Aakalimo taya thindilwa kongudhi

0
231

Epangelo lyokakombo noludhi lya South Africa olya tsikile noku hepeka aakalimo moNamibia momikalo odhindji ngaashi okulongitha aantu kokondalaka yoomwedhi odhindji yo itaa ya futwa oondjambi dhili hwepo. Emonitho lyiihuna ndika olya thiminike aaniilonga ya holole omadhiladhilo gawo.

Onkene momasiku 2 Auguste 1957 aaniilonga aaNamibia moCape Town moSouth Afrika  oya totopo ongundu yopolitika yedhina Ovamboland People’s Congress[OPC].Hailwa Herman Toivo ya Toivo  nooyakwawo yalwe oyo ya li komeho mokutholomapo ongundu ndjika. Elalakano lyayo enene olya li okuthiminika epangelo lyuukoloni moNamibia opo li hulithepo omulandu gwiilonga yokondalaka nenge ngaashi gwa li gwiithanwa iilonga yokondhalate. Omulandu nguka ogwa li gwa longithwa mokugandja iilonga kaaNamibia mboka ya za kiitopolwa yokuumbangalantu oshowo kuumbangalantu zilo. Gwo nguka ogwa li omwiinayi noonkondo noka gwali gwopantu. Oshikwawo OPC okwa li a dhikwapo opo a kale aluhe ta dhimbulutha Iigwana Hangano oshinakugwanithwa shayo okuthiminika epangelo lyokakombo noludhi opo li gandje evi Namibia miikaha nomewiliko lyOraata yIigwana Hangano.

Momasiku 19 Apilili 1959 OPC okwa lukululwa nokuninga Ovamboland People’s Organisation [OPO]. Aawiliki aatotipo ya OPO oya kwatelamo Hailwa Sam Nujoma ongo omukokoliperesidente, Louis Nelengani Omupevi peresidente na Jacob Kuhangua Amushangandjayi. Hailwa Nujoma na Kuhangua pamwe na yalwe oya dhikepo OPO mu Apilili 1959 moVenduka. Omumvo ogo tuu ngoka mu Mai ehangano lilwe lyopapolitika olya li wo lya dhikwapo,ndika olyo South West Africa National Union[SWANU].

Etholomopo lyo SWANU oshinima shopandjokonona molwashoka ndika olya li ehangano lyotango lya dhikwapo okukwatela komeho ekondjo okukondjitha ethiminikilo kongudhi oshowo okuthipwa ombinzi kwaaNamibia ta ye ku ningilwa  kaakolonyeki  ‘yOombulu” Iilyo iikokoli yehangano ndika oya kwatelamo Fanuel Kozonguizi omuperesidente, oshowo aagundjuka  yomadhiladhilo geli nawa yomiilando naanawino oshowo aawiliki yoraata  yOmalenga gaaHerero. Opo konima omumvo ogo tuu ngoka aawiliki yaOPO  oya ka joina wo ongundumpitithi ya SWANU opo ya thiminike epangelo lyuukoloni.

OPO ngoka ali ehangano lyopolitika lyaantu oyendji okwa li nelalakano enene okukondjitha opo Namibia a tulwe mewiliko lyIigwana Hangano nohugunina a mone emanguluko. Okwa li wo ena oshilonga shoku sikumudha kwaanezimbuko opo omilandu adhihe dhethindilo kongudhi dhi kuthwepo  po pu dhikwe epangelo lyuudemokoli, okwa li wo ta kondjele uukumwe mokati kaantu yokOvamboland, Hereroland noshowo Damaraland, okwa li ta longo muuwanawa oshowo pamwe nomahangano gaaniilonga oshowo omahangano galwe pamautho gekotampango lyOPO.Okwa li ta longo okuadha etulomiilonga  lyetungululo lya South West Africa eli nawa, moka aantu  yamo taya kala ye na uuthemba okwiipangela yoyene pamwe naaleli yawo oshowo taya kala mo ya manguluka , taya humitha komeho emangululko lyopapolitika, lyopankalathano oshowo ndyoka lyopamahupilo.[Where Others Wavered, p 55-56]

Ongundu yOvamboland People’s Organisation oya ndjambulapo oshindji mokutula kumwe aaniilonga opo ya kondjithe oondjambi dhopaupika, oshowo okupula opo oshilongo shika shi shunwe miikaha yooyene yasho mboka ya valelwa muka.Ihe aaniilonga oya ka ndhindhilika kutya ethimbo olya thikana opo ya  dhikepo ehangano ndyoka tali kala lya kalelapo aakalimo ayehe ya valelwa moshilongo muka opo ndika li vule okukwatela aantu mbaka komeho mokukondjela  emanguluko. Naashika osha fala medhikopo nelukululo lyOPO momasiku 19 Apilili 1960 sho lya ka ninga South West Africa People’s Organisation[SWAPO].

Omvo 1968 omathaneko ga Odendaal oga tulwa miilonga naangaka oga fala metopagulo lyoshilongo momavigumbo, Ovamboland, Hereroland, Damaraland, Kavangoland, Kaokoland ,Namaland, Basterland nosho tuu. Onkene momvo 1969 ewiliko lyoshilongo ashihe sha SWA olya tulwa kohi yepangelo lyokakombo noludhi lya South Africa okuza moPretoria.Shika osha ningwa okusoshimpwiyu kutya omapangelo gomavigumbo ngoka gali taga wilikwa koopupeta oga li taga enditha nawa iilonga yokutopagula aakalimo opo yaa vule okukondjitha uukoloni. Aawiliki yomavigumbo oya ka ningilwa wo uukumwe woopapeta kohi yoshigongi shiiyolitha sho Turnhalle moka mbaka ya ulukilwa nkene ye na oku ihumbata uuna omuhona gwawo a ti shika nashi ningwe nenge shika ina shi ningwa.

