Euliko lyiilimbo yiikutu mOndangwa

0
204

 

ONDANGWA – Olyomakaya ngaka tu uka okwa thanekwa opo ku ka kale omauliko giilimbo yiikutu yopashitopolwa shokolundume, taga ka ningilwa pOmunangeshefa Pub mOndangwa.

Ayehe mboka yena iilimbo yomizalo noonguwo oya tegelelwa ya kale ya holoka noku kuthombinga moshiithanene shika.

Sandro Ithana gumwe gwaamboka ya longekidha oshinyangadhalwa shika okwa yelitha kutya shino oshikando shotango molundume tamu longekidhwa ehanganitho ndika. Ta ti shino otaye shi ningi nelalakano lyokuhanganitha ooyene yiilimbo yiikutu mboka yeli mondoolopa yo ya tseyathane woo.

“Otuna omaludhi ogendji giikutu inaatu ga tseya notwa pumbwa tu hangane tse tu longe muukumwe, otwa hala opo tu kale tuna elongelokumwe, yo aakwashigwana taya tseya kutya nani opuna omaludhi ogendji giilimbo yomizalo na galwe oga pumbwa okuyambulwapo ga kale ponkatu yimwe ayike,” Ithana ta ti.

Omauliko ngaka okwa thanekwa ga ka tameke potundi ontimulongo yongula, nokwa tegelelwa kehe ngoka ena ohokwe nehalo eye a tale notaku indilwa aantu ye ye ya zala iikutu mbyoka yi na iilimbo, opo ya yambulepo noku ulika uunongo mboka aagundjuka aamati naakadhona yena.

Omaludhi giizalomwa niikutu ngoka taga ka kutha ombinga ongaashi No Limits, Letu ,Believe, Kashipu, Low Cut, I run my life, I am a legend,Talibloma, Mushe, Bantu,nogendji ngoka gena ehalo. Okwa tegelelwa opo kehe oshilimbo shi etelele aakadhona yeli yaali mboka taya ka gandja omauyelele, yo ya tseyithe kutya ohaya longo ngiini moku etapo iilimbo mbyoka.

Pethimbo lyoshiindingili otapu ka kala omainyanyudho ga kwatelwa komeho kuDJ Sebby ngoka ta ka dhana oongalo ndhoka tadhi mwenyeke oshiithanene. Ithana ta ti shino hasho tashi kala oshikando shawo shahugunina ashike otaya kala noku gongala poompito dha yooloka yo taya ipe omayele.

Okwa pula mboka yena iilimbo yawo noya hala yi shangwe kiikutu yawo ya kale ya holoka yo ya gandje etsomukumo lyawo, nelalakano okuyambulapo iinima mbyoka ya longwa moshilongo, yo tayi yi momalandithilo. Ta gwedhapo kutya itashi kwatha sha okuzala iikutu yomadhina yi na iilimbo yokondje yoshilongo omanga moshilongo muna aagundjuka taya longo oku etapo iilimbo yoshilongo nenenevi ndika. Oshiwanawa ya yambidhidhe iihondjomwa niikondomwa yomegumbo manga inaaya dhiladhila yopondje yoshilongo.

Local-brand1 Local-brand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here