lundululo momahupilo

0
262
Ondungethaneko yelikolo Harambee oya shike

Oshiwike shika otatu ku etele nkene omathaneko goHarambee taga
longithwa oku eta po elunduluko momahupilo.

Onkalo ngashingeyi

Namibia okwa yambekwa sho ena oonzo dhopantu oshowo ndhoka dhopaushitwe odhindji, dho ndhika otadhi vulu okulongithwa okuhumitha komeho elundululo momutungilo gwomahupilo ge. Pethimbo ndika omahupilo getu ina ga ya pondondo ndjoka yoku kala ge na iimpana mpungu ya yooloka ngaashi mbyoka yoku gwedha ongushu kiilongomwa, okukalekapo onkalo yekoko ta yi kalele. Eikwatelelo lyomahupilo getu kiilongomwa yopetameko oshowo okutumina mbika pondje inaa yi gwedhelwa ongushu ya sha, otaku etele omahupilo getu uupyakadhi unene okuza pondje, uuna ndoka oondando dhiilongomwa yopetameko dha na yi pala nenge dha gu pevi oku tumbulapo ashike oshiholelwa shimwe.
Iilongomwa yomoonzo dhetu dhopashitwe oyindji oha yi tuminwa pondje inaa yi lundululwa nenge yi ngushupalekwe. Naambika oha yi ka ngushupalekwa kiilongo yilwe no pamukalo ngoka mbika oha yi gandja oompito dhiilonga miilongo mbyoka. Kakele kwaashika sho ku tumina iilongomwa mbika pondje inaa yi hambulwa nando, uumwene woonzo ndhika nawo owuli natango miikaha yo ka mwaalu okashona kaaNamibia naashika otashi humitha komeho noku kalekapo okwaathike pamwe miiyemo mokati koshigwana oshowo otashi hwameke onkalo yoluhepo moNamibia. Opo onkalo ndjika yi shonopekwe opwa pumbiwa enkondopeko lyoyendji okukalekapo ekwatathano lyopankalathano oshowo ehumokomeho tali kalele.
Iilalakanenwa niizemo yoHarambee
Iizemo mbyoka ya halika kombinga yelundululo lyomahupilo pethimbo lyetulomiilonga lyoHarambee ota yi kala ngaashi tashi landula. Oku etapo konyala oompito oompe dhiilonga dhili 8,000 tadhi hololwapo koshitopolwa shuuhambudhi nenge shokundulukapo iinima iipe okuza moonzo dhopashitwe dhaNamibia. Oku indjipaleka egandjo lyiilongomwa yaNamibia mbyoka ta yi landithwa moongeshefa dhoshilongo pathaneko lyomushangwa gwaanangeshefa.
Oku etamo oopoloyeka dhomapungulo dhili omulongo okupitila moonkambadhala dhokuhila aapunguli nenge aanangeshefa opo ya tunge muka, noku etapo oompito dhiilonga dhomwaalu gwaantu eyovi ngele ooshona. Enkondopeko lyopamahupilo ndyoka tali fala kekwatelemo lyopombanda lyaamboka ya kala nale konima yesiga kombinga yomahupilo, opo mbaka ya etwe wo momahupilo gopambelewa. Oonkatu nkene ta ku adhika iilalakanenwa yelundululo momahupilo. Opo omalalakano gokulundulula omahupilo pamathaneko ga Harambee ga adhike oonkatu tadhi landula odho tadhi ka landulwa pethimbo ondungethaneko ndjika tayi tulwa miilonga.
Namibia Industrial Development Agency: Otatu ka dhikapo ehangano lyuunduluki nenge lyokuhumitha komeho uuhambudhi moshilongo ngaashi lya takumwa [Namibia Industrial Development Agency (NIDA)] nuumvo oku li nkondopeka opo li tule miilonga iinyangadhalwa yelundululo lyomahupilo.
Okuhumithakomeho pamahupilo
Ekwathelo lyiilongitho ndyoka lya li hali gandjwa otali ka yumudhwapo moshikako shotango shomumvo gwotango gwetulo miilonga lyondungethaneko ya Harambee. Okwa thanekwa okukwathela aantu yeli 180 momumvo gotango omanga uule wethimbo alihe lya Harambee okwa tengenekwa ku kwathelwe aakwathelwa momukalo nguka ayehe kumwe 800 moku tala kiimpungulonga yuuhambudhi moka yo taya longo okungushupaleka iilongomwa.Otatu ka tula omayakulo getu momusinda gumwe noopolograma dhopamahupilo oshowo noompumbwe dhoofabulika.
Opolograma dhekoko moofabulika
Otatu tulapo oopolograma omulongo dhokukokeka oofabulika dha tothamo okunkondopeka ekwatathano miimpungu fabulika ya yooloka moshilongo okutameka nuumvo dho, oopolograma ndhika otadhi ka tulwa miilonga pomumvo 2020.
Petameko otaku ka talwa kehumitho komeho lyoofabulika ndhoka tadhi ngushupaleke oonzo dhomoshilongo. Shika otashi ningwa moku hedhitha komeho ekoko oshowo okumbwalangandjeka iikwafabulika nuuhambudhi wiinima okuza moonzo dhiikwamina,iimuna iinene niishona, iimeno, iikunwa yomomapya oshowo oonzo dhomomakuti.
Nuumvo otaku longwa unene noopoloyeka dhi na sha nendiki lyaanamina aashona ndyoka lya thanekwa li manithwe moshikako oshititatu shomumvo nguka, ota ku egululwa noku opaleka noku ningulula ofabulika yoku hika iipa yokoNooli moshikako tuu shika oshititatu. Ota ku manithwa etungo lyofabulika yoku hambula omiti oku uka pehulilo lyomumvo nguka.
