Omilongo heyali ya pewa oonzapo pOnambelela

0
216
Aanasikola mboka ya pewa oonzapo noodipoloma konima yokupita miilongwa yiilonga yiikaha ya yooloka penongelo lyiilonga yiikaha pOnambelela moshikandjohogololo Anamulenge moshitopolwa Omusati.

 

 

ONAMBELELA – Kansela gwoshikandjohogololo Anamulenge moshitopolwa Omusati okwa ti oku mona onzapo hasho ehulilo, ashike ndika olyo etameko lyiilonga okulonga noku tula miilonga shoka sha shangwa monzapo ndjoka.

Pethimbo ta popitha yaDevelopment Aid from People to People (DAPP) pOnambelela kansela gwa Anamulenge, Werner Kalipi okwa pula aanaskola yi itulemo mokukonga iilonga, yo aagandji yiilonga ya gandje oompito dhiilonga kaagundjuka mboka opo ku kandulwepo omukundu gwokwaana iilonga mokati kaagundjuka.

Okwe ya pula wo nayo ya kambadhale ya totepo oompito dhiilonga kuyo yene, yo ya dhane onkandangala ombwanawa moonkalamwenyo dhawo no sho wo moonkalamwenyo dhaaniilonga yawo.

Kansela Kalipi ngoka naye a li gumwe gomaalongi sho DAPP  a totwapo okwa lombwele aagundjuka a ti “Onkalamwenyo oyi li momake geni, onkene ngele itamu kuthako oongaku ne mu longe ngaashi shu uthwa otamu hepeke ethimbo lyeni. Onda nyanyukwa nena okutala engathithi lithike mpaka, tali tyapula iiyimati yiilonga, onde mu pandula unene no tandi mu halele omukumo nelago moonkalamwenyo dheni adhihe,”

  Osikola yuungomba ndjika ya totelwepo omumvo 1991 oya li ya tyapula oshituthipito shaanasikola yeli 70 moshikako shotango shomumvo nguka.Aalongwa mbaka oya pewa oonzapo noodipoloma miilongwa ngaashi okupangela , okutunga nokwoopaleka omatungo, uunambelewa noshowo omahumithokomeho gomomikunda okutumbulapo owala yimwe.

Omukwateli komeho gwoDAPP moNamibia Kirsten Moeller-Jensen okwa ti DAPP oya li ya patulula omiyelo dha yo lwotango muSeptemba gwo 1991. “Osikola ndjika oya tungwa kaanaskola yoyene mboka ye yi totopo, nelalakano lyoku ya dheulila uungomba noku gwedhela uunongo mboka yena, yo ya vule oku eta po sha niikaha.Otwa li twa taamba aalongwa okuza koombinga adhihe dhoshilongo noya ulike eitulemo lyawo,” Moeller-Jensen ta ti.

Jensen ta ti oosikola dhopaungomba ka dhali dha yalulwa unene moshilongo, oshoka anuwa iilonga yokomake oya li ya talikila aantu mboka inaaya mona elongo nawa naamboka inaaya vula okuya kiiputudhilo yopombanda ngaashi UNAM/NUST. Ihe ye okwa nyanyukwa ngashingeyi molwashoka onkalo ndjika oya lunduluka.

“Moomvula ne dhili komeho otatu lalakanene opo oosikola dhopaungomba dhi kale odhindji dho tadhi gandja omadheulo ku mboka ye ga pumbwa unene epipi egundjuka, otwa hala omwaalu gu indjipale ando okuya pombanda okuyeleka nomumvo 2015 sho oosikola dhopaungomba dha li dha dheula aantu 15 000. Otwa hala ando  momumvo 2020 omwaalu gwaalongwa yuungomba gu indjipale naanaskola 25 000, opo tu kalekepo ongushu yadho, noku ninga omalunduluko moku ulika ethano ewanawa,” ta uvaneke ngaaka.

Yamwe yomaakwashigwana mboka ya li ya holoka kesiku lyepito oyali ya pandula unene oosikola ndhika dhomaungomba , noya indile opo dhi tsikile noku dheula aagundjuka opo ya gwedhe kuunongo mboka yena.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here