Emanya olyo dhingi muudhano wopEngoyi

0
293

 

ENGOYI – Osikola Emanya oya sindana oshindji muudhano wokomumvo wosikola Engoyi ehuliloshiwike lya piti.

Omathigathano ngaka getanga lyokoomapdhi naandyoka lyomoshimbamba oga totelwepo kenongelo ndika konima yomimvo ne dhapiti.

Methigathano ndika ohamu kuthwa ombinga koosikola dhopuushiinda nosikola yEngoyi sho kehe omumvo ha dhi ya pamwe nokuthigathanapo ngaaka.

Omukwateli komeho gomaudhano posikola Engoyi, Fillip Nembungu okwe shi yelitha kutya ngaashi haye shi ningi shito nonuumvo uudhano mbuka oko wali. “ Uudhano mbuno owa liko ehuliloshiwike lya piti mono oosikola dhopuushiinda dhali dha tumu oosipana dhomaudhano, otwa li wo tuna oosipana dhaamati yomomukunda mbono yali taya thigathanapo, po tapu monika osipana dhingi muudhano kehe,” Nembungu ta ti ohaya longekidha uudhano mbuka omumvo kehe.

Okwa gwedhapo kutya uudhano wawo wonuumvo owa enda nawa lela, no yali ya etapo omalunduluko ogendji. Ta pandula oosikola ndhoka dhali dha holoka, konima yoku tuminwa omahiyo. Oosikola ndhoka dhali dha kutha ombinga odho moshikandjolongo shaNyaanya adhike.

Emanya olyo lye ya enyakwa dhingi muudhano wetanga lyokoompadhi, sho yali ya dhengemo oosikola adhihe dha kuthile ombinga, oyali ya yi medhingoloko lyahugunina nIipopo noya sindana koopenanti. Osipana ndjika oyali ya sindana ekopi noshowo oshimaliwa shooN$480.00, Iipopo oye ya puutiyali noya sindana N$310.00, omanga  Iimanya ye ya ponkatu ontitatu noya pewa N$210.00.

Muudhano wetanga lyomokambamba oosikola ndatu (3) odhali dha kutha ombinga . Engoyi olyali lya sindanapo ekopi noshimaliwa shooN$180.00 sho lya dhengemo oosikola adhihe. Ondjamba oyali ya kuthapo onkatu ontiyali (2) noya pewa oshimaliwa shooN$120.00.

“ Muudhano mbuno wonuumvo otwali tuna oosipana dhopomudhingoloko ndhono dhali tadhi thigathanapo, oosipana ndhoka dhali dhili ne (4), Omandengu United, Okathiya FC,Omtata noStarile,Omandengu ogali ga dhengemo oosipana adhihe noga sindana po ehala lyotango noku mona N$400.00, omanga Okathiya keya puutiyali noka pewa N$300.00, uudhano wetu owe enda nawa lela ngaashi twa li twa thaaneka, notwa tega omumvo taguya tu kale twa hiya oosikola odhindji opo dhiye dhi kuthe ombinga,” Nembungu ta uvaneke.

Nembungu ta ti uudhano owa simana melongo lyaanona oshoka ohawu kwathele okutunga omalutu, yo taya mono woo ethimbo lyokwiinyanyudha pamwe naanaskola ooyakwawo. Ta indile aalongi ya kale noku dheula aalongwa yawo momaudhano ga yooloka opo mbaka ya kale yena uukolele.

 

Engoyi : Momathano otamu monika dhimwe dhomoosipana ndhoka dha sindana omakopi , dha nyanyukwa tadhi tyapula omasindano gadho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here