Ospana yo U-17  oyi ilongekidhila Botswana

0
253
Aadhanitanga yokohi yomimvo -17 yiipyakidhila noku idheula pendiki lya NFA lyUuteknika moVenduka. Ota yiilongekidhile uudhano woku ya pititha opo ngele ye shi pondola ya kadhane methigathano lyaadhani yokohi yomimvo 17 mboka tawu kala moshilongontuntu Madagascar omumvo 2017.

WINDHOEK – Ongundu yaadhanitanga yokohi yomimvo 17 oyi li meilongekidho okukatsakaneka ospana yaadhani yomimvo odho tuu ndhoka yokoBotswana methigathano lyokupita opo ya vule oku kadhana mekopi lyiigwana yAfrika, lyaadhani yomimvo ndhoka ndyoka talikalako omumvo tuuka.

Pethimbo ndika aadhani konyala omilongo mbali nayaheyali oye li montanda yuudhano pendiki lyUuteknika lyehangano ewiliki lyOmaudhano getanga lyokoompadhi moNamibia moVenduka . Ongundu ndjika otayi ilongekidhile uudhano wayo nospana yokoBotswana mboka tawu ka dhanenwa pokapale ka Sam Nujoma momasiku 24 gomwedhi tuuka. Uudhano mbuka otawu dhanwa opo ospana ndjoka tayi ka sindana yi vule okupita oku ka kuthombinga methigathano etimulongo netiyali lyuudhano waadhani yokohi yomimvo 17 wiigwana yAfrika mboka tawu ka dhanenwa moMadagascar omumvo tuuka.

Edhingoloko etiyali muudhano mbuka pokati kiishiindalongo mbika iyali otali  ka kalako momasiku gaali ga Juli nuumvo moLobatse sha Botswana.

Omudheuli gospana ndjika Timo Tjongarero okwa lombwele Kundana ,kutya  ospana ndjika oya li ya hogololwa okuza muudhano wiigwana ine, mboka wa li wa dhanenwa metuliloskepa lyaMbaye moshitopolwa Erongo pethimbo lyoPaasa nuumvo.

“Otwa kala twa yunga ontanda ngashingeyi uule womasiku gahamano nondi uvitile ombili aadhani mboka ndina montanda muka, ndele nando ongaaka otuna natango oshindji okulonga. Otwa hogololele konyala aadhani omilongo mbali mOmbaye , ihe yahamano yomwaambaka oyi ikuthamo mospana. Otwa kanitha ishewe aadhani yatatu mboka ya ithanwamo mospana kaakuluntu yawo  molwashoka mbaka inaya longa nawa momakonakono gawo goshikako shotango shosikola. Shika oshetu thiminike opo ishewe tu konge aadhani yalwe ya pingenepo mboka ya thigipo ospana. Nomanga inaatu kadhana na Botswana otuna okukuthamo aadhani yamwe opo ospana ndjika yi kale ashike naadhani ye li omilongo mbali ayeke,” osho Tjongarero a ti.

Omudheuli okwa ti olyo ehalelo lye ando a kale naadhani oyendji mokwiidheula nokwiilongekidha huka ndele nee shika itashi vulika omolwashoka ethimbo ndika olyefudho lyomanongelo , onkene kakuna omaudhano taga dhanwa miitopolwa.

“Otuna aadhani aawanawa mospana, uupyakadhi mboka wetu taalela owo ashike mboka sho oyendji yena omutungilo gwolutu omushona noonkondo. Oyendji yomaadhani mbaka oyo aashona komalutu kayeshi naanaa aanene, naashika otashi tu etele omaipulo unene tuu uuna taya ka tsakanena naadhani yalwe mboka yena omalutu omanene.Eshongo ekwawo twa taalela oondyoka lyaakwati yomokoola, ospana yaagundjuka oyina ompumbwe onene shili yaadhani yoludhi nduka,” Tjongarero a ulike.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here