Hipondoka a indile aandjokononi ya pekapeke omazimo

0
287
Omupevi Minista gwElongo Anna Hipindoka

Oshakati-Ominista yOpevi yElongo Anna Hipondoka okwa indile aalongwantu ya ninge omapekapeko gopaunongononi kombinga yomazimo nokunyola oshizemo shago.

Pethimbo e egulula Omauliko gomazimo gonuumvo mOshakati Hipondoka okwa indile aanawino momithigululwakalo nomomalaka ngaashi Omundohotola Petrus Mbenzi, aailongi yondjokonona osho wo aalongwantu, ya konakone omazimo nelalakano okunenepeka euveko komwiityo gwago. Omauliko gOmazimo ohaga longekidhwa omumvo kehe kewiliko lyondoolopa yaShakati.

Hipondoka, okwa ti omashongo ogendji ngoka ga taalela oshilongo ngaashi oluhepo, oluteni netopolo lyevi otashi vulika ga kandulwepo nenge ga monenwe ondunge nkene ngaka taga longwa nago, ngele okwa konakonwa iiningwanima yopahedhi yomonakuziwa.

Hipondoka okwa indile opo ekonakono kombinga yomazimo li longithe iilongitho yopauteknika mbyoka yi na oshikalimo shopahedhi.

“Otwa pumbwa okuninga omapekapeko gopaunongononi, okunyola, okupungula noku taambekathana ontseyo kombinga yomazimo, omithigululwakalo oshowo uukwatya wetu wopashigwana.

“Otwa pumbwa okutseya shoka omithigululwakalo tadhi popi kombinga yiinima mbika nonkene ootate yali ya longo nokuungaunga nomashongo ngaka. Onkene otandi indile kehe gumwe eli pomauliko ngaka ga etwapo kElelo lyOndoolopa yaShakati a longithe ompito ndjika oku uvako nenge okukonga ezimo lye noku mona uuyelele wa gwedhwapo kombinga yezimo okuza koonkungulu nokaakuluntu momazimo,” Hipondoka a kumike.

Omupevi Minista gwElongo okwa indile ishewe aakuluntu noonkungulu dhomazimo opo dhi gandje uunongo nontseyo yomazimo komapipi omagundjuka okukwashilipaleka kutya uuthiga woohedhi nomithigululwakalo owa taambathanwa okuza kepipi limwe okuya kekwawo.

“Inatu lumbuleni nenge tu yugeni oyana yetu uuthiga woohedhi nomithigululwakalo dhawo” osho a galikana.

Pahapu dhaHipondoka,kakele kokutseya kutya omazimo ogo onkuvumanya yuukwazimo pambinzi, omazimo otaga eta wo uuwanawa moku tulapo oshigwana shasimaneka omudhingoloko, moka aantu, iinamwenyo niimeno taya mwenya nombili molwashoka pamuthigululwakalo aantu kayena okudhipaga nenge okulya oshinamwenyo shezimo lyawo.

“Ngaashi kombinga yandje  ngame itandi vulu okudhipaga nenge okulya ombwa oshoka kootate, ngame Omukwanambwa,” osho u ulike.

“Otwa tseyithilwa wo kutya oshinima shomazimo nuukwanezimo inashi simana ashike mOshakati nenge muAfrika amuke, ihe iilongo moLatin America naAsia oya longitha wo omazimo uule womimvo dhi vule omayovi 10 000.Sha hala okutya tse otwa kala oshitopolwa shoshigwana shuuyuni nonando ngiika inatu nongela omakwatathano getu,”  Hipondoka a ti.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here