PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi Edhikopo lyoSWAPO ehangano lyopolitika lyoshigwana

0
202

Methikamepo lyoSwapo momasiku 19 Apilili 1960, omuthindo ogwa li gwa tulwa ko ku kondjela emanguluko, pehala lyoku kondjitha omulandu gwiilonga yokondalaka pamwe nomautho gayo gethindilo kongudhi. Mbala pethimbo ndyoka aaNamibia oya li ya sikumudhwa kiiningwanima miilongo yAfrika , moka yimwe yo mu yo ya mono emanguluko omanga iikwawo ya li ta yi kondjo okumanguluka miikaha yaakolonyeki ya yo.
Etholomopo lyoSWAPO olya fala menyatipalo lyekondjo lyaaniilonga okukondjitha omulandu guukoloni moshitopolwa. Oshilanduli she nyatipalo ndika osho oonkatu dhehepeko oku za kepangelo lyokatongotongo dha yaga komuntu sho ndyoka lya tokola okumweneka aavalelwamo mbaka sho ya li ta ya pula uuthemba wawo. Ethindilo kongudhi ndika olya fala sigo ometokolo lyaa kolonyeki oku kutha aakalimo mbaka molukanda lwopoHochland ngashingeyi oku ya tembudhila ko Katutura ye shi ningi koonkondo no shaa li pahalo lyaantu ya Namibia. Etembudho ndika komanganga olya li lya kondjithwa kaavalelwamo naashika osha fala metiko lyombinzi sho omukolonyeki a longitha uudhudhu , noku dhipaga aantu omulongo na yatatu noku ehameka omilongo ntano mesiku 10 Desemba 1959. Shika osha ningwa pethimbo aakalimo yomolukanda Olukulu ya li ya tindi okutembudhilwa kolukanda lwaKatutura ndoka lwali kokule.
Sho iilonga yuudhudhu yepangelo lyokatongotongo ya hanyekwa, shoka sha li sha kwatelamo oku edhilila moondholongo oshowo okukanithapo aantu.
Aawiliki oyendji yoSWAPO oshowo aanandjungu naasikumudhi oya yi muundjendi, oku ka hwahwameka iigwana opo yi tseye uupwidhi mboka tawu longelwa aaNamibia kepangelo lyokatongotongo.
Mbaka oya li wo yi yunganeke nawa opo ya vule okukondjitha epangelo edhudhu lyomukolonyeki omunakatongo pamikalo adhihe, kokutya papolitika, paudiplomate, nopaukwiita.
Komeho gongundu yaamboka ya yi muundjendi okwa li omulumentu ngoka a ka ninga omuwiliki kee shi okupingenwapo miita yekondjelomanguluko no ye Omukokoli Peresidente goNamibia ya manguluka, Omusimanekwa Omundohotola Shafiishuna Sam Nujoma. Omuwiliki nguka a kuthako uuwiliki woSWAPO momumvo 1959 okwa ulike kutya ye omunankondo, omutalikokule oshowo iitulamo moku mangela kumwe noku hanganitha.
Omuwiliki nguka oonkondo dhe, uunongo we, ontseyo ye oshowo okutegelela neidhidhimiko kwe okwe mu etele esimaneko oshowo eyalulo ongependa lyekondjelomanguluko oshowo okudhika po oshigwana shaNamibia.
Nujoma okwa wilike noku lombwela aantu ya Namibia uule womimvo 45 dhekondjo okukondjela eithikameno ongoshigwana shamanguluka sha Namibia.Ye pamwe naawiliki yalwe yo SWAPO oshowo oshigwana ashihe mevi lya Namibia oya kondjo iita yemanguluko , pamakwatho okuza kiilongo iiholimbili yokUuzilo wEuropa nale oshowo okuza kaamwameme yiilongo yAfrika nookuume ketu mboka ye tonde okatongotongo muuyuni auhe.