Oofabulika nenge uuhambudhi wulwe mboka tawu ka kwathwa noku yambidhidhwa omimvo dha landula, dhoHarambee ongaashi ekwatathanitho moshitopolwa shokutunga,uunamapya nuuniimuna, iikwamina oshowo iitopolwa yilwe yomahupilo mwakwatelwa okuhambula iitenda, iitunguthi, oshowo okundulukapo iitenda yiihauto.
Ehumithokomeho lyomapungulo tali ningilwa owina
Otatu ka longitha omukalo gwoku hila aapunguli yongushu opo ya longithe oompito dhoku pungula dhomoshilongo oshowo ndhoka dhopaigwana, oku kwathela menenepeko lyiikwafabulika ngaashi sha nyolwa mondungethaneko yokukokeka omahupilo ta ku tameke megumbo. Oonkambadhala ndhika otadhi kwatelemo okuninga oshigongi shaapunguli konima yoomvula mbali kehe okutameka nuumvo.
Iinyangadhalwa yenkondopeko pamahupilo: Otatu ka etapo nokutula miilonga ooveta dhenkondopeko pamahupilo oku adha omuthika gwopombanda guuthike pamwe moshigwana oshowo muumwene woonzo dhoshilongo ndhoka hadhi longithwa oku etapo sha.Otatu soshimpwiyu kutya omukalo gwenkondopeko nguka itagu pondo ombepo yuunangeshefa mokati koshigwana.Okunkondopekwa inaku tali ka ko ashike okuza mokolonela yuumwene womaliko, ndele shika nashika kale sha talikako muumwene womaliko pankalathano.
Ongoshiholelwa ota pa ka talwa koshinima sho ku gandja omagumbo kaaniilonga ongoshitopolwa shenkondopeko. Otwa nyanyukwa oshoka aanangeshefa oya uvaneke ta ya ka kwathela moonkambadhala dhepangelo ndhika dhoku pa aaNamibia omalukalwa. Oshikwawo aanangeshefa oya zimine wo okulundulula omilandu dhawo opo dhi kale muuwanawa woongeshefa ndhoka ooshona nodhopokati oshowo ndhoka dhomoshilongo.Ndjika oyo ondjila yo Harambee. Iilyo omilongo 30 ya NCCI oshowo yoChamber of Mines mombepo yoshili ya Harambee oya uvaneke ta ya ka kwathela epangelo moku gandja omalukwalwa kaaNamibia oshowo ya zimine okulundulula omilandu dhawo dhokulanda omayakulo opo naanangeshefa aashona noyopokati oshowo mboka yomoshilongo ya kale nompito oku gandja iipumbiwa komahangano ngoka.
Otatu pandula wo eitulemo lyaNCCI moku etapo opolograma yokukwatha iilyo yawo oku yi yambulapo muunangeshefa ndjoka tayi ka tulwa miilonga momvula ontiyali yetulo miilonga lyo Harambee.
Eopaleko melongitho lyevi: Ongoshitopolwa shelundululo lyomahupilo , epangelo otali ka endeleleka eopaleko melongitho lyevi, tashi ningwa melandulathano ewanawa pethimbo lyoHarambee.Moshinima shika Oveta ompe yeopaleko lyevi otayi ka etwapo momumvo gwotango gwo Harambee.Epangelo otali ka tulapo oshimaliwa okulanda evi okutululula aaNamibia mboka ya pumbwa evi. Okuheka mboka ye na evi olindji oholomende ota yi ka lundulula oveta yiifendela yevi yongashingeyi opo yi kale yili nawa pa ku kala.Kokutya uuna omuntu ena evi olindji iifendela mbyoka ta futu na yo ota yi kala yili pombanda. Mombepo yaHarambee, otatu indile mboka ye na evi olindji opo ye li landithe kondando yili hwepo. Oshikondo shEopaleko lyevi otashi ka kala noshigongi oshitiyali shevi shoka tashi ka tala kutya oshike sha longwapo okuza koshigongi shotango shevi , noshike ishewe sha pumbiwa okulongwa oku endeleleka omathaneko ga ningilwe koshigongi shotango shevi.
Oonkondo dhokulonga kwevi, Otatu ka gandja omayambdhidho kaalongithi yevi , moku tungapo uunduluki wiinima mbyoka ya pumbiwa muunamapya, okupingenapo iipumbiwa mbyoka pethimbo ndika ha yi etwamo okuza pondje yoshilongo.Otatu ka kwatha aahambudhi aashona yiipumbiwa moku yeluthapo uuteknologi wawo, ontseyo yawo nuunongo wawo nonkene ha ya longo. Okulanda moshilongo: Otatu yambidhidha oskema ndhoka dhokulanda iipumbiwa ta yi zi moshilongo, ndhoka dhili nawa, dha kwatelamo ayehe oshowo tadhi longo mokukalelela.
Omahala gokukwathela oongeshefa dhikoke Oshikondo shOofabulika otashi ka etapo ekwathelo lyo SME lyokukokeka oongeshefa ndhika, unene ndhoka dhoodhekwamo owina mwa kwatelwa oku dhi pa ekwatho lyedhi nuninwa, oshowo ekwatho omolwetameko.
Okuyeluthapo okutula pomuthika gwonena oshowo okunenepeka iikwafabulika.
Oshikondo shOofabulika otashi tsikile okupungula metungo lyomahala goshigwana ngoka ga pumbiwa moku hwepopeka ethigathanopo lyopamahupilo miikwafabulika mbyoka ya tothwamo. Mwaashika oshikondo shika otashi tsikile okutunga omahala gokulongela goSME oshilongo ashihe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here