Omauliko giipindi nomazimo otaga ende nawa

0
224
Aalandithi pomaulikilo gomazimo gaShakati.

OSHAKATI-Aashingithi  aape momauliko gomazimo mOshakati oya ti ngaka otaga ende nawa noyena ehalo okugalukila ko omumvo tagu ya.

Mboka ya kutha ombinga momaulikilo gomazimo lwotango tango nuumvo oyo Asser Nakuumba na Steven Haindongo mboka taya landitha omihaka dhomaludhi.

Aagundjuka mbaka aanangeshefa oya yambuka komunkulofuta hoka oko yena ongeshefa yawo ndjoka opo ya tameke okungeshefa muJanuali nuumvo.

Oya ti oya tokola opo ya kuthe ombinga momaulikilo muka opo ngele ya ulike iipindi yawo nena aantu otaya tseya iikulya mbyoka tayi longwa moNamibia ngaashi omihaka dhomaludhi ogendji.

“Omaulikilo omawanawa ashike aantu ota ya ende kashona oshoka omihaka ndhoka tatu landitha otadhi ende kashona noonkondo adhihe,” Nakuumba ati ngaaka.

Nakuumba okwa tothamo dhimwe dhomomihaka ndhoka ta landitha ngaashi Boerewors, Curryworst,Bratworst,Russians, Bockworst, Chorizos, Cabanossi, Grilled spices steak , landjaeger noshowo omawawa ga yothwa.

Okwa ti ongeshefa otayi ende nawa ashike uupyakadhi oomboka kutya yo ngashingeyi iinima yawo mbyoka kayi shiwike lela muumbangalantu ihe omalongekidho gomaulikilo giipindi otaga hokitha.

Mukwawo gumwe ngoka wo eli omuuliki gwotango nuumvo momaulikilo ogo tuu ngaka, oye Ndeunyema Simeon na Tinah Shetunyenga mboka yeli mongeshefa yokulanditha iikunwa yedhina Cocktail.

Oya ti nonande opo lwotango taya landitha momaulikilo giipindi ngaka oya pandula omalongekidho giipindi mbika oshoka otaga hokitha no go opala.

Mbaka yaali oya za mOngwediva ihe opo lwotango taya landithile mo muka. Ohaya landitha nee iikunwa ngaashi Cocktail, Shooters, poakie, soacity .

Ihe oya ti iipindi mbika otayi hokitha noyena ehalo okugaluka omumvo taguya opo ye ye ya landithe noku ulika iipindi yawo mbyoka.

Mboka ya popi naKundana ayehe aagundjuka mboka taya longo okukondjitha ondjala nokwaana iilonga mokati kawo.

Ashike Simeon okwa ti ewiliko lyomaulikilo gomazimo olya pumbwa okulundulula omukalo gwoku landitha uumbapila wokupita pomweelo.

“ Shoka otashi shunitha aalandi momweelo oshoka kehe ashike ethimbo a landa okambapila hoka otaka tsuwa nale oombululu nonando oya hala okukatala sha pondje nena oyena ishewe okufutulula natango,” Simeon ati ngaaka.

Oya ti shoka osha pumbwa okutalululwa noonkondo adhihe, ihe nando ongaaka oya gandja omake kaalongekidhi taya ti kutya uundjugo wawo owa yela nawa.

Veronica Mbeyete okwa ti woo kutya omalandithilo ngaka otaga nyanyudha noonkondo nonando nayo opo taya landitha mo lwotango.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here