi longwapo kohi yethaneko landulathano ndika.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here