Pohamba okwa longa nawa

0
257

Oshinima eshi sha longwa kOmupresidende eli moshipundi shetulumuko Tatekulu Hifikepunye Pohamba osha pumbwa oku fimanekwa nokuhepununwa kukeshe omuNamibia elinyaya, eli hanga. Oshivike eshi Pohamba okwa yandja omaano oshimaliwa shifike poN$658 000 kofikola yokoushai, oshinima osho sha pumba neengono mokati kovaleli novanashimaliwa moshilongo shetu.

Luhapu ovo vena sha oto hange tava tukula ouyamba wavo novanhu ovo vena nale ile tava yandje omaano keefikola ile komandiki onhumba eli modoolopa vo tava dimbwa oitukulwa yokoushai yo oyo ili momhumbwe ya kula. Vamwe nokuli ovo hava yandje okoitukulwa ngoo yokoushai va dile omanga in ava ninga ovanashimaliwa. Ngeenge owa tale oipumbiwa melongo oyo tai pumbiwa komuhongi ile kokaana keshe, oto mono naanaa kutya ounona ovo veli keefikola dili koushai ova lyatelwa pedu shaashi ounona ovo kave na naana apa hava hange oipumbiwa oyo. Ina va fa ovo veli modoolopa vewete oipumbiwa yelongo keshe efiku, na vahapu vomuvo ovena ovakulunhu ovo tava dulu oku landa oipumiwa oyo, oyo tai dulu oku xumifa komesho elongo lavo komesho. Ounona vomeedolopa oven a oyoo olusheno nointernet oyo tai dulu okuva kwafela melihongo lavo oinima oyo ili ashike keefikola oohandimwe dokomikunda. Kakele kwaasho, eefikola dokoushayi ina di fa domodoolopa odo da tungwa dapwa no kadina naanaa eengulu dofikola doupeleki ngaashi edi dokoushai.

Ounona vahapu koushai, mwa kwatelwa ofikola ya Kaupumhote Nghituwamhata Combained School oyo ya pewa oshimaliwa kuPohamba oyo imwe ina eengulu dofikola doupeleki  dihapu. Hano onghatu oyo ya katukwa ku tatekulu Pohamba ota i ulike kutya okuna oshiwana komutima na oya pumbwa okushikulwa ku vahapu.

Ofikola yaKaupumhote Nghituwamhata hayo aike ya kwafwa kuPohamba, naashi hatu i popi omolwaashi ashike oyo Nanghelo –mopaife –moinyangadalwa yelongo oyo ya yambididwa komupresidende omutivali waNamibia.

Moule weemwedi odo a kala moshipundi shetulumuko, Pohamba okwa yandja N$1 million opo i tunge omuhandjo pofikola yaKanghudi oyo yali ya holoka meenghundana molwa ounona vofikola ovo veli mondodo 10, tava mono oixuna molwaasho va kalela ofikola mounyakwi voupeleki noveetenda di he na eameno. Pohamba okwa tunga yoo eumbo lomadimo atano, eli tungila ovahongifikola vopOmungholyo, ye okuna vali oshikefa shokukwafela ovanafikola tave li longele ounamapya nounaimuna moiputudilo yopombada.

Hano eshi osho oshiholelwa shiwa ngeenge taku tiwa omunhu ota shakeneke epangelo ondjilakati mexumokomesho, unene too melongo nomeyambulepo loitukulwa yokomikandi. Opena omikunda dihapu da dja ovanenenhu ndele ova nyengwa ashike oku yambula po omikunda davo nokuxumifa komesho elongo apa tava dulu. Paku kwafela ovo tave li longele ounamapya nouteku woimuna Pohamba okwa tala oshinima osho sha fimana neenghono unene pefimbo eli oshilongo sha palamenwa koluhepo nondjala nokoshikukuta.

Ounamapya ota u dulu oku kandula po oluhepo nondjala, na ota u dulu yoo oku eta eemhito doilonga kovanyasha. Ovo va longwa elongo lopombada moshimhungulonga eshi ota va dule okuninga omapekapeko opo kumonike eembuto nomikalo odo tadi dulu oku xumifa komesho ounamapya nopefimbo opo odula ina i wana.

Namibia natango oku li ta eta mo oilongomwa yomomapya okudilila kondje yoshilongo, ashike ngeenge oshilongo osheli tula mo mokulongifa ovanyasha nokuva deulila ounamapya, ponhele yoku eta mo oingumutulu, oihape noyiimati, ovaNamibia ota va katuma oilongomwa ihapu kondje yoshilongo. Nomukalo oo oiyemo yeliko moshilongo ota i ka xwepopala, na vahapu ota va kamona oilonga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here