He yoshigwana, Omukokoliperesidende Sam Nujoma okwa li oye omuwiliki gwehangano ndika uule wethimbo alihe lyomimvo omidhigu dhekondjelomanguluko osigo oosho oshilongo shamanguluka momasiku 21 Maalitsa 1990.
Omukokoli Peresidende ina kala ashike omuwiliki omunashiholelwa ngoka a kala he nomuhanganithi gwaaNamibia moshinima shasimana shemanguluko lya Namibia, ndele okwa ulike kutya ye omuwiliki ha mono kokule oshowo ngoka ha tokola otoko mewiliko lyekondjelomanguluko.
Ihe nando ongeyi SWAPO ina wilikwa ashike kuNujoma oye awike, ndele omuwiliki nguka okwa kwatele komeho ehangano ndika pamwe naawiliki ooyakwawo meni nopondje yoshilongo. Yamwe yomaawiliki mbaka omwa kwatelwa Hifikepunye Pohamba,hailwa nakusa David Meroro, hailwa Herman Andimba Toivo ya Toivo, ngoka a li eedhililwa omimvo 23 kontuntu ya Robben komunkulofuta gwa South Africa. Oya wilike wo pamwe na Rev Hendrick Witbooi, Immanuel Shifidi, Brendan Kangongolo Simbwaye, Anton Lubowski, Libertina Amathila, Hadino Hishongwa, Maxton Joseph Mutongolume na Daniel Tjongarero.Kakele kaawiliki mbaka Hailwa Nujoma okwa wilike ongundu ndjika naawiliki yalwe inaa ya tumbulwa nenge ya tulwa momusholondondo nguka.
Nashi uvikeko nawa kutya omusholondo gomadhina gaamboka ya tumbulwa pombanda inagu nyolwa okusimaneka nokutumbaleka oohandimwe mboka kombanda ya yakwawo mboka inaa ya tumbulwa.
Oshikwawo ngame itandi kambadhala ishewe okugandja uukwatya womuwiliki kehe ngoka a nyolwa momusholondondo, oshoka shika hasho etompelo lyandje okushanga embo ndika.Embo olya nyolwa okuhokolola iilongadhalwa yoPLAN etanga lyaakwiita lyoSWAPO, ndyoka lya dhana onkandangala onene miita yokumangulula oshilongo moku kondjitha omatanga gomukolonyeki moNamibia.
Edhikopo lyoSWAPO olya li onkatu onene ndjoka ya katukwa mondjokonona yaNamibia sho SWAPO a ningi ehangano ekwatelikomeho mokukondjela emanguluko lyuudha lyaNamibiaOnkene omatokolo ngoka ga kuthwa kehangano ndika ina ga kala inaaga konekwa kaatondi yaantu ya Namibia oshowo kaaNamibia yoyene. SWAPO okwa tseyika a holokapo oku za mekondjo lyaaniilonga , nopetameko okwa li a talikako ongo ehangano lyopapopilitika lyaaniilonga aathiminikwa aaNamibia.
Ehangano ndika olya li lina omutungilo gwa kola gwa fa ashike omutungilo gwepangelo li li muundjendi.Nepangelo ndika olya li lyiilongekidha okupangela pashigwana mevi lyamanguluka Namibia.Aalanduli yo SWAPO meni nopondje yoshilongo oya li ya unganekwa nawa yo ya hangana mehangano ndyoka lya li lina ehalo limwe lyokumangulula evi lyookuku.
SWAPO okwa li ehangano lya longekidhwa nolina elandulathano ewanawa mUumbugantu wAfrika. SWAPO okwa li ena uukwatya wepangelo lili muundjendi, nonando na ye okwa li a adhika komashongo ngaka naangeyaka mondjila oku ya kemanguluko.
