Esiku lyiiyolitha nomainyanyudho moNehale

0
287

 

 

ONAYENA – Osekundoskola yaNehale oya li ya longekidha esiku lyiiyolitha nomainyanyudho oshiwike shayi. Esiku ndino olyali lya longekidhwa kaalongi yelaka lyOshiingilisa.

Omulongi nomuwiliki gwoshilongwa shoShiingilisa Jason Ekondo okwe shi yelitha kutya ye pamwe newiliko lyoskola oya li ya longekidha  esiku ndika opo aanaskola,aalongi naaniilonga ayehe menongelo muka ya hangane yo ya nyanyukilwe pamwe.

“Shino osho oshikando shotango moskola yetu tamu ningwa oshinyangadhalwa sholudhi nduka, twe shi ningi nelalakano okukonga oshimaliwa opo tu vule oku ninga ethigathano “Quiz Bee Competition” ndyono hali kalako omumvo kehe mosikola yetu,” Ekondo ta ti.

Mesiku lyiiyolitha aalongi naaniilonga kiikondo yi ili mosikola ayihe oyali ye ya pamwe yali ya zala omizalo dhiiyolitha noya kala taya ende opo ya monike kaanona, oyendji oyali ya thigwa nomapunga ga tekauka koondjola oshoka omizalo odhali tadhi shambula no tadhi yolitha unene.

Aanasikola oyali ya kutha ombinga momaudhano ga yooloka ngono gamwe yaa gashi nande onale. Osha li enyanyu enene shili moku hangana nokugongala naalongi yawo. Ekondo okwa ti yo noshikondo shelaka lyopambelewa, oshinenenima shawo oya hala opo oshilongwa shOshiingilisa shi ye pombanda , molwaashoka anuwa iizemo yoshilongwa shoka mosikola yawo oyi li pevi unene , no hashi ndopwa nayi.

“Omalalakano getu otwa hala iizemo yOshiingilisa yi lunduluke yo yi ye pamuthika omwaanawa, shino otatu hanganitha woo aalongi naalongwa. Otwa li wo tatu ulike nkene iinyangadhalwa hayi ningwa komahala galwe, naanasikola yetu oyali ya holola eitulemo lyawo kutya nani otaya vulu, naashoka oshetu pe omukumo kutya nani otatu sindana mwaashoka tatu lalakanene ngele tatu longo muukumwe,” Ekondo ta gwedhapo.

Ekondo ta ti oya thaneka esiku lyo Quiz Bee Competition li ka kaleko pehulilo lyaJuni nuumvo, tali ka ningilwa mosikola yawo, aalongwa mboka yena ehalo oya tegelelwa yaka pulwe omapulo naangoka ta yamukula mondjila otaka sindana, ye ta ka mona woo ompito yokuya komakondjithathano gopailongo.

“Ethigathano ndino otwa tokola opo li kale ha li ningwa omumvo kehe mono tatu ka gandja wo ompito opo oosikola dhopuushiinda dhi tume aanaskola yo ya ninge oombangi noku tala nkene aanaskola ooyakwawo taya yamukula omapulo, ethigathano ndika otali ka kalako uule woshiwike , naanaskola dhingi otaya ka mona iikwathitholongo ya yooloka, uumbindja na yilwe,” ta tsikileko ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here