Kashipu a pititha oshilimbo shiikutu oshitiyali

0
435

 

ONDANGWA – Ehangano ndyoka hali nduluka nokutula iilimbo kiikutu natango lya ndulukapo oshilimbo oshititatu konima sho lya li lya totwapo mo 2014. Kashipu okuli mewiliko lya Sandro Ithana ngoka oye omutotipo gwe.

Ithana okwa ti ehangano lyawo ndyoka hali tula iilimbo koonguyo otali tsu omukumo aagundjuka ya kambadhale ya longe sha kuyo yene, yo ya totepo oompito dhiilonga yo yene yaa kale owala ya tegelela epangelo li ya etele iilonga piiyelo yomagumbo.

“ Mo2014 onda kala tandi ipula kutya edhina lini ndina okulongitha opo li kale tali shangwa koonguyo, onda yi muule womadhiladhilo nonda mono kutya Kashipu olyo tali opalele, shino osha hala okutya kehe shoka to longo ihashi longwa nuupu ashike eidhidhimiko neitulomo otali ku kwatha wu pondole mu shoka to ningi,” Ithana ta ti.

Ta gwedhapo kutya aluhe etameko ohali kala edhigu nokuye ota hokolola kutya ka shali oshipu a kale a etapo iilimbo yiikutu oshoka oshemu pula a dhiladhile muule ye a tale shoka tashi opalele okushanga koonguyo.

Sandro ta ti oshilimbo shawo otashi monika kiikutu, koohauto noshowo tuu, aluhe omumvo kehe ohaya hogololola noku ulika ambasada gwehangano , nonuumvo oyali ya hogolola Lewis Kapofi (Kavax) oye a kale ambasada omvula ndjika, omanga Linda Luben ngoka eli momvula ontiyali keilongo a ningi ambasada gwopevi sigo osho ta pu ka hogololwa gumwe omvula tuuka.

“Konima sho twa tamekele otwe shi pondola okugandja omakwathelo kiituthi ngaashi unene mbyoka yuukadhonadhingi monooli yoshilongo, unene moosikola ndhoka hadhi tu pe omahiyo, otuna woo ethaneko opo tu ka kwathele egumbo lyuunona woothigwa naamboka itaawu vulu okwiikwatha mOndangwa, no tatu tsikile nokuyambidhidha mpoka tatu vulu,” Ithana ta gwedhapo ngaaka.

 

Clothing-line1---Copy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here