Ondungethaneko yuuwanawa yaHarambee

0
293

Moshiluku shika ota tu tsikile noku ndjandjukununa nkene ondungethaneko ndjika, ya thaneka okuhuepopeka ewiliko lili nawa oshowo okugandja omayakulo nondjungu.

Nonando okwa yiwa nawa komeho mokudhikapo iilonga yoholomende ta yi longo, opena natango omaipulo  kombinga yegandjo lyomayakulo  momahala gamwe gepangelo.

Naashika otashi kateke noku ya moshipala oonkambadhala dhetu okugandja omayakulo oshowo ashihe shoka shapumbiwa no tashi pulwa  koshigwana. Onkene opo pukale eyokomeho tali endelele, oshowo eetepo lyoompito dhiilonga nekuthepo lyoluhepo, osha pumbiwa oholomende yi longe iilonga yawo mbyoka oshigwana sha tegelela oku za kuyo. Oshikwawo omayakulo goholomende koshigwana molupe lwokutula miilonga oproyeka dhehumokomeho omathimbo gamwe ka ge li nawa. Niishewe oto adha iimaliwa mbyoka yuuthilwa ooproyeka dheyokomeho ta yi shunithwa koshiketha shIiyemo yepangelo pehulilo lyomumvo gwiimaliwa molwashoka mbyoka ina yi vula okulongithwa meyokomeho ndyoka.

Onkalo ya tya ngaaka ota yi yugu oshigwana oompito dhehumokomeho mwa kwatelwa naandhoka dhiilonga. Uunkundi moku tula omathaneko miilonga ohaku zi miinima oyindji, ngaashi ompumbwe yaa niilonga  yapyokoka nawa poonkatu dhewiliko lya pumbiwa , uupyakadhi wonkalo nomikalo oshowo ewiliko lyankundipala mokutala kutya kehe omuniilonga ota gwanithapo tuu shoka iinekelelwa miilonga ye.

Opo onkalo ndjika yi nkondopekwe , Omuperesidente Geingob  okwa etapo oshinakugwanithwa shoka tashi pula Ominista kehe yi tseyithe kutya  oya thaneka oku adha shike  esiku kehe lyiilonga uule womimvo ntano manga kehe yimwe yi li miilonga.Oshowo okwa tulapo euvathano lyiilonga ndyoka tali kala nokulongithwa okutala nkene Oominista dha gwanithapo iilonga yadho nenge mpoka dha ndopa okugwanithapo iinakugwanithwa yadho yesiku kehe. Omauvaneko gaashoka Oominista dha dhiladhila okulonga ogo oondungethaneko dhOminista kehe uule woomvula ntano, naangaka ogo euvathano lyopankalathano pokati koMinista kehe noshigwana.

Euvathano lyokutalika nkene talongo ota li kala lyuule womvula yimwe pokati kOminista kehe nOmuperesidente.Omauvathano ngaka ohaga talwa nokukonakonwa oshowo okuningululwa omumvo kehe oge na omautho kutya  ohaga talululwa moshikako kehe. Omauvathano giilonga  ngoka ga kwata oomwedhi dhotango hamano oga li ga tameke mu 1Kotoba  2015 noku hulila mo 31 Maalitsa 2016. Iizemo yetalululo lyiilonga ndyoka lya ningilwe moshikako shoka sha hulu 31 Desemba 2015 ota ga kumike no ga ulike kutya mombepo yokulongela kumwe, ooMinista odha taambako edhiladhilo lyo Harambee.

Pehulilo lyomimvo ntano dhiilonga yaawiliki yiikondo mbaka kokutya ooMinista, oshigwana osho tashi tokola ngele oshiwete kutya mbaka oya gwanithapo shoka ya li ya uvaneke momathaneko gawo.

Elalakano enene kombinga yokuhwepopeka  iilonga oshowo egandjo lyomayakulo otali kala olyo;

Okusoshimpwiyu kutya oopelesenda 80 dhiilalakanenwa  ya pewa aawiliki yopombanda mepangelo oshowo aanopolitika oya gwanithwapo omumvo kehe uule wethimbo lyo Harambee.

Okumona kutya omuthika gwokuuvanawa kwaakwashigwana oguli poopelesenda 70 pehulilo lyoshikako shaHarambee.

Oonkatu ndhoka tadhi katukwa okwaadha omalalakano ngaka, okulonga nawa oshowo okugandja omayakulo pethimbo lyoHarambee odho;

Oondungethaneko nomishangwa dhiilonga; Ombelewa yOmuprima  ota yi kala ya tala kutya Ombelewa, Oshikondo, nolutu kehe lwepangelo oluna ondungethaneko  nomushangwa gomathaneko giilonga yokomumvo. Yo ondungethaneko yiilonga ndjika oyi na okukala ta yi tsu kumwe nOmathaneko gEhumokomeho gopashigwana oshowo ngoka gaHarambee. Ondungethaneko ndjika oyina okugandjwa kombelewa yOmuprima meni lyomwedhi gumwe petameko lyomumvo gwiimaliwa kehe.

