Ya gongelele etungo lyongeleka yawo ompe

0
252
Yamwe yo maa kwanegongalo pOndjamba Yonghalu yu uka  mongelka yawo onkulu omanga konima ya yo ota ku monika etala lyiipeleki ndyoka olyo tali tungwa li ninge ongelka ompe yegongalo ndika.

 

ONDJAMBA YONGHALU- Aakwanegongalo yegongalo lyaAnglican Ondjamba Yonghalu pethimbo ndika oyi ipyakidhila noku gongelela etungo lyongeleka yawo ompe.

Osoondaha ya ziko oya li ya longekidha oshinyangadhalwa shono tashi lalakanene oku yambula po iiyemo yegongalo.

Omusita gwegongalo ndika Victory Haundjondjo okwa yelitha kutya egongalo ndyoka olya totwapo mo 2012, olili moshitayi shEenhana, no li na aakwanegongalo 146 patengeneko no li na ondjakulwa mbinga dhili hetatu. Haundjondjo ta hokolola kutya oya kala ye na eshongo enene manga ongeleka yawo inaayi totwapo, molwaasho oya kala haya ende iinano iile okuya kongeleka kOshikunde mpono ta ti opuna ookilometa 40 lwaampo.

“ Otwali twa tula uukuni kumwe notwa ziminwa opo osinagoga yetu yi ninge egongalo dho oondjila dhaakwanegongalo tadhi tetulwa, aantu yetu oya kala yena uudhigu oku adha komalongeloKalunga, nomayakulo ka gali ha ge tu adha mbala omolwa oshinano shoka shi lipo,” Haundjondjo ta ti.

Okwa gwedhapo kutya oya li ya longekidha oshinyangadhalwa nelalakano lyokugongelela etungo lyegongalo, pethimbo ndika aakwanegongalo ohaya uvile mongeleka ndjoka yiiti ye yi dhikapo  yoyene. Omusita ta ti nonande yena ongeleka yawo ndjoka ohashi kala oshidhigu unene pethimbo lyomvula nongele kuna ombepo molwaashoka inayi gamenwa nawa.

Moshinyangadhalwa shono shali sha ningwa Osoondaha ya ziko omwa li mwi ithanenwa dhimwe dhomookansela owina opo dhi ye dhi kwathele  megongelo lyoshimaliwa. Kansela gwaKankolo Hans Nambodi okwa li a ende pamwe na kansela gwaMuthiya Samuel Shivute oshowo yamwe yomaanangeshefa omanga kansela Fanuel Ndadi gokOkongo ali eende pamwe naakwanegongalo lye.

Oyali ya tameke noku gongela oshimaliwa , sho pehulilo lyesiku egongelo lya eta omwaalu gooN$55 644, 05.

Omusita Haundjondjo okwa ti pethimbo ndika etala lyongeleka ndjoka ompe ya thaaneka yi kale yapwa okutungwa mbala olya thikama nale noyi ipyakidhila owala okugongela oshimaliwa, ye omutungi a tameke iilonga ye.

Haundjondjo okwa pandula omolwa eyambidhidho ndyoka ya mono, no ta pula aakwanegongalo ya kale taya gandja iigandjwa yawo, yo ya ulike eitulemo lyawo ngaashi yeshi holola petameko nelalakano okutunga otempeli yOmuwa, yo ya kale taya gandja omayakulo kaakwanegongalo lyawo.

Okwa pandula ayehe mboka ya kutha moondjato dhawo, ta indile Kalunga eya yambeke. “Omwa longa oshilonga sha simana aasimanekwa, omukulo gwonale okwa ti le okugandja okuna elago komeho gokutaamba, ka tuna iitya otwa pandula no tatu uvaneke kutya ongeleka yetu otayi kala yapwa nuumvo,” Haundjondjo ta gwedhapo ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here