Vati a kwata omulumentu omukwao Onghonga  

0
343

Omulumenhu weedula 31 okwa patululila omulumenhu mukwao, omunamido 30 oshibofa shekwatonghonga konima eshi vati a yolwa nokuhekwa kuvakwao opo a patulile oshibofa omulumhenhu oo otaku fekelwa kutya okaume kaye wopamilele mukulu.

Otaku hokololwa kutya omunamido 30 Moses Emvula womomukunda Emono moshitululwa shaNayena okwa kwatwa po oshivike eshi, nokuholoka momhangulilo ya mangestalata mOndangwa, mEtitatu, ta pangulilwa oshibofa shekwatonghonga lomulumenhu mukwao weedula 30.

Ouyelele oo wadja kopolifi otau ti, otaku fekelwa kutya Emvula ovo aveshe nakaume kaye ve na ounghundi wopamadilaadilo ova kala hava i momilele paudafano. Ashike efiku olo, eudafano olo ola ka enda nai eshi vamwe vomovaneumbo va kaume kaye va fekela kutya Emvula okwa fa a nangala mondunda yomulumenhu oo wa mbulavo.

“Eshi kwa ka ningwa omakonaakono, okwa monika kutya omufekelwa na nakulopota ova kala hava ningi omalufo. Ou a hala okuninga omulumenhu efiku olo ta i kumukwao yee umwe ta kala afa oye omukulukadi. Ashike efiku olo eshi ovaneumbo va mona omhadi yomutamanekwa ova lombwela nokukondjifa oo ali oye afa omukainhu efiku olo a ka lopote kopolifi kutya okwa kwatwa onghonga,” Komanda wopedu mOshikoto Deputy Commissioner Naomi Katjiua ta ti.

Katjiua ta ti, opolifi kai na oufemba oku anyena omukwashiwana a patulule oshibofa, ashike konima ngeenge omunhu a kwatwa po, omakonaakono opolifi ohaatwikile. Osho tashi monika po pefimbo lomakonaakono oha shi ka yandjwa onga oumbangi komhangu.

Katjiua taweda po vali kutya ouyelele oo wa ulika kutya Emvula ova kala moihole nanakumulopota owa ka monika ashike pefimbo lomakonaakono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here