PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Namibia pokati komimvo 1880-1950

0
211

 

Shalandula okulelwa komapangelo guukoloni moSouth West Afrika pethimbo  ndiyaka ngaashi Namibia a li eshiwike. Ethimbo olya ka thika  sho aakalimo yomoshilongo muka ya ka mona kutya shagwana oshagwana okulelwa kaakolonyeki. Aakolonyeki yaNdowishi mboka ya lele oshilongo okuza 1881 -1915 oye shi wilike nonyanya ongaakolonyeki aadhudhu yafa yaashi aantu. Momasiku 24 Apilili 1884 omuwiliki gwa Ndowishi Omukeesali Otto von Bismarck okwa gandja eigidho kutya Deutsche-Sudwest Afrika ngaashi Namibia a li eshiwike  ethimbo ndyoka okwa ninga oshigamenwalongo shepangelo lyaNdowishi. Okuya pomumvo 1880 aakalimo yaNamibia, yoludhi lwaaNama mewiliko lya Hendrick Witbooi oya li taya kondjitha aaNdowishi momalugodhi goludhi lwoguerrilla sho ya kala nokuponokela omatanga gaa iyakelimo yaaNdowishi moshilongo shawo.Mesiku 3 Kotoba 1904 Kaptein Hendrick Witbooi okwiigidha iita okukondjitha  omatanga gaaNdowishi. Opo aadhe oshilalakanenwa shika Witbooi okwa indile aaNama ayehe mboka ye li nawa opo ye mu joine mokukondjitha aakwiita yaaNdowishi  moku ya ponokela miita yopaguerrilla, nonando aatondi yawo oya li aanankondo okuyeleka nayo.Kaptein Witbooi okwa sile molugodhi momasiku 29 Kotoba 1905 popepi naVaalgras moshitopolwa sha//Karas nena.

Ootatekulu nookuku ka ye na esiku  ya li ya taambako uulelwa komatanga gaazaazayi. Aawiliki yopahedhi  ngaashi Kaptein Hendrick Witbooi, Jacob Marengo, Samuel Maharero, Kahimemua Nguvauva, Nehale lya Mpingana, Iipumbu ya Tshilongo, Hosea Komombumbi Kutako, Mandume ya Ndemufayo , pamwe nookomanda dhawo naakwiita omapenda yiitunda yawo oya li ya  kondjitha aakolonyeki mbaka aanankondo.

Konima yoku kondjithwa kaakalimo yomoshilongo aaNdowishi pokati komimvo 1904 nomumvo 1907 oya tulapo omulandu gwokuhanagulapo aakalimo yomoshilongo  unene aapopi yelaka lyoShiherero  mewiliko lyOmukwaniilwa Samuel Maharero noshowo

aaNama ta ya wilikwa ku Kaptein Hendrick Witbooi. Edhipago lyoshigwana moSouth West Afrika pokati komimvo 1904-1907 olya dhipaga oshigwana oshindji shaNamibia omanga Ndowishi inaa dhengwa kaakwiita ya Britania mIita yotango yUuyuni momumvo 1917. Shasimana ooshika kutya edhipago lyonyanya nolyuudhudhu ndika olya kanitha oomwenyo odhindji dhaapopi yoshiHerero omanga oyendji yomuyo inaa ya tidhilwa, komanganga okufadhukilapo moBotswana nenge ya matukile miilongo yilwe menenevi lyAfrika.

 Ndowishi a kanitha iikolonyekwa longo ye mu Afrika pehulilo lyiita yOtango yUuyuni.

