Mohaingu omuna oumati tava vakele ovanhu

0
422

Komutoolinghundana

OHANGWENA- Omukalimo womoHaingu omukunda u li moshikandjohoololo shaNgela Lucas Nghuumbwa Simon okwa xupa moshinangela shoumatyona vatatu vopomudingoko hava ningi oinangela moitauwa omaufiku. Simon okwa koleka ouyelele ou nghee oumatyona vounafikola va yala eedopi moshitauwa popepi nonhopa noku kupula etuwa omo a li aeke onguloshi yEtitano la djako lwopotundi onhi 21:00.
Simon okwa koleka kutya, okwa li ta di kEngela a finda kOhaingu.
Ta weda po kutya ina haluka eshi etuwa la dengwa eedopi nhatu oshita omamanya atatu kovakupuli va li pomukunghulo woshitauwa popepi nonhopa. Ova yala eedopi mondjila ashike nande a ponokelwa ombaadilila nokwa haluka, etuwa inali kandoma. Eedopi oda ehameka etuwa komuvelo wokolumosho noku tatula ekende letuwa kolumosho.
Simon ta wedapo kutya, ovafekelwa vatatu oumatyona ounafikola vopomukunda wavo. Mefiku la landula ko, shi va ka pulaapulwa ova ka koleka kopolifi kOmufitu waNauyala kutya kava li ve na elalakano lii, ova li tava tale ngee emanya la kupulwa otali dulu oku denga etuwa tali tondoka. Inava nyamukula ,kepulo kutya, omolwashike va yala eedopi moshitauwa. Simon okua patulula oshibofa kopolifi opo va fatulule nawa omalalakano a vo.
Opolifi yoshitukulwa shaHangwena oya kunghilila oshiwana shi yandje ouyelele kopolifi kwaava hava ningi ominyonena doludi eli. Shisante Kaume Itumba omupopiliko wopolifi okwa holola kutya, oshiningwanima eshi hasho shotete sholudi eli moshitauwa pokati kEngela , Okalongo nOutapi.
Opolifi oya didilika ovanyonimbili hava dudapo omafano meendjila noya holola kutya oiningwanima yoludi eli itai ke li didimikilwa vali.
Oonakulonga ngaha nande ve na eedula dinini ove na okupulaapulwa opo omikalo nomalalakano oludi eli a xulifwe po moshiwana keembinga adishe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here