Oshivilo shomakolofish shodula 2016 shaenda nawa

0
414
Asser Mukapuli na Gordon Negongo tavateleke omakolofish pefimbo loshivilo shokomudo shomakolofish mo Lüderitz.

 

LÜDERITZ – Vahapu ovo vali va kufa ombinga momauliko oipindi yokomudo mo Lüderitz otava hokolola aenda nawa, okuyelakanifa nomauliko oipindi eedula dakapita.

Omauliko oipindi o Lüderitz Crayfish Festival okwa hovelelwe lwotete mo dula 2008. Odula yo neudo okwa hovela mo 29 Apilili taaxulu momafiku 02 Mai 2016, po Waterfront Habour Square moLüderitz.

Ovanhu vahapu okudja keembinga neembinga doshilongo ovali veuya oku tyapula oshivilo eshi shomakolofish.

Selma Gabriel mwene wongeshefa yokulandifa oikutu  Nefundja Design woko Rosh Pinah ota hokolola kutya, eshi oshikando shaye oshititatu okuu ya akufe ombinga moshivilo eshi shoipindi yokomudo.  Gabriel okwa pandula tati ovanhu ovali vahapulela novanangeshefa omo yee akwatelwamo ovo vali vakufa ombinga ova likola mosha, ngaashi osho shi li elalakano lomauliko oipindi.

Gabriel okwa tumbula kutya onhele oyo haikala oshivilo eshi shomakolofish oya ninga ishona, shaashi oshivilo otashi ende tashi kulu. “Onhele yoovene apa hatulandifile nokutyapula oshivilo shomakolofish oiwa ondeipanda, ashike oya wana oku tamununwamo, ngeno opate taikala haipatwa efimbo oshivilo tashi hovele, voo ovanangeshefa vamwe tavalandifile okudja mopate ookuya keenhele odo do kukulama eetuwa, opo ashike ovanhu tava dulu okukala vamanguluka nokuulika nawa oipindi yavo.” Gabriel osho ayelifa.

Aser Mukapuli omuteleki kamana woipuka yomefuta omukalimo womo Lüderitz, okwali afindanapo epapa lomuteleki dingi moshivilo shomakolofish modula 2013, ota hokolola kutya oshivilo shomakolofish oodula yo neudo oshali shiyadi, okutya nee ovanangeshefa voovene ava vakufa ombinga ile ovaenda okudja keembinga neembinga doshilongo. “ Osha enda nawa shili, ovanhu va hapu ovahafa, oLüderits oyali iyadi nomunhu owali to dilaladila wafa uli kodoolopa imwe ilili.” Mukapuli osho a hokolola.

Omayele a Mukapuli ota tumbula kutya onga omukalimo womo Lüderitz okuwete kutya opa pumbwa oku etwa omalunduluko, okukala omutumba novaleli vo doolopa ku talike kutya onomukalo ulipipo onhelele tai dulu okunenepekwa opo, ovanhu vadule okutyapula nawa oshivilo shomakolofish osho shiholike neenghono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here