Lion’s Club a talele po omagumbo gaakulupe

0
207

KuMaria Namupala

TSUMEB – Lion’s Club yomoTsumeb natango onkene ta yi yamukula kompumbwe yaakwashigwana, omasiku ngano oya tala unene ombinga komagumbo hoka kuna aakulupe mboka itaa ya vulu okwi i tonatela yoo yene.
Ehangano ndino otali kwathele noku gandja omayambidhidho unene kaakulupe mboka yeli momatonatelo gomagumbo gaakulupe.
Nico Kaiyamo okwa li eshi yelitha kutya ota ya gandja omakwatho kaakulupe, oosikola ndhoka dha pumbwa omayambidhidho oshowo omahangano nooproyeka ndhoka tadhi kambadhala oku yambukapo.
“ Ngaashi shi li omukalo ndjigilile Lion’s Club oya totwapo nomalalakano ogendji, mono ta tu kambadhala okukandulapo oompumbwe dhoshigwana, unene aantu mboka itaa ya vulu okwi ikwatha yo yene nonande ta ya kambadhala okwii yambulapo ota ya nyengwa,”Kaiyamo ta ti ngaaka.
Ehangano ndika oha li kwathele woo aanona yaayelele mboka yeli mompumbwe onene yiikulya noyiikutu, Kaiyamo tati moku longa nenge moku gandja otaya kambadhala oku adha omalakano gawo ngaashi ehangano lye ga tulapo sho opo lya totwapo.
Ta gwedhapo kutya oshiwike sha zi ko oyali ya kwathele egumbo lyaakulupe lyaMaroela omanga ya talelepo egumbo lyaakulupe lya Martin Shailemo moTsumeb.
“ Metalelpo lyetu otwa li twa gandja omagano kaakulupe mono mwa kwatelwa oothewa, omagadhi niikwathitho yoompumbwe dhesiku kehe, oshowo uunima wokwiinyangusha, otwa li woo twe ya telekele osopa opo yi iyuvithe nawa oshoka aakulupe mboka oyetu noya pumbwa esiloshimpwiyu ewanawa,” Ta gwedhapo ngaaka.
Lion’s Club Tsumeb ota ya longele kumwe nomahangano gomomudhingoloko ngaashi Tulimevava Fishing, Dundee Precious Metal, Ludwighaven School. Omupresidende gwehangano ta ti mu ayihe taya lalakanene oha ye yi pondola.
Ta ti ye ongomupresidende gwehangano ndika oha ya longele kumwe na Andre na Irma Neethling, Ansie Rust oshowo Jose Lopez.
Aakulupe pethimbo ya li ya talelwapo pomagumbo gawo oya li ya ulike enyanyu lyawo noya pandula sho moshigwana mu na aantu yena olukeno nayo. Oya pula shoka ya ningilwa shi ningilwe woo yalwe koombinga noombinga, yo ya kale ya nyanyukwa moonkalamwenyo dhawo.
Kaiyamo okwa uvaneke ta ya tsikile oku yambidhidha, yo ta ya gandja iiholelwa iiwaanawa moshigwana, opo kehe gumwe a tyapule uuwanawa mboka ta ya longo. Ta pula omahangano ga kale taga yambidhidha mpoka sha pumbiwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here