 Konima sho Ndowishi a kanitha iikolonyekwa longo mbika pehulilo lyiita yOtango yUuyuni,  Namibia gumwe gwaambyoka okwa tulwa miikaha yewiliko lya Britania ngoka a gandja oshilongo shika momake go Uniona ya South Africa , ndjoka ya ka ninga oRepublika ya South Afrika konima. South Afrika oye a kuthako ewiliko lyelelo moNamibia okuza kolutu lwehangano lyo League of  Nations. Momumvo ngoka gwo 1920 omo wo  South Afrika a pewa oonkondo dhoku kwatelakomeho Namibia moku shi longekidha opo  shi ye mondjila yemanguluko monakuyiwa.Omumvo 1946 olutu halu ithanwa Iigwana Hangano olwa pingenepo League of Nations.  Iigwana Hangano oya li ya kumike South Afrika opo a gandje Namibia miikaha yolutu lwIigwana Hangano lwa Namibia, halu ithanwa UN Council for Namibia. Nonando Namibia okwa li kohi yomautho gu maandate, kokutya oshilongo otashi longekidhwa nokutulwa mondjila yokwiithikamena monakuyiwa , South Afrika okwa tameke okutula ooveta dhokatongotongo moshilongo shika oshowo okutulamo ooveta dhethindilokongudhi  dhaaniilonga, naandhika odha fala sigo oompoka kutya aaniilonga ya Namibia oya kala noku ninga omahololomadhiladhilo kombinga yethindilokongudhi ndika.

Omumvo 1948 ongundu yoNational Party oya kuthako epangelo moSouth Afrika, naandika olya kukutike omutima gwalyo kombinga yokulongekidha Namibia opo uuke mondjila yoku ya kemanguluko. Ongundu yo National Party oya kolondeke omutse gwayo noku tinda opo yi gandje Namibia a kale ta wilikwa kOraata yIigwana Hangano . Epangelo lyoombulu olyali nookuli lya gandja iipundi moparliamende yalyo kiilumbu yomoSouth West Afrika nokuza mpoka epangelo ndika olya kala tali wilike Namibia ongo oshitopolwa oshititano.

Nonando aakalimo oya kala nokuthiminikwa nokutilithwa kepangelo lyokatongotongo, aaluudhe mbaka  oya tindi okulongelakumwe nepangelo lyokatongotongo. Onkene omumvo 1955 aagundjuka yanyatipala aaNamibia moKapa oya dhikepo  ehangano lyopamuthigululwakalo oshowo lyopankalathano li shiwike nedhina South West Africa Progressive Association [SWAPA].

Uukwashilyo mehangano ndika  owali ashike waaluudhe  aalongwantu [ ngaashi aalongisikola, aanambelewa oshowo oohandimwe mboka yomadhiladhilo ge li nawa, unene aaniilonga yaazeko nenge tutye aahumi. Ehangano ndika olya li lina oshifo shalyo hashi ithanwa South West News, mushika ya kala noku pitithila omadhiladhilo gehangano lyawo.

Momumvo 1966 Iigwana Hangano oya hulithapo uuthemba wa South Africa okukala mewiliko lya South West Africa newiliko lyoshilongo shika olya tulwa miikaha yOraata yiigwana Hangano ya Namibia omumvo 1967.Iinakugwanithwa ya South Africa okuwilika Namibia ongo mandaata oya hulithwapo pakatokolitho konomola 2145 XXI komumvo 1966. Oraata ndjika oya li yi na okuwilika Namibia pehala lyIigwana Hangano  sigo uuna oshilongo shika tashi ka mona emanguluko ando okuya pomumvo 1968.Manga Iigwana Hangano ta yi kambadhala oku kuthamo South Africa moNamibia , epangelo lyokatongo olya li tali tsikile nokukala kwalyo moNamibia shaali paveta oshowo olya tsikile okutula miilonga omilandu dhuukoloni mokuhepeka aantu yamo.

Omahepeko ngaka gokuthindila kongudhi aaluudhe ogali ethipombinzi lyaakalimo kOombulu. Omahepeko ngaka oga dhiginine noku ehameka  aantu ayehe oshowo aaniilonga yokondalaka mboka wo na yo ya li ya lulilwa  kuukoloni.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here