Okuya pomimvo 1971 SWAPO yaNamibia oya li nale yiipyakidhila nokusikumudha oshigwana opo shikondjithe epangelo  lyuukoloni, naashika osha hulile medhikopo lyolutu lwelongelokumwe halu ithanwa National Convention of Namibia omumvo ngoka.Ehangano ndika lyaantu oyendji olya ka ulika lya nika uukatalume unene sho lya kala lya mwena uuna pwa ningwa iikulumanene nomiyonena dha ningilwa oshigwana. Onkalo ndjika oya ka thiminika SWAPO opo iikuthemo muukumwe mboka momasiku 17 Januali 1975. NCN okwa tholomenwepo ehangano lyoyendji lyopapolitika lya thikama moongundu dha yooloka nando ndhika odha tulwa ashike kumwe kuutondwe wepangelo lyuukoloni.

Pokati komimvo 1974 no1977 epangelo lyuukoloni olya geyeke omikalo dhalyo dhokuthiminika noku monitha aantu iihuna unene tuu aayambidhidhi yoSWAPO mokulongitha oopapeta dhalyo ndhoka odho dha longo iilonga mbyoka yomahepeko.Mokulongitha oveta yalyo yokushunitha pevi uukomunisi epangelo lyuukoloni olya longitha oopapeta dhalyo moNamibia okuthindila pevi omaipyakidhilo goSWAPO ya Namibia gopapolitika poondondo adhihe dhopashigwana. Omathiminiko nemweneko lyiilongadhalwa yoSWAPO oya li unene ya geya moshitopolwa shoka shali hashi ithanwa nale Ovamboland.

Mokundhindhilika iihuna nomashongo ngaka gethindilo kongudhi etanga lyokakulumbwati lyoSWAPO, PLAN olya hanyeke iilonga yalyo yuukwiita kehala lyomalugodhi meni lya Namibia. Okulula kwiiponokela huka kwa ningwa koSWAPO okwa thiminike epangelo lyokatongotongo opo li tulepo omautho omadhigu nelalakano okumweneka aasikumudhi aanandjungu aaNamibia.

Aaniilonga yokondalaka aaluudhe nayo oya nyatipala shivule nale nokutaaguluka oompango nomilandu dhokatongo ngaashi yuuvite. Pethimbo olyo tuu ndyoka aanasikola nayo oya tameke okwiiteka mootundi oshilongo ashihe nokujoina aasikumudhi yelundululuko okukondjitha epangelo lyokakombo noludhi.

Mewiliko lyehangano lya Namibia National Students’ Organisation aanasikola oya tindi okuya kootundi, oya holola omadhiladhilo oshilongo ashihe taya pula kutya aalongi yaakwiita naya kuthwemo momanongelo oshowo kutya South Africa nakuthemo aakwiita ye moNamibia meendelelo pwaana nando epingathanitho nasha. Aanasikola oya indile wo opo South Africa a gandje oshilongo shika kooyene yasho, aantu ya Namibia pwaana okuongaonga kwasha.Eiteko mootundi oshowo okutinda okuya kosikola olya thiminike aanasikola omayovi opo ya thigepo oshilongo  nokuya muundjendi miilongo yopuushiinda moka oyendji ya dheulilwa uukwiita noku longekidhwa opo ya kondjithe omatanga gaakolonyeki moNamibia..

Pethimbo olyo tuu ndyoka, aawiliki yoongeleki oya longitha iiyuvithilo ongomahala gesikumudho lyopapolitika okukondjitha epangelo lyuukoloni moshilongo. Iiyukithilo yopambepo ngaasho Ongelki Onkwa Evangeli pa Lutheri moNamibia [ELCIN] ongelki ya Katolika naandjoka yAnglican odha dhana onkandangala  onene mokusikumudha aathiminikwa opo ya kondjithe epangelo lyuukoloni moshilongo.Mokulongitha Ombimbeli aawiliki yoongelki oya longo wo aathiminikwa kutya Kalunga ina pitika nokuzimina omuntu a hepekwe nokuthipwa ombinzi kumukwawo. Onkene Kalunga okuli kombinga yaaNamibia miita yawo yokukondjitha ethiminiko lyokatongotongo.

Konima yethikamepo lyoshigongi shiiyolitha sho Turnhalle moVenduka mo 1978 aanasikola oya tokola oku imanga kumwe naaniilonga okutsondumbo nepangelo lyoopapeta ndyoka lyopondondo ontiyali lya dhikwapo kepangelo lyokatongo . Epangelo lyokakombo noludhi olya li lya dhikepo epangelo lyoongundu dhomo Turnhalle okufundjaleka uuyuni kutya lyo olyiipyakidhila okulongekidha Namibia oku ya kemanguluko.

Shika South Africa okwe shi ningi okwi ikutha ohoni oshowo okukalekapo ewiliko lye moshilongo shika, sho a dhikepo epangelo lyetaaguluko lyopashigwana okuza omumvo 1987 sigo 1989. Epangelo ndika olya li lya tulwapo okulelepeka uukoloni wa South Africa nuudhudhu walyo moNamibia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here