PLAN Etanga lyaakwiita aaiyambi

0
215

AaNamibia oya kondjo olugodhi lwethimbo ele papolitika, paudiplomate oshowo mokulongitha oondjembo opo yaadhe emanguluko. Iigwana oyindji yuusosiale naambyoka yeegamena komilandu dhuusosiale, iilongo inaa yi gama ombinga, iilongo popepi nehala lyomalugodhi ,omahangano omakondjithi gokatongo oshowo aantu yoomwenyo ombwaanawa uuyuni auhe oya li ya kwathele aaNamibia mekondjo ndika pamikalo adhihe. Mbaka oya kwatha papolitika, paudiplomate oshowo mokugandja iikwathitho noondjembo.

Kombinga onkwawo yekondjelomanguluko okwa li kwa thikama oongundu dhaakwiita yomilema yokatongo  ngaashi Etanga lyowina lyoPolisi ya South Africa, etanga lyokukondjitha aakondjelimanguluko lyoKoevoet, Iilonga yomeholamo yetanga lyegameno, ehangano lyo Civil Cooperation Buro oshowo ewiliko alihe lyongundu yoNational Party yoombulu dhokatongo. Mbaka ayehe oya li taya yambidhidhwa kiilongo yokuuninginino oku ya moshipala oonkambadhala dhaantu yaNamibia okwiimangulula mondjoko yuupika.

Omapangelo giilongo ya Europa oga li ga kwathele  aakwiita yomatanga gokatongo , ge ya pe iikondjitho  na kehe shoka ngaka ga li ga pumbwa opo mbaka ya tsikile noku kaleka elelo lyoombulu moshilongo shetu  manga yo ta ya tsikile okuhwamo noku yakamo eliko lyoshilongo shika ndyoka sha pewa ku Kalunga kasho.

Aanankondo mboka aashunimonima oya longitha omukalo kehe  okukeelela ando mboka ye na sha nehumokomeho lyiilongo yAfrika komutima ya sindane. Shika oye shi ningi sho ya li ya kambadhala no inaa ya sindana oku  kankameka iita yemanguluko moMozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Namibia na Angola.

Paufupi Namibia oha dhimbulukwa esiku lyemanguluko  omumvo kehe. Ndika inali holokapo okupitila momahunganeko gaahunganeki yuuwanawa ihe ndika olya ziilile  metiko lyombinzi  nomeigandjo lyaaNamibia oshowo mekwathelo lyaanamutimahenda. Onkene esiku eti 21 Maalitsa olyo esiku moka aaNamibia ya galula ondhilo yawo nesimano lyawo ongaantu ya manguluka. Esiku ndyoka oRepublika ya Namibia ya dhikwapo ongo oshilongo shuudemokoli , tashi ipangele shoshene na ishewe osha manguluka. Ndika esiku moka aaNamibia haya  tyapula oonkambadhala neigandjo ndyoka lya ningwa kooku oshowo komapipi gonena okumangulula oshilongo shika. Ndika esiku moka tse hatu izaleke oonkondo oompe  okupopila  shoka twa longapo mondjokonona ongoshilongo.

Aanamibia oyendji unene tuu mboka ya valwa memanguluko  kaya uviteko nawa nkene oshilongo shika sha li sha kolonyekwa  nonkene sha mono emanguluko nuudemokoli wuudhilila, mboka yo ha ye wu longitha nayi omathimbo gamwe.Emanguluko ndika hali tangwa noku popiwa olundji opamwe nuudemokoli  ando inali monika ngele kapwali iilonga mbyoka ya longwa kaakondjelimanguluko mboka yi igandja nokwiiyamba noku dhimbwapo uugundjuka wawo oku li kondjela.

Onkene itashi kala mondjila ngele tse aakondjelimanguluko otwa mwena tu li kolupundi  nokudhiladhila kutya otatu tsikile okuhokolola omahokololo giita yekondjelomanguluko pakana no itaa tu ga nyola momambo ga leshwe komapipi ta geya.Ondjokonoa yopakana itayi tu fala kokule oshoka tse aantu ohatu hulupo ngaashi ashike iishitwa yilwe na yo ha yi yonukapo, onkene ngele inatu kotoka nena ota tu ka thigapo uuyuni mbuka noku ya nondjokonona yekondjelomanguluko ndjoka tse tuna.Oshilongo kehe osha kankamekelwa kondjokonona yasho ndjoka ta yi shi yoolola miilongo iikwawo.Onkene ngele otwa etha inaatu nyola ondjokonona nena shika otashi vulu okufalitha oshigwana shetu momapuko  nomeyonuko. Oshikwawo tashi kala oshidhigu okutungapo oshigwana nawa uuna omuntu inoo tseya kutya shika osha za peni nenge omidhi dhasho odhinipo.

