Aauliki yIipindi mOndangwa ya pandula elelo lyondoolopa

0
179

 

ONDANGWA – Aakuthimbinga mOmauliko gIipindi gokomumvo gaNdangwa ngoka ga tameke oshiwike shayi oya pandula Elelo lyOndangwa omolwomalongekidho omawanawa nuumvo oshowo omalunduluko ngoka ondoolopa ya ningapo pethimbo ndika.

Omauliko gIipindi ngoka ga tamekele Etitano lyayi nota ga  hulile Olyomakaya yongula  oga taamba aauliki  yiipindi ye vule pethele, mbaka oya za koombinga noombinga opo ya ulike iilandithomwa niikulya yopamuthigululwakalo.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaNdangwa, Petrina Shitalangaho okwa ti nuumvo oya gandja oompito kaanangeshefa yeli 140 opo ya landithe yo taya ulike iilongomwa yawo. Shitalangaho ta ti omauliko giipindi ngaka ga tamekele metitano lya piti okwa tegelelwa ga hule momasiku gaheyali gomwedhi nguka.

“Momasiku ngoka gaheyali okwa thanekwa opo aantu ayehe ya ye koshituthi shomagongo kOnamungundo, otwa pandula aalandithi yetu oshoka oyi iyutha komalombwele gelelo lyondoolopa yetu, ngaashi tu shi kutya elelo lyondoolopa olyali lya longo ngaashi ta li vulu opo li tungepo ehala mono aauliki yiipindi taya kala taya landithile yo taya ulike iinima yawo, ehala ndyoka otali ka patululwa pambelewa kOmupresidend Hage Geingob,” Shitalangaho tat i ngaaka.

Shitalangaho ta gwedhapo kutya esiku nesiku aatalelipo oyendji otaya talelepo omauliko ngaka giipindi, naashino ota ti osheya kumika.  Ta uvaneke kutya elelo lyondoolopa olyiitulamo oku eta omahumokomeho mondoolopa, yo ya gandje omayakulo ngoka aakalimo yamo ya pumbwa.

Oyendji yomaauliki yiipindi nuumvo oya holola enyanyu nolupandu lwawo omolwa iilonga iiwanawa nomalunduluko ngoka elelo tali ningi mondoolopa. Yamwe taya holola kutya omalalakano gawo okuya niilandithomwa yawo komauliko giipindi ka shishi ashike anuwa oku landitha ihe oku ulika shoka haya vulu okulonga noonyala dhawo.

Salote Shinime gumwe gomwaamboka taya ulike iinima yawo, ye mwene oha tungu oontungwa ,oha anda omakaka niinima ayihe konyala yopamuthigululwakalo. Shinime tati konima yoomvula 6 dha piti okwa kala ha ulike nokulanditha iinima ye pethimbo lyomauliko giipindi, nokwa nyanyukwa omolwa omalunduluko ngoka ga ningwapo nuumvo.

Victoria David naye ota holola kutya iipindi yonuumvo otayi ende nawa lela no yeshi nyanyukilwa unene. Miipindi muno ota ulike oontungwa ,omashungu, oonyoka ndhoka a ninga mwene niikulya yopamuthigululwakalo yomaludhi ogendji.

“Otu wete kutya ondoolopa yetu otayi humu nawa komeho nomahumokomeho ngono otaga eta aatalelipo naantu yokiilongo ya kale noku talelapo ondoolopa yetu ethimbo kehe, otandi pula aakwashigwana tu longele kumwe nomalelo goondoolopa dhetu tse tudhi humithe komeho dhi kale tadhi hokitha tse tu gandje woo iiholelwa iiwanawa moshigwana shetu,” David tati.

Miipindi muno omuna omahangano ogendji gopaumwene naangoka gopapangelo noyendji ngele ya talelepo otaya vulu oku mona omayakulo ngoka ya pumbwa.

Omuna woo ehala moka tamu telekwa nokulandithwa iikulya omuntu ito vulu okuzamo nondjala.  Aalandithi ta yati ayihe miipindi yonuumvo oyili kolutenda noya pandula.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here