Ombelewa yOmuprima Minsita otayi soshimpwiyu kutya meni lyomwedhi gumwe petameko lyomumvo gwiimaliwa Oominista, Oominista dhopevi, Ooamushanga aakuluntu oshowo iilyo yopombanda mewiliko lyiikondo ayehe oya shaina omauvathano gokulonga na ishewe kutya ngaka oga talwa nawa kutya oga kola , go omalalakano niilongadhalwa  oyoondunge yo ishewe ota yi tsu kumwe nomathaneko gehumokomeho gopashigwana.

Ombelewa yOmuprima Minista oyo ta yi kala nokutalela omukalo gokutalulula nkene iilonga yalongwa ngaashi shuuvanekwa momauvathano giilonga mbyoka koshikako kehe omanga ngaka ogena okutulwa koshiyalo omumvo kehe. Omuniilonga kehe mepangelo okuna okulombwelwa kutya iilonga ye oyi li ngiini oshikako kehe, naashika otashi ningwa komukuluntu gwe ngoka ha longo na ye. Mpoka iilonga inaa yi longwa ngaashi shahalika nopauvathano  opena oku etwa omalundululo naangaka ogena okundhindhilikwa.

Ombelewa yOmuprima Minista otayi ngongopo omukalo gokumona kutya oshigwana oshapandula, omukalo nguka otagu kala hagu lolwa okupitila molutu lwiithikamena omumvo kehe. Okutala nkene oshigwana shapandula otaku tala nkene oshigwana shuuvite kombinga yiilonga mbyoka haya longelwa kepangelo oshowo ethimbo ndyoka epangelo hali ya gwanithilepo mbika. Iizemo yekonakono ndika ota yi  talwa nawa muule wa yo naashoka shapumbwa okuopalekwa otashi ka opalekwa  momvula ta yi landula. Oombelewa adhihe , iikondo ayihe oshowo omalutu gopapangelo agehe  otaga kala haga pewa iitsa omumvo kehe mokutala nkene haga yakula oshigwana yo iizemo  yomakonakono ngaka ta yi tseyithilwa oshigwana.

Oshishiwike kutya egwanithopo lyegandjo lyomayakulo kali na ashike uupyakadhi mepangelo ndele ndika otali adhika wo nomoshikondo shopaumwene. Onkene noshikondo shika osha zimine pambepo yaHarambee opo shi ninge wo ekonakono lyokuuva nawa kaakwashigwana shina sha nomayakulo gopangeshefa.Ndika otali ningwa kehangano lyaanangeshefa aaNamibia nenge NCCI omumvo kehe.

Pethimbo lyoonkundathana kombinga yokungongapo ondungethaneko yaHarambee,NCCI okwa li uuvaneke kutya ota ka tulapo iilalakanenwa yokulonga nokulundulula iinima mbala moshikondo shopaumwene. Omalalakano ngaka naashoka shina okwaadhika koongeshefa ota yi kala ya ngongwapo omanga ekonakono lyolupandu mokati kaakwashigwana inaa li tamekwa pehulilo lyonuumvo. Iizemo otayi  talika nawa ,naampoka pwa pumbwa, okuuthwa otapa endekululwa nokulongwa nawa omumvo tagu landula. Omushangwahokololo kiizemo yekonakono lya nkene oshigwana shuuvite kombinga yoshikondo shopaumwene otagu gandjwa pethimbo lyoonkundathana pokati kaanangeshefa nOmuperesidente.

Molwashoka omumvo omule okutegelela okuuva shoka aayakulwa yuuvite, Ombelewa yOmuprima Minista otayi etapo  oonkatu dhilwe moka aayakulwa taya vulu okugandja omaiyuvo gawo komayakulo okuza koongeshefa. Ndhika odha kwatelamo omauliko gomadhiladhilo kombinga yosheetwapo shontumba oshowo okutulapo uuketha wokugandja omadhiladhilo poombelewa adhihe dhepangelo.

Ombelewa yOmuprima Minista otayi tulapo omulandu gwokupandula oombelewa, iikondo oshowo omalutu goholomende pethimbo lyoshikako sho Harambee.Mongashingeyi kapena ekwatathano lyasha  pokati kokulonga nawa nokupandulwa. Manga  kwa tegelelwa iizemo oshowo omathaneko  ngoka ge wetike taga ka longa, ngaka ota ga ka tulwa nduno miilonga komimvo dha landulako pethimbo lyo Harambee.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here