Aalandithi aAngola ya pulwa yiikongele oombapila

0
246
Aanangeshefa yopOmatala gaNdangwa ya tinda okuya meni lyomatala oku ka landitha iinima yawo.

 

ONDANGWA – Aanangeshefa aashona yokoAngola mboka haya landithile mOmatala gaNdangwa oya kumikwa opo yi imonene oombapila dhuuthemba wokulanditha iinima yawo mehala moka oshowo moNamibia.

Aalandithi mbaka haya landitha iinima yi ili no yi ili mOmatala gaNdangwa oya pewa wo omasiku gaali moshiwike moka yo taya kala nokulanditha iinima yawo. Aakwashigwana yaAngola oya uthwa ya landithe Etine nEtitano oshiwike kehe.

Etokolo ndika olya ningwa poshigongi sha ningilwe omasiku gaziko pokati kewiliko lyondoolopa yaNdangwa, aalandithi yopOmatala oshowo aalandithi aAngola.

Aalandithi pOmatala ngaka oya li ya gongalekwa sha landula omakuyunguto ngoka ga hololelwe ku yo sho ya li yu ulike okwaa na ombili molwa aalandithi yokoAngola anuwa haya landitha  iinima yawo kombiliha. Aalandithi aaNamibia oya ti aalandi oya kala unene taya landa iinima mbyoka tayi landithwa kaAngola.

Omolwonkalo ndjika aalandithi mboka oya li ya tokola oku landithila pondje yOmatala oku ulika kutya yo inaya hala aakwashigwana yaAngola taya landithile momatala. Onkalo ndjika oya li tayi piyaganeke oshoka aalandithi oya kala taya iyumbu omihe yo yamwe taya hulithapo okulanditha manga.

Oshikwawo aalandithi aaNamibia oyali ya holola kutya oya hala Aangola mboka taya landitha momatala ya landithe oondando dha faathana naandhoka yo haya landitha. Oya holola kutya aakwashigwana yaAngola ohaya landitha unene iinima ombiliha, nolundji oyo ya kala haya landwa unene.

Oya kala taya indile elelo lyondoolopa li tale po nawa poshinima shoka, nomasiku gapiti oyali ya tokola kutya itaya landithilemo meni lyomatala noyendji oya kala taya halitha iinima yawo pondje oshoka anuwa oye wete kutya ngaashingeyi omatala oga fa ga ningapo gaakwashigwana ya Angola.

Omolwa omakuyunguto ngaka elelo lyondoolopa yaNdangwa, ombelewa yIikwameni nEgameno lyopoongamba pamwe nombelewa ya Angola mono mwa kwatelwa nopolisi oya li ya longekidha oshigongi mwa kwatelwa naawiliki yomatala opo ya tale kutya, taya kandulapo ngiini omukundu ngoka gwali gweya palamena.

Omugandji mulombo mondoolopa yaNdangwa ,Petrina Shitalangaho okwa yelitha kutya omukundu nguka oye gu kandulapo , sho yu uvathana opo aakwashigwana aaNamibia naamboka ya Angola taya landithile momatala ya longele kumwe.

Shitalangaho ta ti oya tokola opo aakwashigwana ya Angola ya kale taya landitha omasiku gaali moshiwike (etine netitano), yo taya kala taya landitha iinima momwaalu omunene, yo taya gandja woo ompito kaaNamibia ya halithe woo iinima yawo. Oyendji mboka ha yazi kuAngola ta ye ya ya landithe iinima yawo moshilongo okwa konekiwa kutya ka yena omikanda noya pulwa opo ya kale yi imonena omikanda dhokungeshefa yo ya ngeshefe pwaana omainda gasha.

“Elelo lyondoolopa yaNdangwa otali lalakanene opo omuntu kehe a kale ena ombili nelongelokumwe, yo aantu ya kale ya nyanyukwa aluhe, omatsokumwe ngoka twa adha esiku ndyoka oongundu adhihe dha kuthile ombinga moshigongi odhali dha mbilipalelwa nopethimbo ndino aalandithi mboka otaya yi komeho nokulanditha uushikependjewo wawo oku imonenaa sha.” Ta ti ngaaka.

Omolwa uukumwe nombili ndjoka yili pokati kaNamibia naAngola Shitalangaho okwa yelitha kutya aakwashigwana yaAngola  itaya vulu yahulithepo okulanditha moNamibia , oshoka naaNamibia yamwe omo yeli moAngola taya landitha onkee ya tokola opo ya gandje oompito kwaayehe yo taya landitha iinima yawo ihe ongele yena omikanda dha yela.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here