Omalenga otaga konaakona oGroot Silica Mining

0
291

 

Komutoolinkundana

ONAMUTAI – Omalenga moshikandjo Onamutai oga kaleke omunangeshefa Simon Kapenda nehangano lye lyoGroot Silica Mining PTY LTD opo yaa ha ye komeho nokudhika po ofabulika yokuyela evi pOkahenge molwaashoka anuwa inaku landulwa omilandu dhu ukilila.

Omalenga oga tsakanene pegumbo lyelenga enene lyoshikandjo shaNamutai Amon Shipanga, ga pulakene nkene oGroot Silica Mining PTY LTD  muNovemba, 2015 ya pewa ombapila kuJacob Shinyengu mwene gwOkahenge.

Okwa gandja ombapila yeziminino ku tungwe ombelewa yoGroot Silica mining PTY LTD pevi lyoohecta ne moshana. Onkene, Shinyengu naanambelewa yoGroot Silica Mining PTY LTD mewiliko lyaSimon Kapenda, olwo lwotango taa fatulula ehangano niilonga yalyo komalenga. Pauvathano lyawo naShinyengu inamu kwatelwa okomitee yomukunda noshigwana, oprojeka otayi kutu miilonga aantu yomomudhingoloko 1500, momwedhi tayi longitha oomiliyuna 17 mokufuta aaniilonga ooN$34.00 mowili, koshiketha shoshigwana kehe omumvo otai gandja 5% shiilikolwa yokomumvo.

Oshiwike sha zi ko, iilyo yoGroot Silica Mining oya tile oya kuta aaniilonga ya za komahala gi ili yeli omathele 950.

Omalenga oga ti, mwene gwomukunda Shinyengu ina landula omulandu gwegandjo lyevi, ina popya no komitee yomukunda nenge noshigwana shono hashi longitha oshana, oshowo  mwene gwoshipundi Onesmus Kalipi. Uuyelele mbuka inau thika koshikandjo shaNamutai nokelelo lyoshilongo/ kombelewa yOhamba yUukwanyama. Onkene omalenga oga hala ku uva ngele oprojeka oya ninga tuu omapekaapeko kombinga yegameno lyomudhingoloko oshowo kombinga yethimbo tayi kala miilonga.

Poshigongi sha li mewiliko lyomunashipundi Daniel Kayili mwene gwomukunda Ohakweenyanga A, osha tokola shi tsikile nekonaakono nuuyelele owindji wiilonga yoGroot Silica Mining PTY LTD, shi vule oku gandja etokolo lyu uka. Nande iilyo poshigongi ya kambadhala oku pula pula Shinyengu kutya omolwashike inaa landula omilandu dhelanditho lyevi, ina gandja eyamukulo tali mbilipaleke. Oshigongi osha mona kutya, aanambelewa yoGroot Silica oye enda ondjila yu uka kakele mwene gwomukunda Shinyengu, okwa ndopa okutseyithila oshigwana nelelo.

Kayili ta ti: “Elelo lyopamuthigululwakalo otali popile eete po lyomahumokomeho koshigwana, nando itali tsu kumwe nomikalo dhokwaa landula omilandu dhi li mondjila mokulanditha evi”.

Nonando oshigongi shotango osha li pegumbo lyaShinyengu  momasiku 9 Mei  2016 osha hiywa kelenga lyomikunda dhoshana shaKahenge Onesmus Kalipi opo Shinyengu a yelithile oshigwana. Onkatu ndjika oya katukwa sho ongundu yaantu oyendji ya li pepatululo moshana. Oshigongi shotango osha tokola Shinyengu newiliko lyoGroot Silica Mining PTY LTD li ka fatululile omalenga pethimbo limwe. Omanga oshigongi shokOnamutai osha tula po okomitee tayi ka longa mekwatathano niilyo yoprojeka opo yi gandje oshizemo methimbo efupi lela.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here