Oshinima shika osheetele ndje ndi dhiladhile  nawa sho ndishishi kutya hangame ndina ontseyo ayihe nenge ya gwana kombinga yekondjelomanguluko, na ishewe ondi shishi kutya ngele inandi ningapo sha otandi ka kala ndafa ndi igwaaleka. Nonando kandina uuyelele auhe kombinga yoonkambadhala ndhoka dha ningwapo mokukondjitha aakolonyeki kaakwiita yoPLAN , ondishishi kutya moshilongo shaNamibia omuna mboka ye na uunongo nontseyo oyindji kombinga yolweendo lwa Namibia okuya kemanguluko . Omuna mboka yena owino ye vule ndje okutseya nkene iita yekondjelomanguluko ya hingwa okudhenga epangelo lyokatongotongo lya South Africa. Onkene embo ndika olya shangwa ongo ekwatelokumwe lyaashoka sha dhimbulukiwa  kwaamboka ya kuthombinga miita yekondjelomanguluko.

Engungumano ndyoka lili moshilongo otashi vulika  li dhimbithe oyendji kwaashoka sha li muka omanga omahogololo metonatelo lyIigwana Hangano gomuNovomba 1989 inaaga ningwa. Pethimbo ndyoka Namibia okwa li muupyu ,okwa li ena epiyagano shaampoka sho aantu yoombepo oombwaanawa yaningwa iihakanwa yomadhipago goshiyakela, yamwe ya kwatwapo meholamo nokukana sigo onena, yamwe ya ehamekwa nokuhepekwa oshowo okushundulwa kaakwiita yomutondi mboka ya li yi ilongekidha okuhanagulapo kehe omuntu ngoka ena ekwatathano naamboka taya kondjele emanguluko neithikameno lya Namibia. Pethimbo ndiyaka kapwali ekwatathano ewanawa pokati komihoko dhaNamibia nokukala pamwe naamboka inaa ye tu fa kashali oshipu okudhiladhila.

Iilonga yuudhudhu noyonyanya mbyoka ya longwa kepangelo lyokatongo oya hulapo sigo aluhe, naambyoka oya pingenwapo kekondjo okumanguluka pamahupilo, okunkondopeka uudemokoli wa kankamekelwa kuushiinda wombili mokati kaakwashigwana yoshilongo shika oshowo kokula nombili niishiindalongo yetu. Otuli wo moshilongo shetu twa taambathana mombepo yedhiminathanepo lyopashigwana. Onkene aaNamibia oya pumbwa okutsikila nokulongwa  kutya Namibia okwa tungilwa komukanka gwondjokonona onde yekondjelomanguluko oshowo eigandjo enene lyaaNamibia mokusila oshilongo shawo. Onkene inatu pumbwa nande okushuna monima moshinima shoku kalekapo ombili negameno moshilongo shetu oshiwanawa.

Edhiladhilo lyoku shanga embo ndika olya zi mpoka sho oohailwa oyendji mboka ya kondjo metanga lyo People’s Liberation Army of Namibia ya ulike okuuva nayi kwawo sho pwaana omambo ogendji ga nyolwa kombinga yiilonga yaakwiita mbaka. Onkene embo ndika otali ka hokolola yimwe po yomutungilo gwoPLAN nonkene etanga ndika lya koko okuza mongundu ya li yaa na iikondjitho yokolela noku ninga etanga lya kola tali vulu okudhenga SADF niilongithwa ye ayiyhe kumwe naamboka ya li ta ye mu yambidhidha aanankondo yomuuyuni mbuka yoNorth Atlantic Traety Organisation.

Ihe epulo enene ndyoka lya tsikila okuhepeka aakwiita oyendji yekondjelomanguluko oondika kutya omolwashike inaa pa ningwa oshindji okunyola oshitopolwa shondjokonona yoshilongo ndjika?Eeno shika otashi kala epulo lya kehe gumwe oshowo okuhunganeka kwa shaangoka. Ngame itandi nyola embo ndika opo ndi yamukule kepulo ndika nonando okushanga kwandje otaku kwatha okuyambapaleka uunongo mokuuvako  nkene SWAPO netanga lyoPLAN ya li ya longo noondunge okumangulula oshilongo okulongitha oondjembo.

Embo ndika otali kambadhala okugandja ehokololo lina oshindji kombinga yekondjelo manguluko. Otali koneke wo nokuyalula iinyolwa yaashangi yamwe aaholi yeyokomeho mboka wo ya nyola kombinga yondjokonona yetungepo nomutungilo gwetanga lyoPLAN oshowo onkandangala ndjoka ya dhanwa kaakokoli  memangululo lya Namibia.

Itashi kala nawa okuhokolola iita ya kondjwa koPLAN no inaatu hokolola edhikopo lyo SWAPO . Oshikwawo itashi kala nawa okuhokolola ekondjo molwemanguluko kepipi ndika no inaatu tumbula omapipi gonale ngoka ogo ga pala ondjila okukondjitha aakolonyeki yoshilongo shika omanga mbaka ya adhikile opo ashike ya thiki moshilongo muka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here