PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi:  Okongresa yoSWAPO ya ningi omatokolo

0
226

 

Oto tsu kumwe nangame kutya ondjokonona yoSWAPO itayi kala ya gwana po ngele ina ku tumbulwa oshigongi nenge Okongressa ndjika ya ningilwe muDesemba 1969 sigo omuJanuali 1970. Ndjika otayi talikako ongo oyo ya ningile omatokolo ngoka ga eta elunduluko enene no lya simana mongundu yoSWAPO.Moshigongi shika omo mwa ningwa omatokolo ngoka ga thikama sigo onena. Oshigongi shika osho sha tokola noku pala ondjila yoku hingila omukolonyeki  South Africa iita oku mu tidhamo moNamibia. Oshigongi osha li sha ithana aakalelipo yaza komawawa agehe gongundu meni nopondje yoshilongo, naashika osho sha tokola opo ehangano ndika li tungululwe noku lundululwa momukalo ngoka lyo lyali tali longo. Okuza poshigongi shika SWAPO ina shuna we monima moku kondjela emanguluko osigo oshilongo otashi manguluka.

Oshigongi shika she eta omalunduluko omanene moSWAPO osha li sha fala menkondopeko lyehangano noku li koleka li vule okukandeka omahomono goludhi kehe ga ningwa komukolonyeki omunakatongotongo.Moshigongi muka omo oSWAPO yi unganekulula noku etapo omalunduluko moku ilongekidhila ekondjelomanguluko. Oshigongi shika osho sha tokola okudhika po iikondo mongundu ngaashi shoka shAagundjuka, Shaakuluntu, Shaakiintu na yilwe. Oshikwawo shasimana ooshika kutya oshigongi osha kwathele moku unganekulula omutungilo gwetanga lyaakwiita ndyoka lya li hali ithanwa SWALA naandika olya ka lukululwa noku ithanwa People’s Liberation Army of Namibia[PLAN].

Nando ongeyi otashi yelithwa nawa kutya manga SWALA inaa dhikwa po momasiku 17 Juni 1964, etanga lyaakwiita lyotango lyoSWAPO olya li hali ithanwa nolya tseyika nedhina Namibia People’s Liberation Army[NAPLA]. Ndika kalya li lya kalapo ethimbo omanga inaali lukululwa olyo SWALA. Ndele poshigongi shopoTanga moTanzania etanga ndika olya lukululwa noku ithanwa  PLAN kokutya People’s Liberation Army of Namibia.Okongressa yomoTanganyika oya li yopandjokonona molwashoka okuza muyo SWAPO ina tala we konima mokukondjela emanguluko , oku mangulula Namibia miikaha yomukolonyeki epangelo lyokatongotongo. Etungululo lyoSWAPO moshigongi shoka olya simana molwashoka okuza mpoka oohamushanga mboka ya pewa iinakugwanithwa okuwilika iikondo mongundu oya lombwelwa ya longe nuudhiginini opo emanguluko lyoshilongo li endelelekwe. Unene amushanga gwegameno okwa li a pewa oshinakugwanithwa shoku nkondopeka noku koleka etanga lyoPLAN opo li kale etanga lyakola moku kondjitha omukolonyeki noku mangulula oshilongo meni lyethimbo ehupi lela.Amushanga nguka okwa li a pewa oshinakugwanithwa okukonga iipumbiwa ayihe yopakwiita okuza kiilongo i inambili muuyuni auhe osho wo okusoshimpwiyu kutya aaNamibia ayehe yapama oya dheulilwa uukwiita oku ka kondjitha omatanga gomukolonyeki meni lyoshilongo.

