Ethigathano lya COSAFA numvo moNamibia

0
219
Benson Shilongo mokambindja okatiligane okwa tegelelwa a kale ta dhana nawa nonuumvo oku fala Namibia kesindano.

ONGWEDIVA-Aanamibia oyendji oyi ilongekidhila uudhano uunene nethigathano enene lyetanga lyokoompadhi mondjokonona yoshilongo.

Ethigathano ndyoka olya li lya totwa po mo 1997 moka nolya li lya sindanwa oshikando shotango ku Zambia konima yoku dhenga mo Namibia medhingoloko lya hugunina.

Zambia na Zimbabwe oyo iilongo yi na ondjokonona okusindana po uudhano woCOSAFA konima sho ya li ye wu sindana po iikando ine kehe shimwe. Zambia okwa sindana ethigathano ndika sha landulathana omumvo 1997,1998 oshowo omumvo 2006 nomumvo 2013, omanga Zimbabwe okwa sindana po ekopi methigathano ndika omumvo 2000,2003,2005 noshowo omumvo 2009.

Namibia okwa sindanene uudhano methigathano ndika omvogu muudhano wa dhanenenwe moSouth Africa moka a dhenge mo ospana yopashigwana ya Mozambique ookoola 2-0.

South Africa na Angola oya sindana ekopi lyethigathano lyIigwana yokUumbugantu wAfrika kehe gumwe iikando itatu. South Africa oye a li omusindani guudhano mbuka omumvo 2002, okwe ke li sindana ishewe omumvo 2007,nokuli gamenena po omumvo 2008.

Angola okwa sindanene po ethigathano ndika lwotango omumvo 1999, te li sindana ishewe omumvo 2001noshikando shahugunina okwe li sindanene omumvo  2004.

Namibia ngoka oye enyakwa lyaCOSAFA ngashingeyi okwa pumbwa okuninga ondjokonona okusindanapo ekopi ndika oshikando oshitiyali ngele otashi vulika. Ngele okwe shi ningi nena ota yi mongundu yiigwana mbyoka ya sindanene ndika uule womimvo mbali dha landulathana, ngaashi Zambia ngoka a li eli sindanapo iikando iyali ya landulathana  omumvo 1997 nolutiyali momumvo 1998.

Ethigathano ndika oha li dhanwa ashike kaadhani mboka haya dhana meni lyAfrica.

Iilongo mbyoka hayi dhana methigathano lyoCOSAFA oyo Angola, Botswana, Comoros, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibia, Réunion, Seychelles, South Africa, Swaziland, Zambia na Zimbabwe

Kundana okwe ku etele ondjokonona yethigathano ndika oshiwike shika, nota uvaneke oku ku kundaneka ethimbo alihe sho uudhano mbuka wuli metifa okuza moshiwike tu uka sigo oosho mbuka tau ka thika pehulilo mokati komwedhi nguka.

Uudhano mbuka otau dhanenwa muupale wetanga lyokoompadhi  moVenduka. Iiwike iyali yaziko ekopi lyoCOSAFA olya li lya talelepo iitopolwa yimwe yomoshilongo opo oshigwana shi li mone. Pethimbo lyomatalelopo ngaka aakwashigwana oya li ya nyanyudhwa nomaudhano osho wo oya thanekwa taya gumu ekopi ndyoka.

Omudhani mosipana yopashigwana ngoka a dhana methigathano ndika pomimvo dhomilongo 90 Johannes Congo Hindjou oshiwike shayi okwa li a kumike oshigwana opo shikale tashi holoka puudhano mbuka pethimbo lyawo omwedhi nguka, okukeelela omaudhano ngaka gakale taga dhanwa muupale waana aatali yetanga oyendji.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here