Oranjemund nai yeulukile ovaNamibia

0
264

KuTuulikki Abraham

Oranjemund – Omukalimo womOranjemund omunangeshefa nokuli omunashipundi wovanangeshefa NCCI mOranjemund, Israel Uushona Kalenga okuna omalipulo kutya omuvelo wokuya modoolopa ya Oranjemund otauka yeulukila ovaNamibia aveshe naini.
Kalenga okwa pula yoo kutya oshike shina okuningwapo, opo ovanhu vahakale vali tava ningi omaehelo okuya ko doolopa ya Oranjemund.
Kalenga ota tumbula kutya odoolopa ya Oranjemund oya lukululwa nale modula 2012, ashike fiyo onena ovanhu ongheengoo tava ningi omaindilo ngee vahala okuya kOranjemund.
Omunangeshefa ou omukalimo womOranjemund okudja modula 1973 eshi ye a hovela okulongela ehangano lokumina okawe ledina Consolidated Diamond Mines. Kalenga okwe li honga mOngwediva fiyo oponghtu yomatilika modula 1971, no ina kamana omatilika aye odula tuu oyo omolwo politika.
Ota hokolola kutya eshi adja mofikola okwe ke lilongela oumakeeninga ko Augustinium mo Windhoek odula oyo tuu oyo 1971. Oumakeeninga nao ineu mana mo Augustinium osheshi namo okwa ka tewa mo vali omolwonghalo yo politika.
Ota hokolola kutya mu Kotoba 1972 ovali va tokola vaye ko Tanganyika, novakwatelwa koBotwana tava idililwa modolongo mo Gobabis oule weehanhi dili hamano. Eshi a mangululwa okwa shuna keumbo kOkahao kOngandjera oko adalelwa.
Okwadja ehole ongeshefa, eshi a kala peumbo takongo oilonga, ina kala amwena meumbo , okwa kala ha ongele oilya okudja momaumbo opo mukunda wavo pOngandjera ye taka landifa oilya oyo kOukwanyama.
Momafiku 23 Kotoba 1973 omo nee adjala okaholo nokuya kOranjemund aka longe mehangano la Consolidate Diamond Mines[CDM] omo a kutwa ongomulongi wovakulunhu. Nonande eli moilonga oyo a kutilwa ku CDM okwala ngaho noku nwefamo ovanailonga pamwe, novalongwa kombinga yopolitika.
“Otwa kala hatulongo ovanhu okulesha nokushanga, hatu va longo noku mbaanga oimaliwa, shaashi ovakala ashike hava tu vikile oimaliwa momaumbo vati kombaanga otai ka kanenako. Ha tu valongo noku shaina opo vakale hava shaina kutya ovakwata oshimaliwa shavo shokohani, ndele haku stamba ashike.”
Kalenga osho atumbula.
Mu Juni 1975 omo va patulula ombelewa yoSWAPO mOranjemund. Modula 1979 ovahanganifa eefikola dounona voindele vafikole mumwe nounona vovalaule.
Kalenga ota tumbula kutya nonande oshilongo inashi manguluka pefimbo linya oukoloni uhapu ovali veuteya mo mOranjemund.
Oindele oyo ashike kwali haikala novakulukadi vavo mOranjemund, ashike Kalenga okwa tumbula kutya eshi oveshi lwifa ndele fiyo ovakulukadi vovalaule ovo vena omaumbo mOranjemund navo taveya kovashamane vavo.
Ovanailonga ovali havalongo eehani 12 voo tavai komaumbo oule weehanhi 12, eshi nasho oveshi teyapo ndele okondalaka tai uya peehanhi dili 6.
Kalenga okwa kala noku tulwa modolongo omolwopolitika. Okwa tumbula kutya okwelihonga shihapu mehangalo olo akala talongo eedula adishe odo, ehangano lali haliufanwa CDM pefimbo linya nopaife ohali ufanwa NAMDEB. Eshi awanifa eedula 51 modula 2000 okwelikufamo moilonga ya NAMDEB. Okudja opo okwa ninga omunangeshefa mOranjemund, oye mwene wombeka yeemboloto oyo ili mOranjemund, nota tumbula kutya oshemupula eedula dili 8 opo a lande oipambuliko mofitola yoSpar, omo veli ovo oovene vayo mefimbo lopaife.
Kalenga okuli omunashipundi wehangano lovanangeshefa NCCI mOranjemund.
Ota tumbula kutya opena shihapu shina okuningwa opo odoolopa ya Oranjemund ilifikamenepo ku yoovene. Nonande pena opate oyo tai tulwa oteya okudja mOranjemund okuya koRosh Pina, oyo yafanekwa taikakala yamanifwa mu April 2017.
Okwa tumbula kutya eenghundafana okukundafana opo NAMDEB aefepo oumwene wodoolopa yo odoolopa iye kelelo lodoolopa, oda hovela nale modula la tuu oyo 2012 eshi ei ya lukululwa. Fiyo onena NAMDEB ina efapo oumwene wo doolopa ei mouyadi, shoo osho uwete fiyo onena ovanhu ohava ningi tete omaehelo ngee va hala okuya ko Oranjemund.
“Keumbo okeumbo, omukulu wonale osho atile, ashike ame inandi hala okudja mOranjemund omuvelo wokuyamo inau yeulukila ovaNamibia aveshe.” Kalenga osho a tumbula.
“Eenghundafana oda djuupala, shaashi NAMDEB ina hala nande okukamutuluka a yandje oumwene wodoolopa, nomaumbo nande okwe a yandje kelelo lodoolopa, shaashi omatungo aeshe eli mo okuli eliko la NAMDEB, NAMDEB olye hano mboli?”
Kalenga okwa tumbula kutya fiyo opaife oveli meenghundafana noovelipyakidila noku ka kundafana nelelo la NAMDEB pamwe eenghundafana tadi pondoka opo ovanhu vahakale vali tava ningi omaehelo ngee tavai kodoolopa ya Oranjemund.
Kalenga okwa tumbula kutya ondjila yokudja kOranjemund yapita mombuwa ya yuka ko Lüderitz nayo oya pumbwa oku yeululwa opo ipe ovapashioni omhito yamanguluka, okuya keedoolopa edi mbali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here