Oshigongi shika osha ulike Omuperesidende goSWAPO Hailwa Nujoma ,a ninge Okommanda Onene yoPLAN osho wo Omunashipundi gwewiliko lyopakwiita, omanga nakusa Hailwa Peter Nanyemba ‘Ndilimani yOmukunda gwAmupolo” okwa hogololwa a ninge Amushanga gwEgameno Niiyenditho.Mokati koohailwa mboka ya pewa noku hogololelwa iilonga ya yooloka omwa li nakusa Hailwa Brendan Simbwaye ngoka a li hogololwa nonando kalipo ongo Omupevi Peresidente goSWAPO. Molwashoka Simbwaye okwa li mondholongo moNamibia, Omusamane Mishake Muyongo oye a pewa a kale Omupevi Peresidente gwokulipo, nakusa Hailwa Moses Garoeb okwa hogololwa Amushanga gwElelo moSWAPO.Oshigongi osha li wo sha hogolola iilyo iipe yOngundumutima niilyo yili omulongo yOkommittee Ompitithi yOpashigwana.Oshigongi shika osha kolekulula omatokolo gaali ga ningilwe moshigongi shilwe sha landulwa kwaashika. Ngaka ogo kutya  “iita yekondjelomanguluko ogo aguke omukalo tagu longo nawa oku mangulula Namibia netokolo etiyali oondika kutya SWAPO ota ka longa kehe shimwe tashi vulika opo a mangulule Namibia mbala.”

Omwaalu ashike gwaantu omushona ngoka tagu vulu okukondjitha etumbulo ndika kutya edhikopo lyoPLAN olya fala mehanyeko lyiita yemanguluko okukondjitha epangelo lyomukolonyeki moNamibia.Etameko lyekondjelomanguluko paukwiita olya papudhula omukolonyeki oku mona kutya okwa pumbwa okugandja oshilongo shika kooyene yasho, noshikwawo omukolonyeki okwa tameke okuhepeka na yi aakwashigwana aathiminikwa aaluudhe. Iita yekondjelomanguluko oya thiminike epangelo lyuukoloni opo li ete omwaalu omunene gwakwiita moNamibia opo nguka gu thiminike noku mweneka aathindilwa kongudhi ayehe moshilongo. Moshinima shika epangelo lyuukoloni nokatongotongo olya li lya thiminikwa oku kwiitapaleka oshilongo ashihe, kokutya olya andjaganeke noku tula aakwiita yalyo poosikola , piipangelo, pomahala giikwamalusheno, pomatungo goholomende nosho tuu.

Ehanyeko lyiita yekondjelomanguluko olya thiminike epangelo lyomukolonyeki opo li tulepo noku indjipaleka omatanga galyo guukwiita. Omatanga ngaashi ngoka gokugamena Omalenga, Etanga lyaakwiita yoshitopolwa shaSouth West Africa Territorial Force[SWATF]Iilonga yoPolisi ya South Africa[SAPS, Koevoet nomatanga galwe gashewa oga li ga longekidhwa nokudheulwa nelalakano limwe alike okumweneka nokudhima po omukumo gwaa thiminikwa  ya Namibia okukondjela emanguluko mewiliko lyoSWAPO yaNamibia. Moku longitha omikalo dhalyo dhuudhu epangelo lyokatongotongo olya tulapo oveta yIita omumvo 1972 unene muumbangalantu wa Namibia.Ihe okuya pomumvo 1979 oveta ndjika oya li ya guma oshilongo ashihe .Molwehanyo  lyiita epangelo lyomukolonyeki olya lya tula po ooveta oombwinayi  ndhoka lya longitha okuhepeka nadho aakwashigwana moku ipopila kutya otali kondjitha uukulo niikulo.

Ooveta ndhoka dhoku thindila aaNamibia kongudhi ongaashi ndjoka yOku mweneka Uukulo yomumvo 1950 ndjika oya ka sha shululwa noku ithanwa Internal Security Act  1976, oveta ombwinayi hayi ithanwa Sabotage Act [1967] Oveta yuukulo [1967]. Adhihe ndhika odha li dha longithwa okuthiminika aaNamibia mboka ya li ya tsondumbo nepangelo lyokatongotongo. Ooveta adhihe ndhika odha li dha tulwa miilonga komukolonyeki opo a siikile iilonga ye yoku mbandameka nokuhepeka aanandjungu yoSWAPO  osho  wo kehe omuntu ngoka a li nomadhiladhilo gemanguluko lyoshilongo komutima. Kakele kooveta ndhika epangelo lyuukoloni olya li wo lya longitha omautho gamwe ngaashi  okangendjo kuusiku oshowo oompango dhilwe oondhigu dha nuninwa okuthindila kongudhi  omadhiladhilo oshowo  omahalo gaaholi mbili meni lyoshilongo.

