AaNUST yuulike iizalomwa ya longwa miilongithwanima

0
300
Yamwe yomaakadhona naamati dhingi ta yuulike oonguwo ndhoka dha ndulukwa kaanasikola yomo Univesiti yaNamibia yUudhindoli nUungomba oshiwike shayi moVenduka.

 

Windhoek-Yamwe yomaailongi mboka haya hiti poshiputudhilo shopombanda shaNamibia (NUST)  Univesiti yaNamibia  yUudhindoli nUungomba, oya li yuulike uunongo wawo wokukonda iizalomwa ehulilo shiwike lyaziko.

Nduka olwali olweetho lwotango kaailongi mbaka oonkulungu naakondi yiizalwoma yoshinanena, taya ulike iindulukwa yawo ya longwa miinima mbyoka ya longa nale ngaashi oonayilona kokutya oompunda ndhoka hadhi gandjwa kaalandi moositola, iifonkundana iikulu, ooshako dhuusila, noshowo oyindji yindji.

Aailongi yahamano mboka yali ya kwathele okuetapo oshiindingili shika oyali ya kwathelwa kaakadhona aawanawa omulongo nayatano nokaamati yahamano okuulika iilongomwa yawo mbika oshowo omikondelo dhawo. Aantu ye vule 150, oyali ya holoka po moshinyanga shopevi shaNUST ongulohi yEtitano lyapiti ,okutala shoka hashi etwa po kaanasikola mbaka.

Elalakano lyoshituthi shika okwali okugongela oshimaliwa shoka tashi ka kwathela  aakwashigwana, naanasikola mboka ye li mompumbwe. Elalakano okwali ishewe okuyambula po uunongo waanasikola wokundulukapo iizalomwa opo mbuka wu humithwe komeho.

Nonando euliko ndika olya li lya tameke kwatoka lela, ongulohi ndjoka oya endele nawa, noyali ya mono Wahamelelwe Naha Neumbo, ngoka ali a egulula oshiindingili niizalomwa ye mbyoka ya ningwa miikulanda. Iizalomwa mbika okwali ya hondjelwa aalumentu naakiintu.

Beatrice Ilonga okwali uulike iizalomwa ye ya ningwa ashike moonayilona, moka, nokwali ta ulike oonguwo ndhoka dhoshinanena, dhali dha hokiwa kaatali.

Gumwe gwomaakadhona mboka aashona lela poshiputudhilo shika, Petrina Mathews,  okwali a ulike uulyenge we womothingo nokiikaha, mboka wa ningwa nuunkulungu, nowuli moludhi lwoshi Africa.

Petrina oye gumwe ali uulike iinima mbyoka ya yooloka  ku yakwawo ayehe, nokwa ulike nkene aalumentu naakiintu ye na okuzala uulyenge wawo mbuka.

Anna Mungandjela naye woo okwali uulike oonguwo dhe ndhoka dha ningwa moshinanena, nodhina omulyo gwo shiAfrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here