Otandi zimine kutya ehangano ndika olya li mewiliko lyOmukokoli Peresidente Omundohotola Sam Shafiishuna Nujoma ngoka a kunu ombepo yevuliko oshowo ndjoka ye igandjo no yuu kumwe nelalakano limwe miilyo ayihe yoSWAPO. Omilandu dhehangano , oopolograma dhalyo oshowo ekotampango lyehangano odha li dha ngongwapo pwaana eyooloko.
Kokutya SWAPO okwa li a fa epangelo muundjendi onkene iilyo ye oya li yili kohi yiikondo ya yooloka ngaashi elongo, egameno, uundjolowele, iikwapondje, aaniilonga, aalongekidhi, iikwampango, omauyelele nomatseyitho oku tumbulapo ashike yimwepo yaambyoka iinene.
Shaa faathana naashika osho shika kutya ngele iilyo iyali yo SWAPO oya tsakanene pehala lyontumba aluhe ota yi iyadha yi melongekidho nenge melandulathano kutya oye li mosektiona nenge mongundu yini kohi yewiliko lyomuulikwa wiliki.Elongekidho lyoludhi nduka olya li tali adhika momalutu agehe goSWAPO oshowo mookamba dhoontauki, mookamba dhokupitila, momahala gomalukalwa oshowo metanga lyoPLAN.
Onkene iilyo yoSWAPO kaya li ta ya wilikwa ongongundu ya halakana ndele ongundu ya longekidhwa nawa ni ishewe oyi na elandulathano.
Shika osha ulike nawa nkene iilyo yehangano ndika ye shi pondola okupita momatopoko ngoka ga li omawinayi nota ga yonagula, nonando omukolonyeki okwa li a kambadhala okutopola iilyo mbika noku hanagulapo ehangano. Iilyo oyindji yoSWAPO ka ya li aantu yowala ihe mbika oya li aakondjelimanguluko, ye na euveko lyopapolitika.
Iilyo yoSWAPO ka ya li ashike aakondjelimanguluko yowala ndele yo aantu ye na ondhilo yopombanda mboka ontalelo yawo yuuyuni oshowo eitaalo lyawo papolitika lya li lya kankamekelwa komadhiladhilo longo goku mangulula oshilongo sha kolonyekwa kutya otashi ya pula shike.Itatu ti iinima ayihe oya li ta yi ende nawa ngaashi ando moshilongo tashi tondoka omahini nomagadhi goonyushi.
SWAPO okwa pita momashongo omanene mondjila ye yoku mangulula oshilongo a keelele nokungambeka oonkambadhala dhomutondi oku mu hanagulapo oku zameni. Eshongo limwe ndyoka tali dhimbulukiwa lya li tali vulu okukateka emanguluko omwa kwatelwa ndyoka lyuurebele waAndreas Shipanga omumvo 1976 moZambia, oshinima shoondaadhi oshowo omalombwelo 12 go 1981. Iinima ayihe mbika oya li ya gumu iilonga yoSWAPO na yi.
Omalombwelo 12 gomomumvo 1981 oga li ga tulwa miilonga pethimbo omukolonyeki a li a hanyeke iiponokela ye okuponokela SWAPO oshowo etanga lye lyaakwiita.
Oshilyo kehe sho PLAN shoka sha taaguluka omalombwelo ngaka oshali tashi geelelwa noku dhipagwa moku yahwa.Omalombwelo ngoka ka ga li ga ngongwapo mombepo ombwiinayi, nelalakano lyago olyali okukalekapo elandulathano mokati kaakwiita yoPLAN.Kakele oshiponga osha li ashike mpoka kutya etulo lyomalombwelo ngaka miilonga kookomanda dhimwe kalya li lya dhindwa nawa okutala kutya omukwiita ngoka taku fekelwa e ga taaguluka okwe shi ningi monkalo ya tya ngiini. Ngaka oga li ga tulwa miilonga pethimbo iita yomutondi ya li ya geyekwa oku kondjitha aakwiita yoPLAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here