Ooveta ndhika dhonyanya odha li dha pitithwa noku tulwa miilonga opo dhi kalekepo embandameko lyaantu ayehe mboka ya li taya kondjele emanguluko neyokomeho lyaNamibia.Ooveta ndhika pethimbo tadhi longo odha li dha pe aakwiita naapolisi yomukolonyeki oonkondo okudhipaga, okuhadha okukwata okupulagula oshowo okulongela oshigwana omiyonena moku gamena epangelo lyokatongotongo moshilongo.

Ehala lyotango lyomalugodhi.

 Ehala lyotango mpoka SWAPO a tamekele iita yekondjelomanguluko moZambia olya totwa po momumvo 1969.Emangululo lyaNamibia okupitila komulungu gondjembo ngaashi lya tokolwa koshigongi shoSWAPO olya tamekele momasiku 26 Auguste 1966 sho  aahokololambinzi yo South West Africa Liberation Army ya kondjitha omutondi  noondjembo pOmugulu-gOmbashe. Olugodhi nduka lwopandjokonona  olwa ningi etameko lyekondjo lyomangungo okukatuka oku uka kemanguluko. Okuza tuu kesiku ndyoka aakokoli yoSWALA nokonima PLAN , oya kondjo omalugodhi omanene mokudhenga aakwiita yoholomende yokatongotongo sigo otaya sindi aakwiita aawinayi mbaka mesiku 21 Maalitsa 1990.

Ehala lyolugodhi lyotango olya egululwa moshitopolwa shokuumbugantu wa Zambia shoka sha palathana naNamibia. Ehala lyolugodhi lyokuuzilo omo moka mwali ha mu zi aakwiita yoPLAN okuza omumvo 1970 sigo omumvo 1980 sho oyendji yomaakwiita ya lundululilwa koAngola hoka oko ya kala haya zi oku ka homona omatanga gomukolonyeki okuza moshitopolwa shaAngola.

Aakwiita yotango yoSWAPO oya yungu oontanda dhawo koongamba dha Zambia/Namibia okuza koZambezi sigo okuuzilo woKavango.Oontanda dhomwaalu omushona odha li dha dhikwa moshitopolwa shuumbugantu waZambia popepi noongamba dhaNamibia.Aakwiita yoSWAPO oya li haya longele unene pokati komilonga Zambezi na Cuando muumbugantu ninginino waZambia.

Shika osho oshitopolwa moka mwa kala hamu zi aakwiita yoPLAN uuna taya ponokele aakwiita yomukolonyeki moshitopolwa shaCaprivi nokuuzilo waKavango.Molwashoka oshitopolwa shaZambezi osha li oshishona aakwiita yoPLAN oya li haya ende muungundu Uushona okuyanda opo kaaya dhimbululwe kaatondi yawo osho wo kiilongithwa yomukolonyeki.Oshikwawo aakwiita yoguerrilla oya li haya taaguluka  omilonga monkalo ya nika oshiponga kuyo haya longitha uuwato waashi okwi inekelwa  mboka ya li ya pewa kaakwashigwana moshitopolwa shoka.Eshongo ekwawo lyali lya taalela aakwiita mbaka oondyoka kutya nando oshitopolwa osha li oshiwanawa okulongelamo no itaaya monika nuupu, ka mwa li aakwashigwana oyendji mboka taye ya kwatha kombinga yomauyelele gomainyengo gomutondi osho wo okuya pa iikulya pomathimbo omadhigu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here